Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 1.oktobrīNr.749

protokols Nr.23, 42. punkts

Par kārtību, kādā nepilsoņi var iegūt īpašumā
zemi Jūrmalas pilsētā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 21.un 22.pantu, kas nosaka ierobežojumus zemes iegūšanai īpašumā šā likuma 20.panta otrajā daļā minētajām fiziskajām un juridiskajām personām – nepilsoņiem un ārvalstniekiem, kā arī nosaka kārtību, kādā minētās personas var iegūt zemi īpašumā, lai noteiktu, kā domes priekšsēdētājs dod savu piekrišanu vai atteikumu zemes iegūšanai īpašumā Jūrmalas pilsētā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 17.jūlija lēmumu Nr.342 „Par kārtību, kādā var iegūt īpašumā zemi nepilsoņi Jūrmalas pilsētā”.

  2. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju ar Jūrmalas pilsētas domes rīkojumu noteikt kārtību, kādā tiek sagatavotas izziņas nepilsoņiem par zemes iegūšanu īpašumā Jūrmalas pilsētā.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics