Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2009.gada 01. oktobrīNr.23

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.10 05

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Larisa Loskutova

priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos

Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1510 līdz sēdes beigām)

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Romualds Ražuks

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Māris Dzenītis, Egmonts Krūmiņš (nepiedalās no plkst.1400-1405), Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks (nepiedalās no plkst. 1628 līdz sēdes beigām), Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe, Dzintra Homka, Gatis Truksnis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ingmārs Čaklais

Pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Jānis Kārkliņš, Ojārs Čeksters, Guna Voitkāne, Laima Grobiņa, Svens Renemanis, Taiga Vaišļa, Alvils Rudzītis, Andželika Legante, Anna Deičmane, Gunta Ušpele, Aleksandrs Ļeonovs, Gunta Jubele, Sandra Brauere, Jānis Artemjevs, Māris Romanovskis, Līga Baumgarte

Piedalās:

Jūrmalas skolu pārstāvji un vecāki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

· Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dubultu prospektā 39

· Informatīvs ziņojums par projekta „Ķemeru parka ar parka arhitektūru rekonstrukcija un renovācija” īstenošanas gaitu

· Par dalību Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmā

· Par maksas pakalpojumiem (TĀSN)

· Par grozījumiem domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.415 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas stadionā”

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu

· Par Jūrmalas pilsētas domes padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

J.Visockis izsaka priekšlikumu jautājumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu izskatīt domes ārkārtas sēdē.

M.Dzenītis ierosina jautājumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu neiekļaut sēdes kārtībā.

Z.Starks izsaka priekšlikumu sēdes darba kārtībā neiekļaut jautājumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu un par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”, jo tie ir iesniegti kā papildus jautājumi, ar kuriem nav bijusi iespēja iepazīties.

J.Priedniece (Vaivaru pamatskolas pārstāve) izsaka priekšlikumu pirms jautājuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu izskatīšanas dot iespēju izteikties Nevalstisko organizāciju apvienībai un Vaivaru pamatskolas un Alternatīvās skolas pārstāvjiem.

Balsošanas rezultātā par R.Munkevica ierosinātajām izmaiņām darba kārtībā („par” – 10 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis), „pret” – 4 (M.Dzenītis, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe), „atturas”- 1 (I.Blaua)), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

Darba kārtība:

1.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu

2.

Par Jūrmalas pilsētas domes padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

3.

Par Lielupes ostas pārvaldes valdi

4.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.71 „Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 „Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbiniekus darba algu noteikšanu”

8.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.911 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmala mūzikas skolā”

10.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.655 „Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas mākslas skolā”

11.

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos

12.

Par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” ilgtermiņa stratēģijas apstiprināšanu

13.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lašu ielā 11

14.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sēravotu ielā 4

15.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokā 7110

16.

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Lāču ielā 10 (korpuss 1)

17.

Par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Kleistes ielā 18

18.

Par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Tirgus ielā 6A

19.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu un nekustamā īpašuma sakārtošanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 12

20.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kāpu ielā 61

21.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upes ielā 12

22.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.760 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upes ielā 15a”

23.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.767 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra Nr.1300 007 6405 Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 4-1”

24.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumā Nr.69 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā Jūrmalā, Vendu ielā 5”

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Olgas ielā 24A un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Turaidas ielā 9 un Jūrmalā, Turaidas ielā 1811

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Viršu ielā 19 un adreses piešķiršanu

28.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 4.februāra lēmumā Nr.40 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Matrožu ielā 10A”

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.4350 „Par zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Buru ielā 8 un Jūrmalā, Tiltu ielā 13”

30.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmuma Nr.15 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Jaunķemeru ceļu, Kolkas ielu un Mežciema ielu” atzīšanu par spēku zaudējušu

31.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabala Jūrmalā, Maigas ielā 4 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

32.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabala Jūrmalā, Zīlīšu ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielu, Rožu ielu, Zaru ielu un pludmali grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

34.

Par detālplānojuma pludmales labiekārtošanai un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā galīgās redakcijas apstiprināšanu

35.

Par detālplānojuma pludmales labiekārtošanai un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 18 galīgās redakcijas apstiprināšanu

37.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 18 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

38.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ziedu ielā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu

39.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ziedu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

40.

Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Brankciema ielā 6 galīgās redakcijas apstiprināšanu

41.

Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Brankciema ielā 6 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

42.

Par kārtību, kādā nepilsoņi var iegūt īpašumā zemi Jūrmalas pilsētā

43.

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām Jūrmalā, Jomas ielā 86

44.

Par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu un adreses piešķiršanu ēkām zemesgabalā Jūrmalā, Smiltenes ielā 3

45.

Par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Jomas ielā 29/31

46.

Par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Jomas ielā 55

47.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18 trešo izsoli

48.

Par īpašuma Jūrmalā, Mārupes ielā 7-700 trešo izsoli

49.

Par neapdzīvojamo telpu Nr.601 un zemes 3618/70585 domājamo daļu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19 trešo izsoli

50.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2b trešo izsoli

51.

Par neapbūvēta zemesgabala (zemes starpgabala) Jūrmalā, Dubulti 2528 trešo izsoli

52.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.11 Jūrmalā, Meža prospektā 62 izsoles atzīšanu par nenotikušu

53.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Bražciems 0701” nenodošanu privatizācijai

54.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Majori 2513” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

55.

Par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo valsts dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu dzīvokļu Nr.23,, 31., 43 Jūrmalā, Dzirnavu ielā 39a un dzīvokļu Nr.1., 2 Jūrmalā, Satiksmes ielā 4 nepārņemšu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

56.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta pilnvarojuma līguma Nr.1.1-16/247 pagarināšanu

57.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 49

58.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mazā Dzirnavu ielā 1

59.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dubultu prospektā 39

60.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

61.

Informatīvs ziņojums par projekta „Ķemeru parka ar parka arhitektūru rekonstrukcija un renovācija” īstenošanas gaitu

62.

Par dalību Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmā

63.

Par maksas pakalpojumiem (TĀSN)

64.

Par grozījumiem domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.415 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas stadionā”

1. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu (lēmums Nr.714)

Ziņo:

J.Kārkliņš

Izsakās:

Inese Prisjolkova(nevalstisko organizāciju apvienības pārstāve) iebilst pret sagatavoto lēmumprojektu, jo uzskata, ka to nevar nosaukt par izglītības sistēmas pilnveidošanu, jo tas ietver skolu pārcelšanu, reorganizāciju, darbinieku atlaišanu, kas nav saistīts ar izglītības kvalitāti un skolotāju motivēšanu izglītības kvalitātes paaugstināšanai. Uzskata, ka šis jautājums ir sasteigts un nav ņemts vērā sabiedrības viedoklis un izteiktie priekšlikumi tā risināšanā.

Aivars Vētra (NRC „Vaivari”) izsakās, ka ar šo lēmumprojektu, viņaprāt, tiek iznīcināta integratīvā izglītība, kas jau 13 gadus tiek praktizēta Vaivaru pamatskolā. Ierosina, ja tomēr tiek atbalstīts šis lēmums, tad skolu pārcelšanu atlikt uz jauno mācību gadu, domei kopā ar NRC „Vaivari” risināt jautājumu par nomas maksas samazināšanu. Izsaka priekšlikumu lēmuma projekta 24.2.1. punktā veikt redakcionālas izmaiņas par nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Priedaines Jahtklubs”.

Ilze Bērziņa (Majoru pamatskola) izsakās, ka darba grupā bija pieredzējuši speciālisti un deputāti un tika izskatīti visi iesniegtie priekšlikumi. Regulāri darba grupas sēdēs piedalījās Alternatīvās skolas direktors, deputāti M.Dzenītis un A.Ābelītis, sabiedrības pārstāvji, skolēnu vecāki, skolu direktori. Uzskata, ka skolu pārvietošana, saglabājot tās kā patstāvīgas mācību iestādes, ir veiksmīgs risinājums un aicina uz sadarbību, nevis savstarpēju cīņu šo jautājumu risināšanā.

Uģis Bērziņš (Alternatīvās skolas pārstāvis) aicina atlikt Alternatīvās skolas pārcelšanu ar 01.10.2010. un risināt šo jautājumu tālāk.

M.J. (Jūrmalas pilsētas iedzīvotāja) izsakās, ka pēc deputāta A.Tampes iepriekš teiktā, šīs reformas rezultātā tiks ieekonomēts 1% no nākamā gada pilsētas budžeta. Šo lēmumu varētu pieņemt tikai tad, kad klātesoši tiks pārliecināti, ka atlikušie 99% no Jūrmalas pilsētas budžeta tiks izlietoti sabiedrībai, pilsētai un nākotnē nozīmīgākās lietās, nekā izglītība, nepilngadīgo uzraudzības nodaļa un skolu psiholoģiskās palīdzības centrs.

Rihards Kozlovskis (Vaivaru pamatskola) informē par Vaivaru skolas padomes iesniegto pamatojumu par Vaivaru skolas palikšanu esošajās telpās un tās darbības turpināšanu iepriekšējā veidā. Izsakās, ka sagatavotais lēmumprojekts ir nepamatots un praksē nav īstenojums, ņemot vērā MK noteikumus, kas nosaka prasības telpām, kurās izglītību apgūst bērni ar speciālām vajadzībām. Iebilst pret to, ka darba grupā netika iekļauts ne Vaivaru pamatskolas skolotājs, ne vecāku pārstāvis un aicina deputātus pirms balsošanas izvērtēt sagatavoto lēmumprojektu.

Aija Štrauhmane (Vaivaru pamatskola) izsakās, ka Vaivaru pamatskola ir vienīgā skola pilsētā, kurā tiek dota iespēja mācīties bērniem, kuriem ir noteikta mājas apmācība.

Inese Voitka (Alternatīvā skola) uzskata, ka skolas pārcelšanai būs nepieciešami līdz šim vēl neaprēķināti finansiālie līdzekļi un nav īsti skaidrs kā 5 dienās, sākoties jaunam mācību ceturksnim, notiks skolas pārcelšana. Iesniedz 180 iedzīvotāju parakstus, kas atbalsta šo reformu atlikšanu.

Ingrīda Petrovska (Slokas pamatskola) informē par deputātiem iesniegto Slokas pamatskolas skolotāju informatīvo vēstuli.

Nils Īle (Alternatīvā skola) iebilst pret sagatavoto lēmumprojektu.

Alternatīvās skolas vecāku padomes pārstāve uzskata, ka šis lēmumprojekts ir sasteigts. Skola ir gatava nākt pretī un palīdzēt rast efektīvus risinājumus, šobrīd šo jautājumu atliekot.

Solvita Gernere (sākumskola „Taurenītis”) lūdz pagarināt priekšlikumu izskatīšanas termiņu šī jautājuma risināšanā, darba grupā iekļaut neatkarīgus profesionālus ekspertus un līdz gada beigām, skatoties ilgtermiņā kopā ar augstskolām, koledžām un citām valsts pakļautībā esošam izglītības iestādēm, izstrādāt Jūrmalas pilsētas vienotas izglītības sistēmas atveseļošanas un attīstības priekšlikumus. Septembrī nodot sabiedriskai apspriešanai un februārī pasludināt iespējamās pārmaiņas.

Gints Grūbe (Jūrmalas aizsardzības biedrība) uzskata, ka šis lēmumprojekts ir sasteigts un aicina deputātus šo jautājumu atlikt.

R.Munkevics izsakās, ka parādoties jauniem apstākļiem, iespējams veikt korekcijas pārskatot gan termiņus, gan arī pašu lēmumu, jo šis ir konceptuāls lēmums par izglītības sistēmas pilnveidošanas virzību visām skolām.

A.Tampe izsakās, ka nav zināms, cik izmaksās skolu pārcelšana un remonts Lielupes vidusskolā.

J.Kārkliņš izsakās, ka ir konkrēta pieredze un zināma informācija par skolu izvietošanu un pārvietošanu citās telpās, un šīs izmaksas nav būtiskas šo jautājumu kontekstā.

I.Blaua jautā par konkrētām izmaksām Lielupes vidusskolas remontam?

J.Kārkliņš atbild, ka šāda informācija lēmumprojektam nav pievienota, bet šīs skolas telpas jāremontē jebkurā gadījumā.

