Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2009.gada 29. oktobrīNr.25

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Larisa Loskutova

priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos

Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1315-1330)

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Romualds Ražuks

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Māris Dzenītis (nepiedalās no plkst.1510 līdz sēdes beigām), Egmonts Krūmiņš (nepiedalās no plkst.1055-1115), Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst.1540 līdz sēdes beigām), Zigurds Starks (nepiedalās no plkst. 1605 līdz sēdes beigām), Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe, Dzintra Homka, Gatis Truksnis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās pārvaldes vadītājas vietniece

Mārīte Birzniece

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieks

Eduards Grietiņš

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ingmārs Čaklais

Sēdē uzaicināti:

Indra Kalvāne, Veronika Ramāne, Gunta Jubele, Anna Deičmane, Sandra Brauere, Ints Skudra, Jānis Skuja, Alvils Rudzītis, Olga Helēna Koziorova, Evija Majore, Guna Krivuška

Piedalās:

 pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Konkordijas ielā 22A

Un no sēdes darba kārtības noņemt jautājumu:

·              Par 2009.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, jo tam nav juridiskās pārvaldes saskaņojuma

 

I.Ančāns ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums

·              Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra amata vienību sarakstu

Balsošanas rezultātā par R.Munkevica ierosinātajām izmaiņām un I.Ančāna izteikto priekšlikumu („par” – 11 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua nebalso), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

 

Darba kārtība:

1.           

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu

2.           

Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju

3.           

Par maksas apmēru noteikšanu 5-6 gadīgo bērnu ēdināšanai Majoru pamatskolā

4.           

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums

5.           

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra amata vienību sarakstu

6.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu”

7.           

Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2009.gadam

8.           

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu

9.           

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.B.)

10.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.P.)

11.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (D.K.)

12.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.Č.)

13.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.T.)

14.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.B.)

15.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.K.)

16.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.Š.)

17.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „Jūras dārzs”)

18.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Dz.S.)

19.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Dz.S.)

20.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.E.)

21.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.E.)

22.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.Ņ.-Ž.)

23.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija lēmumā Nr.400 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē”

24.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.39 „Par transporta iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā”

25.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija saistošo noteikumu Nr.28 „Jūrmalas pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemesgabalu nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtība” atcelšanu

26.  

Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums

27.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 6

28.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14

29.  

Par adreses noteikšanu sarga mājai Jūrmalā, Bulduru prospektā 119

30.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamajai mājai – savrupmājai Jūrmalā, Turaidas ielā 106

31.  

Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 5920 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Ķemeru ielā 10

32.  

Par iespēju turpināt būvniecību objektā dzīvojamā mājā Jūrmalā, Lūšu ielā 3

33.  

Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 9, kadastra Nr.1300 001 1331 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai

34.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Alkšņu ielā 31un adreses piešķiršanu

35.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Atbalss ielā 6un adreses piešķiršanu

36.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Caunu ielā 10un adreses piešķiršanu

37.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Jaunā ielā 64un adreses piešķiršanu

38.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Salacas ielā 1/3un adreses piešķiršanu

39.  

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Atbalss ielā 17 un Jūrmalā, Atbalss ielā 19

40.  

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Smilšu ielā 10 un adreses piešķiršanu

41.  

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Vienības prospektā 27 un Vienības prospektā 27a

42.  

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Stacijas ielā 2 un Kāpu ielā 86

43.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 4

44.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 19nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

45.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu”

46.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 30.marta lēmuma Nr.259 „Par privatizācijas grafikā iekļautā dzīvokļa īpašuma Nr.1 pārdošanu dzīvojamā mājā lit.001 Jūrmalā, Konkordijas ielā 27”atcelšanu

47.  

Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Žubītes ielā 21/21A

48.  

Par kafejnīcas telpu Jomas ielā 1/5 iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija lēmuma Nr.368 „Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „G Vilks” atcelšanu

49.  

