Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 29.oktobrīNr.847

protokols Nr.25, 54. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas
nomāšanu no V.Uzvārds, V.Uzvārds, V.Uzvārds

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 1999.gada 5.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 (kadastra Nr.1300 020 0901, kopējā platība 26474 m2) nostiprinātas Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds – katram 93/1000 d.d., zemesgrāmatas nodalījums Nr.4399.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 27.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz būvju nekustamu īpašumu, kas sastāv no skolas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 020 0901 001) ir reģistrētas Jūrmalas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000190333. Ēka saistīta ar zemesgabalu. Ēkas un sporta laukuma uzturēšanai nepieciešama zemesgabala daļa 18347 m2 platībā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, kā arī ņemot vērā Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2009.gada 29.oktobri noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds (personas kods), Vārds Uzvārds (personas kods) un Vārds Uzvārds (personas kods) par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 ar kopējo platību 26474 m2 un kadastra Nr.1300 020 0901 (saskaņā ar pievienoto plānu) daļas – katram 1706 m2 apmērā nomāšanu līdz 2010.gada 30.jūnijam, bet ne ilgāk kā līdz zemesgabala reālai sadalei, namīpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai.

  2. Noteikt nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiek veikti no 2009.gada 1.jūlija. 2009.gada 1.janvārī zemesgabala 26474 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 450323.

  3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumus starp Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds un Kauguru vidusskolu.

  4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram V.Vītoliņam kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics