Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2009.gada 3.decembrīNr.27

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Larisa Loskutova

priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos

Ilmārs Ančāns

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Romualds Ražuks (nepiedalās no plkst.1258-1306, un no plkst.1405-1407)

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš (nepiedalās no plkst.1435-1446), Vladimirs Maksimovs(nepiedalās no plkst.1405-1407), Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe, Dzintra Homka, Gatis Truksnis (nepiedalās no plkst.1405-1406), Māris Dzenītis(nepiedalās no plkst.1510 līdz sēdes beigām)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Baiba Gailīte, Laima Grobiņa, Dzintars Krūmiņš, Guna Voitkāne, Ruanete Meža, Gunta Jubele, Gunta Ušpele, Gunta Liepiņa, Māris Demme, Anna Deičmane, Jānis Artemjevs, Ināra Kundziņa, Andželika Legante, Jānis Skuja, Taiga Vaišļa, Agita Bērzupe, Sarmīte Brence, Jānis Siliņš, Inga Brača

Piedalās:

 pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:

·              Par atbalstu projektam „Laba veselība veido labu pasauli”

·              Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.70 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.39 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā” publicēšanu

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eiženijas ielā 14A

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rožu ielā 4

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kuldīgas ielā 6

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Studentu ielā 3A

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Drosmes ielā 5k-6

 Un noņemt no sēdes darba kārtības jautājumu:

·              Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 4, jo ir saņemts zemesgabala īpašnieka iesniegums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanas atsaukšanu

Balsošanas rezultātā par R.Munkevica ierosinātajām izmaiņām („par” – 15 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

 

Darba kārtība:

1.   

Par atbalstu projektam „Laba veselība veido labu pasauli”

2.   

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.70 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.39 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā” publicēšanu

3.   

Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā

4.   

Par Jūrmalas kultūras centra direktora iecelšanu amatā

5.   

Par Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktora amatalgu

6.   

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu

7.   

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

8.   

Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2009.gadam

9.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu”

10.  

Par nomas maksājumiem 2009.gadā

11.  

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

12.  

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

13.  

Par darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrā

14.  

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem

15.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.71 „Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

16.  

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas bibliotēku apvienībā

17.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija lēmumā Nr.467 „Par maksas pakalpojumu cenām Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijā”

18.  

Par atļauju būvju nojaukšanai Jūrmalā, Aizputes ielā 1A

19.  

Par atļauju būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33

20.  

Par atļauju būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 35

21.  

Par atļauju būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 85

22.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Raiņa ielā 21/23

23.  

Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 021 1908 Jūrmalā, Kandavas ielā 16

24.  

Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 5920 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Ķemeru ielā 10

25.  

Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7501 Jūrmalā, Viestura ielā 42

26.  

Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21

27.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.756 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra Nr.1300 009 5604 Jūrmalā, Lienes ielā 28-2”

28.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.759 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra Nr.1300 014 3102 Jūrmalā, Mežsargu ielā 13”

29.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”

30.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5

31.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 1

32.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 25.jūnija lēmumā Nr.487 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16” un detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

34.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 11 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

35.  

Par detālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 19/21

36.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 19/21 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

37.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 8 galīgās redakcijas apstiprināšanu

38.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

39.  

Par detālplānojuma „Slokas darījumu parkam” grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 47 apstiprināšanu

40.  

Par „Slokas darījumu parkam” detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 47 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

41.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.decembra lēmuma Nr.1112 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu un detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3 pilnveidošanu atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem

42.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.97 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

43.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošajiem ielu zemesgabaliem

44.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem

45.  

Par zemesgabala ieskaitīšanu kompensācijas zemju fondā

46.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Smiltenes ielā 1A

47.  

Par lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 0001

48.  

Par adrešu likvidāciju Jūrmalā, Upmalas ielā 8

49.  

Par vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Turaidas ielā 8

50.  

Par atbildīgo darbinieku atlīdzību

51.  

Par atkārtotas dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 izsoles organizēšanu

52.  

Par atkārtotas nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4501 002  004 Jūrmalā, Vienības prospektā 9-7 izsoles organizēšanu

53.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Majori 1407” privatizācijas izbeigšanu

54.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 74b privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

55.  

Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar SIA „Praktisko psihologu grupa”

56.  

Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar J.M.

57.  

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nomas līguma noslēgšanu ar I.M.

58.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Mazā Nometņu iela 1907”daļas nomas līguma noslēgšanu ar AS „Preses apvienība”

59.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Strēlnieku prospekts 3723” daļas un zemesgabala Jūrmalā, „Upes iela 3852” daļas nomas līguma noslēgšanu ar D.T.

60.  

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Babītes ielā 3 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.B.

61.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 57a nomāšanu no V.L.

62.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.165 „Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 3 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.B.”

63.  

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, „Teātra iela 2811” nomas līguma pārtraukšanu ar J.L. un noslēgšanu ar S.S.

64.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 lit.004 nomas līguma pagarināšanu ar V.M.

65.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 50 korpuss 1, dzīvokļa Nr.6 īres līguma pagarināšanu ar Z.T.

66.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mežmalas ielā 5

67.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eiženijas ielā 14A

68.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rožu ielā 4

69.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kuldīgas ielā 6

70.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Studentu ielā 3A

71.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2

72.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Drosmes ielā 5k-6

1.          Par atbalstu projektam „Laba veselība veido labu pasauli” (lēmums Nr.909)

Ziņo:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atbalstu projektam „Laba veselība veido labu pasauli”.

 

2.          Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.70 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.39 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā” publicēšanu (lēmums Nr.910)

Ziņo:

E.Rakiša

Izsakās:

L.Loskutova izsaka priekšlikumu, ņemot vērā, ka MK 30.04.1996. noteikumi Nr.161 „Noteikumi par īpaša režīma zonu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” ir spēkā līdz 01.07.2010., veidojot budžetu jāievēro šīs likumiskās normas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” –2 (M.Dzenītis, J.Visockis), „atturas”- 3 (Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.70 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.39 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā” publicēšanu.

 

3.          Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā (lēmums Nr.911)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

A.Ābelītis iebilst pret vienu no izvirzītājām topošā kultūras centra projektu vadītāja kandidatūru. Kā viņam zināms, šim cilvēkam nav pieredze kultūras jomā, bet ir paredzēts integrēt krievu, ukraiņu un baltkrievu tautas tradīcijas. Uzskata, ka jaunizveidotajam kultūras centram nevajadzētu nodarboties ar cittautu tradīciju integrēšanu, bet sadarboties ar etniskajām nevalstiskajām organizācijām, kas piedalās dažādos kultūras projektos. Izsakās, ka kopumā atbalstīs sagatavoto lēmumprojektu. Taču, tā kā viņa izteiktie iebildumi šajā jautājumā netika ņemti vērā, publiski paziņo, ka nav nekādas morālas tiesības un pienākuma turpināt darbu pašreizējā pozīcijas sastāvā.

Z.Starks izsakās, ka neatbalsta pārvalžu likvidēšanu, tāpat, nav atbalstāms tas, ka būvvalde vairs nebūs izpilddirektora pakļautībā. Iebilst, ka tiek likvidētas vides aizsardzības un transporta nodaļas un to funkcijas pārņem ekonomikas un attīstības nodaļa, kurai būtu jānodarbojas tieši ar ekonomiskiem jautājumiem. Uzskata, ka domes reorganizāciju vajadzēja sākt ar domes vadību, atstājot tikai 1 priekšsēdētāja vietnieku. Sagatavoto lēmumprojektu uzskata par gan finansiāli, gan politiski absurdu, tāpēc to neatbalstīs.

A.Tampe izsakās, ka šis lēmumprojekts vairāku iemeslu dēļ nav pieņemams un ir jāturpina pie tā strādāt. Ir nesaprotama kultūras centra izveidošana, tāpat arī vides aizsardzības nodaļas likvidēšana.

L.Loskutova izsakās, ka pašvaldības budžets tiek samazināts par 30% un pamatojoties uz to tiek veikta arī šī reorganizācija. Uzskata, ka Jūrmalas pilsētai ir svarīgi uzņēmēji, kas darbojas tieši apkalpojošā sfērā - sanatorijas, viesnīcas un citas pakalpojumu un tirdzniecības iestādes. Tādējādi, organizējot plašus kultūras pasākumus, ir iespēja piesaistīt vairāk tūristu un pilsētas viesu, kas ir svarīgi šiem uzņēmumiem. Uzskata, ka kultūras centra izveidošanas mērķis ir optimizēt naudas līdzekļus, vairāk pasākumos iesaistot pilsētas pašdarbības kolektīvus un organizējot lielus publiskus kultūras pasākumus, nešķirojot tautību.

I.Blaua uzskata, ka reorganizāciju vajadzēja veikt izvērtējot pilsētas  prioritātes, tāpēc vēl būtu jāpiestrādā pie reorganizācijas plāna un arī jāizvērtē pašvaldības iestāžu funkciju un to izpildes nodrošinājumu.

R.Munkevics uzskata, ka pie krasa pašvaldības budžeta samazinājuma bija nepieciešams reorganizēt pārvalžu un nodaļu sistēmu. Izsakās, ka attiecībā uz kultūras centra izveidi, A.Ābelīša uzskats ir pārspīlēts un nepārdomāts un neredz tam pamatojumu. Uzskata, ka nododot būvvaldi priekšsēdētāja vietnieka ekonomikas un attīstības jautājumos pārraudzībā un vides aizsardzības nodaļas funkcijas ekonomikas un attīstības nodaļai, tas neietekmēs šo nodaļu risināmo jautājumu nozīmi. Uzskata, ka izvērtējot štatu sarakstus nav nepieciešams izvērtēt pilsētas prioritātes, to vērtējums atspoguļosies tieši pašvaldības budžeta sadalījumā. Aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” – 4 (M.Dzenītis, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe), „atturas”- 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā.

 

Pārtraukums 11.35-12.10

 

4.          Par Jūrmalas kultūras centra direktora iecelšanu amatā (lēmums Nr.912)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

Agnis Kristvalds iepazīstina ar sevi un izsakās, ka viņa redzējums būtu tāds, ka ņemot vērā finansējuma samazinājumu kultūras pasākumiem, un lai vairāk piesaistītu pilsētas viesus un tūristus, akcents būtu jāliek tieši uz lielu pasākumu rīkošanu.

Deputāti uzdod jautājumus Agnim Kristvaldim.

A.Tampe aicina deputātus atturēties no balsošanas, jo bažas raisa tas, ka tik liela vērība netiks pievērsta mazo pasākumu organizēšanai, kas tieši ir nozīmīgi Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem. Ierosina izskatīt arī citas kandidatūras šim amatam.

M.Dzenītis izsakās, ka, lai gan nav ievērota procedūra kandidāta izvēlē, atbalsta Agņa Kristvalda kandidatūru, jo ir bijusi personīga sadarbības pieredze.

L.Loskutova izsakās, ka neskatoties uz finansiālo samazinājumu, Jūrmalas pilsētā tiek saglabāti visi muzeji, bibliotēkas un pašdarbību kolektīvi. Uzsver lielo pasākumu organizēšanas nozīmīgumu un aicina deputātus atbalstīt izvirzīto kandidatūru.

V.Lasmane (Līvu akvaparka direktore) izsakās, ka arī „Līvu akvaparkam”, kā lielākajam nodokļu maksātājam Jūrmalas pilsētā, ir svarīgi, kādi pasākumi tiks rīkoti, kas būtu interesanti un piesaistītu vairāk tūristus. Ir iepazinusies ar kandidāta CV un uzskata, ka kandidātam nav pieredzes lielu pasākumu organizēšanā. Tāpēc ierosina izsludināt konkursa kandidātu izvirzīšanai šim amatam.

R.Munkevics izsakās, ka personīgi atbalsta A.Kristvalda kandidatūru šim amatam. Augstu novērtē viņa centību un atbildības sajūtu un uzskata, ka viņš būs labs kultūras centra vadītājs, saglabājot esošās tradīcijas un arī ieviešot ko jaunu. Aicina deputātus atbalstīt A.Kristvalda kandidatūru.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- 5 (I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas kultūras centra direktora iecelšanu amatā.

 

Iziet R.Ražuks

 

5.          Par Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktora amatalgu (lēmums Nr.913)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

A.Bērzupe,ņemot vērā lielo darba apjomu, materiālo atbildību un atbildību par aprūpes centra iemītnieku drošību, lūdz deputātus nesamazināt darba algu tādā apmērā.  

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- 2 (Z.Starks, A.Tampe), R.Ražuks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktora amatalgu.

 

6.          Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu (lēmums Nr.914)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, R.Ražuks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

 

7.          Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.915)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, R.Ražuks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

Ienāk R.Ražuks

8.          Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2009.gadam (lēmums Nr.916)

Ziņo:

A.Lindermane ziņo, kasaskaņā ar juridiskās pārvaldes piezīmi, nepieciešams svītrot lēmumprojekta 5.punktu un jāprecizē maksājuma datums lēmumprojekta 1.punktā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis), „pret” –1 (M.Dzenītis)), „atturas”-2 (Z.Starks, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2009.gadam ar precizējumiem un svītrojot lēmuma 5.punktu.

 

9.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.74)

Ziņo:

I.Brača

Izsakās:

Z.Starks lūdz uz nākošo domes sēdi precizēt summu, kāda tika piešķirta kopā visiem „Jūrmala-50”pasākumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”-3 (Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu”.

 

10. Par nomas maksājumiem 2009.gadā (lēmums Nr.917)

Ziņo:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”-2 (A.Tampe, M.Dzenītis), Z.Starks nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksājumiem 2009.gadā.

 

11. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.918)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

 

12. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Izsakās:

L.Loskutova izsaka priekšlikumu, ņemot vērā juridiskās pārvaldes piezīmi, šo jautājumu atlikt un dzīvokļu nodaļai kopā ar juridisko pārvaldi rast tiesisku risinājumu šajā jautājumā.

13. Par darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrā (lēmums Nr.919)

Ziņo:

I.Ančāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrā.

 

14. Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.920)

Ziņo:

I.Ančāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem.

 

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.71 „Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

(lēmums Nr.921)

Ziņo:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, M.Dzenītis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.71 „Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā.

 

Pārtraukums 13.40-14.05

 

16. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas bibliotēku apvienībā (lēmums Nr.922)

Ziņo:

S.Brence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, V.Maksimovs, R.Ražuks, G.Truksnis nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas bibliotēku apvienībā.

 

Ienāk G.Truksnis

17. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija lēmumā Nr.467 „Par maksas pakalpojumu cenām Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijā”

(lēmums Nr.923)

Ziņo:

J.Siliņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”- nav, V.Maksimovs un R.Ražuks nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija lēmumā Nr.467 „Par maksas pakalpojumu cenām Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijā.”

 

Ienāk V.Maksimovs

 

18. Par atļauju būvju nojaukšanai Jūrmalā, Aizputes ielā 1A (lēmums Nr.924)

19. Par atļauju būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 (lēmums Nr.925)

20. Par atļauju būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 35 (lēmums Nr.926)

21. Par atļauju būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 85 (lēmums Nr.927)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs), „pret” –nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par atļauju būvju nojaukšanai Jūrmalā, Aizputes ielā 1A.

2.          Par atļauju būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33.

3.          Par atļauju būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 35.

4.          Par atļauju būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 85.

 

22. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Raiņa ielā 21/23 (lēmums Nr.928)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs), „pret” –nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Raiņa ielā 21/23.

 

Ienāk R.Ražuks

 

23. Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 021 1908 Jūrmalā, Kandavas ielā 16 (lēmums Nr.929)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 021 1908 Jūrmalā, Kandavas ielā 16.

 

24. Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 5920 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Ķemeru ielā 10 (lēmums Nr.930)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 5920 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Ķemeru ielā 10.

 

25. Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7501 Jūrmalā, Viestura ielā 42 (lēmums Nr.931)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7501 Jūrmalā, Viestura ielā 42.

 

26. Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21 (lēmums Nr.932)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21.

 

27. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.756 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra Nr.1300 009 5604 Jūrmalā, Lienes ielā 28-2” (lēmums Nr.933)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.756 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra Nr.1300 009 5604 Jūrmalā, Lienes ielā 28-2”.

 

28. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.759 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra Nr.1300 014 3102 Jūrmalā, Mežsargu ielā 13” (lēmums Nr.934)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.759 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra Nr.1300 014 3102 Jūrmalā, Mežsargu ielā 13”.

 

29. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”

(lēmums Nr.935)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”.

 

30. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5 (lēmums Nr.936)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5.

 

31. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 1 (lēmums Nr.937)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 1.

 

32. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 25.jūnija lēmumā Nr.487 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16” un detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.938)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, I.Blaua, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- 1 (M.Vorobjova)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 25.jūnija lēmumā Nr.487 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16” un detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

33. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

(lēmums Nr.939)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

34. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 11 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.940)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 11 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

35. Par detālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 19/21 (lēmums Nr.941)

36. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 19/21 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošienoteikumi Nr.75)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 19/21.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 19/21 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

37. Par detālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 8 (lēmums Nr.942)

38. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošie noteikumi Nr.76)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 8.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

39. Par detālplānojuma „Slokas darījumu parkam” grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 47 apstiprināšanu (lēmums Nr.943)

40. Par „Slokas darījumu parkam” detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 47 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.77)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt:

1.   Lēmumu par detālplānojuma „Slokas darījumu parkam” grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 47 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par „Slokas darījumu parkam” detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 47 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

41. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.decembra lēmuma Nr.1112 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu un detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3 pilnveidošanu atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem

42. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.97 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

Zemesgabala īpašnieka pārstāvis lūdz jautājuma izskatīšanu atlikt, jo nav sagatavota informācija par iebildumiem šajā jautājumā.