Par atkārtotas dzīvojamās ēkas lit.2 un zemesgabala (kadastra Nr.1300 015 2304) 37/100 domājamo daļu Jūrmalā, Piekrastes ielā 19 izsoles organizēšanu

50.  

Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Skolas ielā 3 telpu nomas līgumu ar SIA „Autegs”

51.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 atsavināšanu

52.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no Dz.B.K.

53.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no S.K.

54.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no A.D., B.M., A.T.

55.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, 17.līnijā 1A

56.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Garkalnes ielā 8

57.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Konkordijas ielā 22A

 

1.          Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu (lēmums Nr.801)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, J.Visockis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

 

2.          Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju (lēmums Nr.802)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju.

 

3.          Par maksas apmēru noteikšanu 5-6 gadīgo bērnu ēdināšanai Majoru pamatskolā

(lēmums Nr.803)

Ziņo:

G.Krivuška

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas apmēru noteikšanu 5-6 gadīgo bērnu ēdināšanai Majoru pamatskolā.

 

4.          Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums (nolikums Nr.26)

5.          Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra amata vienību sarakstu

Ziņo:

E.Majore

Izsakās:

R.Munkevics izsaka priekšlikumu nolikuma projekta 6.punktā centra struktūrvienības izteikt par Jauno dabas draugu nodaļu un Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas nodaļu.

Z.Starks iebilst, ka tiek izveidotas divas padomes, jo uzskata, ka tas nav pareizi no organizatoriskā darba viedokļa.

R.Munkevics aicina deputātus apstiprināt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikumu, bet jautājumu par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra amata vienību sarakstu novirzīt izskatīšanai finanšu komitejā.

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu šos jautājumus novirzīt izskatīšanai izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

Z.Starks arī izsaka priekšlikumu šos jautājumus novirzīt izskatīšanai izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

I.Blaua aicina deputātus atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikumu un jautājumu par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra amata vienību sarakstu novirzīt izskatīšanai komitejā. Izsakās, ka tā ir pedagoģijas īpatnība, ka tiek izveidotas vairākas padomes vienā iestādē.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par I.Blauas priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par I.Blauas priekšlikumu („par” – 10 (L.Loskutova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- 5 (M.Vorobjova, G.Truksnis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis), nolēma:

1.          Pieņemt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikumu.

2.          Lēmuma projektu par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra amata vienību sarakstu novirzīt izskatīšanai finanšu jautājumu komitejā.

G.Truksnis izsakās, ka arī turpmāk būs grūti atbalstīt jebkuru izglītības pārvaldes priekšlikumu, ja tās vadītājs J.Kārkliņš neievēros MK noteikumos noteikto lēmumu projektu sagatavošanas kārtību.

Iziet E.Krūmiņš

 

6.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.69)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

J.Visockis kategoriski iebilst, ka, deputāta alga, no kuras viņš ir atteicies nav novirzīta Slokas slimnīcai pamperu iegādei, bet gan komiteju priekšsēdētāju atalgojumam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”-3 (Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis), E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu”.

 

Ienāk E.Krūmiņš

7.          Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2009.gadam (lēmums Nr.804)

Ziņo:

A.Tukāne ziņo, ka nepieciešams veikt redakcionālus grozījumus lēmuma projekta 5., 8., 25., 26. un 28.punktā.

Izsakās:

A.Tampe izsaka priekšlikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu SIA „Akvaparks” un citiem uzņēmējiem, kas ievērojami piesaista tūristus Jūrmalas pilsētā, un kuri, kaut ar nelielu nokavēšanos, maksājumus veikuši par visiem trim ceturkšņiem.

Z.Starks izsaka priekšlikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā visiem tiem uzņēmējiem, kas šobrīd veikuši maksājumus par I, II un III ceturksni.

M.Dzenītis izsakās, ka balsojumā nepiedalīsies, jo iespējams interešu konflikts, tomēr atbalsta Z.Starka priekšlikumu. Aicina turpmāk pārskatīt saistošos noteikumus par atvieglojumu piešķiršanu, atbalsot ne tikai uzņēmumus, kuros ir nodarbināti ne mazāk kā  5 Jūrmalas iedzīvotāji, bet arī mazākus, kā  piemēram, ģimeņu uzņēmumus.   

G.Truksnis izsakās, ka, lai piešķirtu atvieglojumu uzņēmējiem, kas nav veikuši maksājumus noteiktajā kārtībā, vispirms ir jāveic grozījumi saistošajos noteikumos. Tāpēc ierosina uz nākošo domes sēdi sagatavot grozījumus saistošajos noteikumos „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”.

M.Dzenītis atbalsta G.Trukšņa priekšlikumu un ierosina šo jautājumu atlikt.

R.Munkevics izsakās, ka grozījumi saistošajos noteikumos ir jāsasaista kopā ar grozījumiem budžetā, taču ņemot vērā šobrīd esošo situāciju budžetā, tas ir absurdi.

Z.Starks ierosina jautājumu atlikt, sasaukt domes ārkārtas sēdi un pieņemt grozījumus saistošajos noteikumos.

R.Munkevics aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 4 (Z.Starks, A.Tampe, J.Visockis, I.Blaua), M.Dzenītis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2009.gadam.

 

9.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.B.) (lēmums Nr.806)

10. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.P.)

      (lēmums Nr.807)

11. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (D.K.)

      (lēmums Nr.808)

12. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.Č.) (lēmums Nr.809)

 

 

13. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.T.)

(lēmums Nr.810)

14. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.B.)

(lēmums Nr.811)

15. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.K.)

(lēmums Nr.812)

16. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.Š.) (lēmums Nr.813)

17. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „Jūras dārzs”) (lēmums Nr.814)

18. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Dz.S.)

(lēmums Nr.815)

19. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Dz.S.)

(lēmums Nr.816)

20. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.E.) (lēmums Nr.817)

21. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.E.) (lēmums Nr.818)

22. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.Ņ.-Ž.) (lēmums Nr.819)

Ziņo:

A.Tukāne

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.           Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.B.).

2.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.P.).

3.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (D.K.).

4.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.Č.).

5.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.T.).

6.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.B.).

7.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.K.).

8.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.Š.).

9.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „Jūras dārzs”).

10. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Dz.S.).

11. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Dz.S.).

12. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.E.).

13. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.E.).

14. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.Ņ.-Ž.).

 

8.          Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu (lēmums Nr.805)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

 

23. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija lēmumā Nr.400 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē” (lēmums Nr.820)

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.39 „Par transporta iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā” (saistošie noteikumi Nr.70)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

M.Dzenītis izsakās, ka ir pretinieks šādai iebraukšanas maksas iekasēšanai jau no tās izveidošanas laika un uzskata, ka tā ir jāatceļ un pilsētā ir jāizveido maksas autostāvvietas. Uzskata, ka lēmuma un saistošo noteikumu projekts ir sagatavoti bez iepriekš veiktas analīzes, tāpēc aicina deputātus tos neatbalstīt, jo pieņemot tos tiks panākts pretējais – ieņēmumi netiks ieņemti vispār.

Z.Starks izsakās, ka šis jautājums ir aktuāls jau vairāku gadu garumā. Uzskata, ka tomēr galvenais arguments šīs naudas iekasēšanā ir papildus ienākumi pilsētas budžetā, nevis vides saglabāšana, un šobrīd ekonomiski nav īstais brīdis, lai palielinātu šo maksu. Aicina deputātus atturēties no šī lēmuma un saistošo noteikumu projekta pieņemšanas.

A.Tampe izsakās, ka šis lēmums ir kļūdains un nepārdomāts un to atbalstīt nevar. Uzskata, ka tas bremzēs tūristu pieplūdumu pilsētā, ņemot vērā arī šī brīža ekonomiskos apstākļus.

M.Dzenītis izsakās, ka šoreiz šis jautājums netika izdiskutēts ne ar nevalstiskajām organizācijām, ne arī ar sabiedrību, tai skaitā uzņēmēju konsultatīvo padomi un uzņēmēju biedrību.

