Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 27.augustāNr.668

protokols Nr.21, 5. punkts

Par dalību Eiropas Sociālā fonda projekta
„Darba praktizēšanas pasākuma nodrošināšana
pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”

Saskaņā ar 2008.gada 10.marta Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.166 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” (ar grozījumiem, kas veikti Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.786) un 2009.gada 14.jūlija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.774 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.5 aktivitātes vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsta pirmo kārtu” un, ievērojot 2009.gada 20.augusta Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāles vēstuli Nr.25.1-7/105 (reģistrēta Jūrmalas pilsētas domes lietvedībā 2009.gada 21.augustā ar lietas Nr.1.1-28/5265) par piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākuma nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” īstenošanā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Īstenot Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākuma nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ieviešanu periodā no 2009.gada septembra līdz 2010.gada 31.decembrim, piedāvājot darba praktizēšanas vietas Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiālē reģistrētiem bezdarbniekiem.

  2. Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt pieteikumu Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiālē līdz 2009.gada 2.septembrim.

  3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos R.Ražukam.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics