Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2011.gada 12.maija 207.lēmumu

2009.gada 1.oktobrīNr.769

protokols Nr.23, 63. punkts

Par maksas pakalpojumiem

Lai efektīvāk attīstītu Jūrmalas pilsētas tūrisma nozari un, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g)apakšpunktu un Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta 2.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2009.gada 1.oktobri apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes sniegto maksas pakalpojumu veidus un izcenojums saskaņā ar pielikumu.

  2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumu Nr.394 „Par maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 1.oktobra lēmumam Nr.769

(protokols Nr.23, 63.punkts)

Maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.

Pakalpojumu veids

Izcenojums bez PVN (LVL)

PVN 21% (LVL)

Izcenojums (t.sk. PVN)

1.

Reklāmas laukums līdz A6 par katru cm² tūrisma informācijas brošūrās

1,24

0,26

1,50

2.

Reklāmas laukums līdz A5 par katru cm² tūrisma informācijas brošūrās

1,16

0,24

1,40

3.

Reklāmas laukums līdz A4 par katru cm² tūrisma informācijas brošūrās

0,99

0,21

1,20

4.

Reklāmas laukums līdz A6 par katru cm² tūrisma informācijas bukletos

0,58

0,12

0,70

5.

Reklāmas laukums līdz A5 par katru cm² tūrisma informācijas bukletos

0,50

0,10

0,60

6.

Reklāmas laukums līdz A4 par katru cm² tūrisma informācijas bukletos

0,41

0,09

0,50

7.

Dalība Latvijas tūrisma kapitālsabiedrībām Jūrmalas pilsētas stendā tūrisma gadatirgos Latvijā

78,51

16,49

95,00

8.

Dalība Latvijas tūrisma kapitālsabiedrībām Jūrmalas pilsētas stendā tūrisma gadatirgos ārvalstīs

157,02

32,98

190,00

9.

Dalība ārvalstu tūrisma kapitālsabiedrībām Jūrmalas pilsētas stendā tūrisma gadatirgos ārvalstīs

495,87

104,13

600,00

10.

Par pieredzes apmaiņas vizīšu organizēšanu Latvijā un ārvalstīs

12,40

2,60

15,00

11.

Dalība semināros, vieslektoru lekcijās un konferencēs

12,40

2,60

15,00 dienā

12.

Divpusējās norāžu plāksnītes nodrošināšana tūrisma mītnēm uz 2 gadiem

61,98

13,02

75,00

13.

Par tūrisma produktu piedāvāšanas pakalpojumu sniegšanu

3-10%