G.Truksnis aicina atbalstīt šo lēmuma un saistošo noteikumu projektu un uzskata, ka deputātu priekšlikums izveidot maksas autostāvvietas nebūt nav tūristiem un uzņēmējiem draudzīgāks par iebraukšanas maksu, kas domāta, lai saglabātu Jūrmalas pilsētas vidi, novirzot auto tranzīta plūsmu ārpus pilsētas.

R.Munkevics izsakās, ka ievērojami samazinoties ieņēmumiem, paaugstinot iebraukšanas maksu ir paredzēts iegūt papildus līdzekļus pilsētas budžetā, kuri nepieciešami gan vides labiekārtošanai un uzturēšanai, gan uzņēmēju atbalstam, tāpat līdzekļu novirzīšanai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam un citām svarīgām pozīcijām.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 10 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis,), „pret” –3 (Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis), „atturas”- 2 (J.Visockis, I.Blaua)), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija lēmumā Nr.400 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē”.

2. Saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos a href="/docs/g09/s/g09s039.htm">Nr.39 „Par transporta iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā”.

 

                                                Pārtraukums 12.15-12.50

 

25. Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija saistošo noteikumu a href="/docs/g09/s/g09s028.htm">Nr.28 „Jūrmalas pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemesgabalu nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtība” atcelšanu (saistošie noteikumi Nr.71)

Ziņo:

I.Skudra

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija saistošo noteikumu Nr.28 „Jūrmalas pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemesgabalu nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtība” atcelšanu.

 

Iziet I.Ančāns

26. Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums (nolikums Nr.27)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikumu.

 

27. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 6 (lēmums Nr.821)

28. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14 (lēmums Nr.822)

29. Par adreses noteikšanu sarga mājai Jūrmalā, Bulduru prospektā 119 (lēmums Nr.823)

30. Par adreses noteikšanu dzīvojamajai mājai – savrupmājai Jūrmalā, Turaidas ielā 106 (lēmums Nr.824)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 6.

2.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14.

3.          Par adreses noteikšanu sarga mājai Jūrmalā, Bulduru prospektā 119.

4.          Par adreses noteikšanu dzīvojamajai mājai – savrupmājai Jūrmalā, Turaidas ielā 106.

 

31. Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 5920 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Ķemeru ielā 10

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Truksnis izsaka priekšlikumu šo jautājumu atlikt un noskaidrot vai par nelikumīgo būvniecību ir samaksāts administratīvais sods.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Trukšņa priekšlikumu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma jautājumu atlikt un noskaidrot vai par nelikumīgo būvniecību ir samaksāts administratīvais sods.

 

Ienāk I.Ančāns

32. Par iespēju turpināt būvniecību objektā dzīvojamā mājā Jūrmalā, Lūšu ielā 3

(lēmums Nr.825)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

Nekustamā īpašuma īpašnieces pārstāvis izsakās par radušos situāciju.

G.Truksnis izsaka priekšlikumu šo un nākamo jautājumu atlikt, un arī turpmāk, gatavojot šādus lēmumprojektus, vispirms noskaidrot, vai ir noteikts administratīvais sods un vai tas ir nomaksāts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- 4 (G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Dzenītis, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību objektā dzīvojamā mājā Jūrmalā, Lūšu ielā 3.

 

33. Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 9, kadastra Nr.1300 001 1331 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai (lēmums Nr.826)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 9, kadastra Nr.1300 001 1331 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai.

 

34. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Alkšņu ielā 31 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.827)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Alkšņu ielā 31 un adreses piešķiršanu.

 

35. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Atbalss ielā 6 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.828)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Atbalss ielā 6 un adreses piešķiršanu.

 

36. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Caunu ielā 10 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.829)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Caunu ielā 10 un adreses piešķiršanu.

 

37. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Jaunā ielā 64 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.830)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Jaunā ielā 64 un adreses piešķiršanu.

 

38. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Salacas ielā 1/3 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.831)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Salacas ielā 1/3 un adreses piešķiršanu.

 

39. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Atbalss ielā 17 un Jūrmalā, Atbalss ielā 19 (lēmums Nr.832)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Atbalss ielā 17 un Jūrmalā, Atbalss ielā 19.

 

40. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Smilšu ielā 10 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.833)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Smilšu ielā 10 un adreses piešķiršanu.

 

41. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Vienības prospektā 27 un Vienības prospektā 27a

(lēmums Nr.834)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Vienības prospektā 27 un Vienības prospektā 27a.

 

42. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Stacijas ielā 2 un Kāpu ielā 86 (lēmums Nr.835)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Stacijas ielā 2 un Kāpu ielā 86.

 

43. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 4 (lēmums Nr.836)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 4.

 

44. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 19 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.837)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 19 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

45. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu” (lēmums Nr.838)

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

M.Dzenītis jautā, kāds bija zemes lietošanas mērķis uz nomas līgumu noslēgšanas brīdi?

A.Deičmane atbild, ka zemesgabalam Asaru prospektā 21 zemes lietošanas mērķis bija dabas pamatne un Asaru prospektā 23/25 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

G.Truksnis izsaka priekšlikumu lēmumprojektā svītrot 2.punktu un lemjošo daļu izteikt šādā redakcijā: „Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumu Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu”, atzīstot par spēku zaudējušiem lēmuma 19.punktu, 20.punktu un 30.punktu no to pieņemšanas brīža”.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar G.Trukšņa izteikto priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar G.Trukšņa izteikto priekšlikumu („par” – 11 (L.Loskutova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- 4 (M.Vorobjova, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu”, izsakot to šādā redakcijā: „Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumu Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu”, atzīstot par spēku zaudējušiem lēmuma 19.punktu, 20.punktu un 30.punktu no to pieņemšanas brīža”.

 

Pārtraukums 14.30-15.10

46. Par Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 30.marta lēmuma Nr.259 „Par privatizācijas grafikā iekļautā dzīvokļa īpašuma Nr.1 pārdošanu dzīvojamā mājā lit.001 Jūrmalā, Konkordijas ielā 27”atcelšanu (lēmums Nr.839)

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

R.Munkevics izsakās, ka ņemot vērā pašvaldības intereses, atbalsta sagatavoto lēmumprojektu.

I.Ančāns aicina atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, jo nav zināmi apstākļi, kādos tika parakstīta vienošanās starp O.S. un V.Š.

G.Truksnis izsaka priekšlikumu veikt redakcionālus labojumus konstatējošā daļā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar G.Trukšņa izteikto priekšlikumu („par” – 10 ( R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, G.Truksnis, A.Ābelītis, A.Tampe, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- 3 (L.Loskutova, M.Vorobjova, Dz.Homka), Z.Starks nebalso, M.Dzenītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 30.marta lēmuma Nr.259 „Par privatizācijas grafikā iekļautā dzīvokļa īpašuma Nr.1 pārdošanu dzīvojamā mājā lit.001 Jūrmalā, Konkordijas ielā 27”atcelšanu, ar redakcionālu labojumu konstatējošā daļā.

 

47. Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Žubītes ielā 21/21A (lēmums Nr.840)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, J.Visockis, L.Loskutova, M.Vorobjova), „pret” –nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Žubītes ielā 21/21A.

 

Iziet V.Maksimovs

48. Par kafejnīcas telpu Jomas ielā 1/5 iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija lēmuma Nr.368 „Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „G Vilks” atcelšanu (lēmums Nr.841)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Z.Starks neatbalsta sagatavoto lēmumprojektu, jo dažu muļķīgu rīcību dēļ no domes administrācijas puses cieš uzņēmējs, kurš jau 10 gadus veiksmīgi nodrošina domes kafejnīcas darbību.

I.Ančāns izsakās, ka jau iepriekš bija sagatavots lēmumprojekts par jauna konkursa rīkošanu, taču deputātiem pieejot ar humoru šim jautājumam, tika pieņemts lēmums pagarināt līgumu ar SIA „G Vilks” uz 25 gadiem par kafejnīcas darba nodrošināšanu domes telpās.

G.Truksnis izsakās, ka SIA „G Vilks” arī ir iespēja piedalīties izsludinātajā konkursā.

Dz.Homka izsaka priekšlikumu kādos no saistošajiem noteikumiem iestrādāt  noteiktus līgumu noslēgšanas termiņus.  

G.Jubele informē, ka no šī gada 1.decembra spēkā stāsies izmaiņas likumā par izšķērdību, kuras noteiks maksimālo termiņu visu veida līgumu noslēgšanai- 12 gadi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 4 (I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, J.Visockis), V.Maksimovs izgājis, M.Dzenītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par kafejnīcas telpu Jomas ielā 1/5 iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija lēmuma Nr.368 „Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „G Vilks” atcelšanu.

 

49. Par atkārtotas dzīvojamās ēkas lit.2 un zemesgabala (kadastra Nr.1300 015 2304) 37/100 domājamo daļu Jūrmalā, Piekrastes ielā 19 izsoles organizēšanu (lēmums Nr.842)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav, V.Maksimovs izgājis, M.Dzenītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par atkārtotas dzīvojamās ēkas lit.2 un zemesgabala (kadastra Nr.1300 015 2304) 37/100 domājamo daļu Jūrmalā, Piekrastes ielā 19 izsoles organizēšanu.

 

50. Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Skolas ielā 3 telpu nomas līgumu ar SIA „Autegs” (lēmums Nr.843)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

R.Munkevics izsaka priekšlikumu, saistībā ar apstiprināto skolu reorganizāciju, noslēgt nomas līgumu līdz 2010.gada 30.jūnijam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar R.Munkevica izteikto priekšlikumu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav, V.Maksimovs izgājis, M.Dzenītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Skolas ielā 3 telpu nomas līgumu ar SIA „Autegs” līdz 2010.gada 30.jūnijam.

 

Iziet Z.Starks

 

51. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 atsavināšanu (lēmums Nr.844)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

O.M. (īrnieks)

R.Munkevics izsaka priekšlikumu, ņemot vērā īrnieku lūgumu, papildināt lēmumprojektu, lai būtu saistoši izsoles noteikumi īrniekiem, kuru īres tiesības ir apstiprinātas zemesgrāmatā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 10 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- 2 (A.Tampe, I.Blaua), Z.Starks un V.Maksimovs izgājis, M.Dzenītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 atsavināšanu, ar papildinājumu: „Kā noteikts Latvijas Republikas Civillikuma 2126.pantā, ierakstot nomas vai īres līgumu zemesgrāmatās, nomnieks vai īrnieks iegūst lietu tiesību, kas ir spēkā arī pret trešajām personām.”

52. Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no Dz.B.K. (lēmums Nr.845)

53. Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no S.K. (lēmums Nr.846)

54. Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no A.D., B.M., A.T. (lēmums Nr.847)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Kauguru vidusskolas pārstāve lūdz izskatīt šo jautājumu par labu skolas budžetam.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, A.Tampe, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav, Z.Starks un V.Maksimovs izgājis, M.Dzenītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no Dz.B.K.

2.          Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no S.K.

3.          Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no A.D., B.M., A.T.

 

55. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, 17.līnijā 1A (lēmums Nr.848)

56. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Garkalnes ielā 8 (lēmums Nr.849)

57. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Konkordijas ielā 22A (lēmums Nr.850)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, A.Tampe, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav, Z.Starks un V.Maksimovs izgājis, M.Dzenītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, 17.līnijā 1A.

2.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Garkalnes ielā 8.

3.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Konkordijas ielā 22A.

 

 

Sēde slēgta plkst. 16.35

Nākošā sēde 2009.gada 12.novembrī plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2009.gada 4.novembrī.


Lejupielāde: DOC un PDF