M.Dzenītis jautā R.Munkevicam, pēc kādiem principiem tika sastādīts darba grupas sastāvs, kāpēc tajā nav iekļauti sabiedrības pārstāvji un to skolu pārstāvji, kurus tas skar vistiešāk un kāds ir darba grupas uzdevums?

R.Munkevics atbild, ka darba grupas galvenais uzdevums ir godīgi sadalīt līdzekļus pēc iespējas proporcionālāk katram bērnam, nodrošinot izglītības kvalitāti. Darba grupas sastāvs tika izveidots pēc izglītības pārvaldes priekšlikuma un uzskata, ka tas ir optimāls, tajā iekļaujot gan izglītības pārvaldes, gan mazo un lielo skolu un bērnudārzu pārstāvjus, kā arī pieaicinot profesionālus izglītības darbiniekus.

A.Tampe jautā, vai ir skaidri zināms par konkrētām telpām, šī lēmuma pieņemšanas gadījumā, uz kurām jāpāriet Vaivaru pamatskolai un Alternatīvai skolai?

J.Kārliņš atbild, ka tas ir detalizēts jautājums, kurš ir jārisina darba kārtībā. Šobrīd uzdevums nav norādīt konkrētās telpas. Lielupes vidusskolā un Slokas pamatskolā ir iespējams īstenot visas tās izglītības programmas, kas tika īstenotas līdz šim.

Z.Starks uzskata, ka dažas pozīcijas lēmumprojektā ir atbalstāmas, taču tās būtu jāievieš sākoties jaunajam mācību gadam, taču noteikti nav atbalstāma Vaivaru pamatskolas un Alternatīvās skolas pārcelšana un Ķemeru vidusskolas reorganizācija Izsakās, ka neatbalsta sagatavoto lēmumprojektu, jo tas pēc būtības ir nepareizs un sasteigts un to vajadzētu ieviest ar 01.09.2010.

Pārtraukums 12.10-12.45

Izsakās:

M.Dzenītis uzskata, ka izglītības sistēmas pilnveidošanas rezultātā paredzētais ietaupījums Ls 300 000 ir nenozīmīgs. Ierosina atsevišķi nobalsot par priekšlikumu no lēmumprojekta izņemt 10., 11. un 13.punktu un novirzīt tos sabiedriskajai apspriešanai un iespēju to realizēt ar nākamo mācību gadu.

Dz.Homka uzskata, ka sabiedrība nav vēl gatava ne morāli, ne materiāli šim solim, tāpēc izsaka priekšlikumu lēmumprojekta 10.un 11.punktā pagarināt termiņus, bet pieņemt lēmumu kopumā.

E.Krūmiņš ņemot vērā to, ka no Vaivaru pamatskolas un Alternatīvās skolas pārstāvjiem ir izskanējuši pārmetumi, ka darba grupa nav izskatījusi visus iesniegtos priekšlikumus un nav pietiekoši izvērtēta esošā situācija, izsaka priekšlikumu pagarināt skolu pārcelšanu termiņus līdz nākošās vasaras vidum.

G.Truksnis atbalsta Dz.Homkas un E.Krūmiņa priekšlikumus lēmumprojektā Vaivaru pamatskolas un Alternatīvās skolas pārcelšanu pagarināt līdz 01.07.2010 un uzskata, ka konceptuāli šis lēmums jāpieņem.

L.Loskutova uzskata, ka šis darba grupas sagatavotais lēmumprojekts, ņemot vērā valsts samazinājumu izglītības sfērai, ir kompromisa process, jo tiek saglabāti pedagogu kolektīvi un interešu izglītība. Izsakās, ka atbalstīs šo lēmumprojektu ar priekšlikumu skolu pārcelšanu termiņu pagarināt līdz nākošā gada vasarai.

R.Ražuks darba grupas sagatavoto lēmumprojektu uzskata par ekonomiski pamatotu un atbalsta priekšlikumu lēmumprojekta 10. un 11.punktā termiņu pagarināt līdz 01.07.2010.

I.Ančāns saprotot šo konfrontācijas situāciju, kas vērsta pret viņu, risinot šo jautājumu, izsaka priekšlikumu Vaivaru pamatskolas un Alternatīvās skolas pārcelšanu un Ķemeru vidusskolas reorganizāciju veikt vienā laikā - ar 01.07.2010.

I.Blaua izsakās, ka strādājot šajā darba grupā nav sagaidījusi no skolām konkrētus priekšlikumus. Atbalsta priekšlikumu pagarināt lēmumprojekta 10.un 11. punktā termiņu, turpinot darba grupai aktīvi strādāt pie šiem jautājumiem, pieaicinot Vaivaru pamatskolas un Alternatīvās skolas direktorus un vecākus. Neatbalsta lēmuma projekta 18.punktu un izsaka priekšlikumu Bērnu un jauniešu interešu centra vadītāja vietas izpildītāja amatam izvērtēt arī Jauno dabas draugu centra vadītājas kandidatūru un pēc A.Vētras priekšlikuma veikt redakcionālas izmaiņas lēmumprojekta 24.2.1.punktā.

A.Tampe izsakās, ka šim lēmumprojektam nav ekonomiska pamatojuma, daudzi sagatavotie priekšlikumi nav pilnībā pieņemami, kā piemēram Ķemeru vidusskolas reorganizācija un nav atbalstāms, arī tas, ka izmaiņas tiek veiktas mācību gada vidū. Uzskata, ka vajadzētu samazināt un ieekonomēt līdzekļus citās budžeta pozīcijās, kas dotu daudz lielāku ietaupījumu nekā šī izglītības sistēmas optimizācija. Izsaka priekšlikumu šo lēmumprojektu atlikt un darba grupai, pieaicinot citus speciālistus, izstrādāt tādus priekšlikumus, kas neizraisītu tādu negatīvu sabiedrības attieksmi.

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu no šī lēmumprojekta izsvītrot 13.punktu.

R.Munkevics uzskata, ka lēmumprojektā jāpagarina Vaivaru pamatskolas un Alternatīvās skolas pārcelšanas termiņu, darba grupai turpinot strādāt pie šī jautājuma. Aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar sekojošiem grozījumiem:

- 9., 10. un 11. punktā pagarināt termiņu līdz 01.07.2010.;

- Svītrot 18., 19. un 20. punktus;

- Veikt redakcionālas izmaiņas 24.2.1., 24.2.2., 24.2.3., 24.2.4. apakšpunktos un 25.punktā.

M.Dzenītis iebilst, ka R.Munkevics atsakās likt uz balsošanu viņa izteikto priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar R.Munkevica nosauktajiem priekšlikumiem („par” – 10 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis), „pret” – 4 (Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe), „atturas”- 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu, ar sekojošiem priekšlikumiem:

- 9., 10. un 11. punktā pagarināt termiņu līdz 01.07.2010.;

- Svītrot 18., 19. un 20. punktu;

- Veikt redakcionālas izmaiņas 24.2.1., 24.2.2., 24.2.3., 24.2.4. apakšpunktos un 25.punktā.

2. Par Jūrmalas pilsētas domes padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (lēmums Nr.715)

Ziņo:

J.Kārkliņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

3. Par Lielupes ostas pārvaldes valdi (lēmums Nr.716)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav, A.Tampe un M.Dzenītis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par Lielupes ostas pārvaldes valdi.

M.Dzenītis uzskata, ka izskatot šo jautājumu netika ievērota procedūra.

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.717)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

Iziet E.Krūmiņš

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.71 „Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

(lēmums Nr.718)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

A.Ļeonovs iebilst, ka 37.pielikumā ir samazināta amata likme peldēšanas treneriem, kas ir pedagogi.

A.Tukāne atbild, ka tiks veikti redakcionāli labojumi.

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu R.Ražukam un darba grupai, strādājot pie restrukturizācijas, izvērtēt iespēju mazkvalificēta darba veikšanā izmantot Eiropas Sociālā projekta „Darba praktizēšanas pasākuma nodrošināšana pašvaldības darba iemānu iegūšanai un uzturēšanai” darba resursus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālu labojumu („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- 3 (A.Tampe, M.Dzenītis, Z.Starks), E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.71 „Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”, veicot redakcionālu labojumu 37.pielikumā.

Ienāk E.Krūmiņš

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.61)

Ziņo:

A.Tukāne ziņo, ka ir iesniegti papildinājumi sagatavotajam saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumu („par” – 10 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 5 (A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumu.

Pārtraukums 14.30-14.55

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 „Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbiniekus darba algu noteikšanu” (lēmums Nr.719)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

M.Dzenītis atturēsies balsojumā par šo lēmumprojektu, jo nav skaidrs kādu daļu no kopējā atalgojuma pašvaldības budžetā tas veido.

J.Visockis izsakās, ka redz naudas ekonomiju citās pozīcijās.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu lēmumprojektu papildināt ar 1.3.apakšpunktu izsakot to šādā redakcijā: „Svītrot lēmuma 1.3.apakšpunktā vārdu „sēdes””.

Iziet I.Ančāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 8 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, Dz.Homka, A.Ābelītis, E.Krūmiņš), „pret” –, „atturas”- 6 (A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis, Z.Starks, I.Blaua, G.Truksnis) I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 „Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbiniekus darba algu noteikšanu”, papildinot ar 1.3.apakšpunktu: „Svītrot lēmuma 1.3.apakšpunktā vārdu „sēdes””.

8. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.720)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.911 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmala mūzikas skolā” (lēmums Nr.721)

10. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.655 „Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas mākslas skolā” (lēmums Nr.722)

Ziņo:

S.Renemanis

T.Vaišļa

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 1 (M.Dzenītis), I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.911 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmala mūzikas skolā”.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.655 „Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas mākslas skolā”.

11. Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos (saistošie noteikumi Nr.62)

Ziņo:

A.Rudzītis

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu, atbalstot Ķemeru iedzīvotāju nokļūšanu uz pastu, saistošo noteikumu projekta 3.3. un 3.4. apakšpunktos piemērot 80% atlaidi visu vecumu pensionāriem 6. maršruta autobusā

R.Munkevics izsakās, ka lēmumprojekta 3.2.2. un 3.5 apakšpunktā jau ir noteiktas braukšanas maksas atlaides visos maršrutos pensionāriem 80% un 50% apmērā, atkarībā no to vecuma. Aicina deputātus balsot par sagatavoto saistošo noteikumu projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos.

12. Par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” ilgtermiņa stratēģijas apstiprināšanu (lēmums Nr.723)

Ziņo:

A.Legante

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” ilgtermiņa stratēģijas apstiprināšanu.

13. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lašu ielā 11(lēmums Nr.724)

14. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sēravotu ielā 4 (lēmums Nr.725)

15. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokā 7110 (lēmums Nr.726)

Ziņo:

V.Zvejniece ziņo, ka nepieciešams veikt redakcionālus labojumus lēmumprojektā par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lašu ielā 11.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar precizējumiem („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lašu ielā 11 ar redakcionāliem labojumiem.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sēravotu ielā 4.

3. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokā 7110.

16. Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Lāču ielā 10 (korpuss 1) (lēmums Nr.727)

17. Par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Kleistes ielā 18 (lēmums Nr.728)

18. Par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Tirgus ielā 6A (lēmums Nr.729)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Lāču ielā 10 (korpuss 1).

2. Par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Kleistes ielā 18.

3. Par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Tirgus ielā 6A.

19. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu un nekustamā īpašuma sakārtošanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 12 (lēmums Nr.730)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu un nekustamā īpašuma sakārtošanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 12.

20. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kāpu ielā 61 (lēmums Nr.731)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

R.Munkevics informē, ka zemesgabala īpašniece ir lūgusi pagarināt termiņu patvaļīgās būvniecības seku novēršanai.

Deputāti izsaka priekšlikumu pagarināt termiņu līdz 2012.gada 1.oktobrim.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar deputātu izteikto priekšlikumu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kāpu ielā 61 paredzot termiņu līdz 2012.gada 1.oktobrim.

21. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upes ielā 12 (lēmums Nr.732)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

R.Munkevics informē, ka ir saņemta zemesgabala kopīpašnieces L.P iesniegums ar lūgumu atlikt šī jautājuma izskatīšanu sakarā ar viņas slimību un viņas advokāta aizņemtību.

I.Pēterfeldes pārstāve atbalsta šī jautājuma izskatīšanu, taču ne sagatavotajā redakcijā.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu uzdot abiem kopīpašniekiem veikt patvaļīgās būvniecības seku likvidēšanu līdz 2010.gada 1.jūlijam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar R.Munkevics izteikto priekšlikumu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upes ielā 12, ar R.Munkevica izteikto priekšlikumu.

22. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.760 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upes ielā 15a” (lēmums Nr.733)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.760 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upes ielā 15a”.

23. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.757 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra Nr.1300 007 6405 Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 4-1” (lēmums Nr.734)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.757 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra Nr.1300 007 6405 Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 4-1”.

24. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumā Nr.69 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā Jūrmalā, Vendu ielā 5” (lēmums Nr.735)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumā Nr.69 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā Jūrmalā, Vendu ielā 5”.

25. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Olgas ielā 24A un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.736)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Olgas ielā 24A un adreses piešķiršanu.

26. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Turaidas ielā 9 un Jūrmalā, Turaidas ielā 1811 (lēmums Nr.737)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Turaidas ielā 9 un Jūrmalā, Turaidas ielā 1811.

27. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Viršu ielā 19 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.738)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Viršu ielā 19 un adreses piešķiršanu.

28. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 4.februāra lēmumā Nr.40 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Matrožu ielā 10A” (lēmums Nr.739)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 4.februāra lēmumā Nr.40 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Matrožu ielā 10A”.

29. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.435 „Par zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Buru ielā 8 un Jūrmalā, Tiltu ielā 13” (lēmums Nr.740)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.435 „Par zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Buru ielā 8 un Jūrmalā, Tiltu ielā 13”.

30. Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmuma Nr.15 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Jaunķemeru ceļu, Kolkas ielu un Mežciema ielu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.741)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmuma Nr.15 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Jaunķemeru ceļu, Kolkas ielu un Mežciema ielu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

31. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabala Jūrmalā, Maigas ielā 4 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.742)

32. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabala Jūrmalā, Zīlīšu ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.743)

33. Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielu, Rožu ielu, Zaru ielu un pludmali grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.744)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 1 (M.Dzenītis), I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabala Jūrmalā, Maigas ielā 4 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

2. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabala Jūrmalā, Zīlīšu ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

3. Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielu, Rožu ielu, Zaru ielu un pludmali grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

34. Par detālplānojuma pludmales labiekārtošanai un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmumsNr.745)

35. Par detālplānojuma pludmales labiekārtošanai un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.63)

Ziņo:

V.Zvejniece

Piedalās projekta izstrādātāja pārstāvis

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 2 (M.Dzenītis, I.Blaua), I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma pludmales labiekārtošanai un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā galīgās redakcijas apstiprināšanu

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma pludmales labiekārtošanai un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

Iziet Z.Starks

36. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 18 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.746)

37. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 18 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.64)

38. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ziedu ielā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.747)

39. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ziedu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.65)

40. Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Brankciema ielā 6 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.748)

41. Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Brankciema ielā 6 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.66)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu un saistošo noteikumu projektiem („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- 2 (M.Dzenītis, A.Tampe), I.Ančāns un Z.Starks izgājuši), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 18 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 18 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

3. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ziedu ielā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

4. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ziedu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

5. Lēmumu par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Brankciema ielā 6 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

6. Saistošos noteikumus par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Brankciema ielā 6 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

42. Par kārtību, kādā nepilsoņi var iegūt īpašumā zemi Jūrmalas pilsētā (lēmums Nr.749)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 1 (I.Blaua), I.Ančāns un Z.Starks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par kārtību, kādā nepilsoņi var iegūt īpašumā zemi Jūrmalas pilsētā.

43. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām Jūrmalā, Jomas ielā 86 (lēmums Nr.750)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns un Z.Starks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām Jūrmalā, Jomas ielā 86.

44. Par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu un adreses piešķiršanu ēkām zemesgabalā Jūrmalā, Smiltenes ielā 3

lēmums Nr.751)

45. Par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Jomas ielā 29/31 (lēmums Nr.752)

Ziņo:

A.Deičmane

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns un Z.Starks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu un adreses piešķiršanu ēkām zemesgabalā Jūrmalā, Smiltenes ielā 3.

2. Par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Jomas ielā 29/31.

46. Par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Jomas ielā 55 (lēmums Nr.753)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns un Z.Starks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Jomas ielā 55.

47. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18 trešo izsoli (lēmums Nr.754)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns un Z.Starks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18 trešo izsoli.

48. Par īpašuma Jūrmalā, Mārupes ielā 7-700 trešo izsoli (lēmums Nr.755)

49. Par neapdzīvojamo telpu Nr.601 un zemes 3618/70585 domājamo daļu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19 trešo izsoli (lēmums Nr.756)

50. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2b trešo izsoli (lēmums Nr.757)

51. Par neapbūvēta zemesgabala (zemes starpgabala) Jūrmalā, Dubulti 2528 trešo izsoli (lēmums Nr.758)

52. Par dzīvokļa īpašuma Nr.11 Jūrmalā, Meža prospektā 62 izsoles atzīšanu par nenotikušu (lēmums Nr.759)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns un Z.Starks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par īpašuma Jūrmalā, Mārupes ielā 7-700 trešo izsoli.

2. Par neapdzīvojamo telpu Nr.601 un zemes 3618/70585 domājamo daļu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19 trešo izsoli.

3. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2b trešo izsoli.

4. Par neapbūvēta zemesgabala (zemes starpgabala) Jūrmalā, Dubulti 2528 trešo izsoli.

5. Par dzīvokļa īpašuma Nr.11 Jūrmalā, Meža prospektā 62 izsoles atzīšanu par nenotikušu.

53. Par zemesgabala Jūrmalā, „Bražciems 0701” nenodošanu privatizācijai (lēmums Nr.760)

54. Par zemesgabala Jūrmalā, „Majori 2513” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.761)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns un Z.Starks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemesgabala Jūrmalā, „Bražciems 0701” nenodošanu privatizācija.

2. Par zemesgabala Jūrmalā, „Majori 2513” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

55. Par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo valsts dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu dzīvokļu Nr.23,, 31., 43 Jūrmalā, Dzirnavu ielā 39a un dzīvokļu Nr.1., 2 Jūrmalā, Satiksmes ielā 4 nepārņemšu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.762)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns un Z.Starks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo valsts dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu dzīvokļu Nr.23,, 31., 43 Jūrmalā, Dzirnavu ielā 39a un dzīvokļu Nr.1., 2 Jūrmalā, Satiksmes ielā 4 nepārņemšu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

56. Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta pilnvarojuma līguma Nr.1.1-16/247 pagarināšanu (lēmums Nr.763)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- 1 (M.Dzenītis), I.Ančāns un Z.Starks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta pilnvarojuma līguma Nr.1.1-16/247 pagarināšanu.

57. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 49 (lēmums Nr.764)

58. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mazā Dzirnavu ielā 1 (lēmums Nr.766)

59. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dubultu prospektā 39 (lēmums Nr.767)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns un Z.Starks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 49.

2. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mazā Dzirnavu ielā 1.

  1. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dubultu prospektā 39.

60. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada lēmumā 19.decembra Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” (lēmums Nr.765)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” –3 (J.Visockis, M.Dzenītis, I.Blaua), „atturas”- 1 (A.Tampe), I.Ančāns un Z.Starks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”.

61. Informatīvs ziņojums par projekta „Ķemeru parka ar parka arhitektūru rekonstrukcija un renovācija” īstenošanas gaitu

Ziņo:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par informatīvo ziņojumu(„par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns un Z.Starks izgājuši), nolēma pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu par projekta „Ķemeru parka ar parka arhitektūru rekonstrukcija un renovācija” īstenošanas gaitu.

62. Par dalību Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmā (lēmums Nr.768)

Ziņo:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns un Z.Starks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmā.

63. Par maksas pakalpojumiem (TĀSN) (lēmums Nr.769)

Ziņo:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns un Z.Starks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem (TĀSN).

64. Par grozījumiem domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.415 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas stadionā” (lēmums Nr.770)

Ziņo:

A.Ļeonovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns un Z.Starks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.415 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas stadionā”.

Sēde slēgta plkst. 16.45

Nākošā sēde 2009.gada 15.oktobrī plkst.10.00

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2009.gada 8.oktobrī


Lejupielāde: DOC un PDF