Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 03.decembrīNr.941

protokols Nr.27, 35. punkts

Par detālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 19/21

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 21.janvāra lēmumu Nr.47 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka – Upīša ielā 19/21” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.punkta un izskatot Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2009.gada 4.novembra lēmumu (protokols Nr.1.1-59/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka–Upīša ielā 19/21 un izdot saistošos noteikumus.

  2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

  3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics