Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 1.oktobrīNr.723

protokols Nr.23, 12. punkts

Par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”
ilgtermiņa stratēģijas apstiprināšanu

Ievērojot Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 5.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.decembra lēmumu Nr.1090 „Par PSIA „Slokas slimnīca” izveidošanu par veselības un sociālās aprūpes centru” PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” deleģēto pašvaldības funkciju - veselības un sociālā aprūpe, Jūrmalas pilsētas domes sociālo un veselības jautājumu komitejas 2009.gada 21.augusta lēmumu (protokols Nr.1.1-62/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vidēja termiņa darbības attīstības stratēģiju 2009.-2014.gadam saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām un pašvaldības institūcijām, veicot pašvaldības funkcijas un izstrādājot konkrētu realizācijas programmu veselības un sociālās aprūpes jomā, ievērot stratēģijā noteiktās pamatnostādnes un Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas termiņu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Pielikums 1 DOC