R.Munkevics aicina deputātus atlikt jautājuma izskatīšanu un būvvaldei uz nākamo domes sēdi uzaicināt iedzīvotājus, kuriem bija iebildumi pret šī detālplānojuma izstrādāšanu. 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Munkevica izteikto priekšlikumu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu līdz nākamajai domes sēdei.

 

43. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošajiem ielu zemesgabaliem

(lēmums Nr.944)

44. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem

(lēmums Nr.945) 

Ziņo:

A.Deičmane

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- 2 (I.Blaua, M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošajiem ielu zemesgabaliem.

2.  Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem.

 

45.        Par zemesgabala ieskaitīšanu kompensācijas zemju fondā (lēmums Nr.946)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala ieskaitīšanu kompensācijas zemju fondā.

 

46. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Smiltenes ielā 1A

(lēmums Nr.947)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- 2 (A.Ābelītis, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Smiltenes ielā 1A.

 

47. Par lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 0001

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

R.Munkevics, pēc deputātu ierosinājuma, izsaka priekšlikumu jautājumu novirzīt izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Munkevica izteikto priekšlikumu  („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks, I.Blaua, M.Dzenītis, A.Ābelītis, Z.Starks), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma jautājumu novirzīt izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā.

 

48. Par adrešu likvidāciju Jūrmalā, Upmalas ielā 8 (lēmums Nr.948)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par adrešu likvidāciju Jūrmalā, Upmalas ielā 8.

 

Iziet E.Krūmiņš

49. Par vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Turaidas ielā 8 (lēmums Nr.949)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav, E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Turaidas ielā 8.

 

50. Par atbildīgo darbinieku atlīdzību (lēmums Nr.950)

Ziņo:

A.Legante

Izsakās:

R.Munkevics izsakās, ka ir priekšlikums lēmumprojektā samazināt atlīdzības summas par 1/3.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar R.Munkevica ierosinātajām izmaiņām („par” – 8 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, I.Ančāns, J.Visockis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –1 (M.Dzenītis), „atturas”- 5 (A.Ābelītis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atbildīgo darbinieku atlīdzību, saskaņā ar R.Munkevica priekšlikumu.

 

51. Par atkārtotas dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 izsoles organizēšanu (lēmums Nr.951)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav, E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atkārtotas dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 izsoles organizēšanu.

 

52. Par atkārtotas nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4501 002  004 Jūrmalā, Vienības prospektā 9-7 izsoles organizēšanu (lēmums Nr.952)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav, E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atkārtotas nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4501 002  004 Jūrmalā, Vienības prospektā 9-7 izsoles organizēšanu.

 

53. Par zemesgabala Jūrmalā, „Majori 1407” privatizācijas izbeigšanu  

      (lēmums Nr.953)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav, E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Majori 1407” privatizācijas izbeigšanu.

 

54. Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 74b privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.972)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav, E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 74b privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

 

Ienāk E.Krūmiņš

 

55. Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar SIA „Praktisko psihologu grupa” (lēmums Nr.954)

56. Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar J.M. (lēmums Nr.955)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis iebilst pret to, ka pašvaldība nodod šīs telpas nomā, bet samaksu par to saņem PSIA„Kauguru veselības centrs” un tāpēc balsos pret šiem lēmumprojektiem.

J.Visockis izsaka priekšlikumu sākt risināt jautājumu par Kauguru poliklīnikas privatizāciju.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, J.Visockis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –1 (G.Truksnis), „atturas”- 3 (Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar SIA „Praktisko psihologu grupa”.

2. Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar J.M.

 

57. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nomas līguma noslēgšanu ar I.M. (lēmums Nr.956)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nomas līguma noslēgšanu ar I.M.

 

58. Par zemesgabala Jūrmalā, „Mazā Nometņu iela 1907”daļas nomas līguma noslēgšanu ar AS „Preses apvienība” (lēmums Nr.957)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Mazā Nometņu iela 1907”daļas nomas līguma noslēgšanu ar AS „Preses apvienība”.

 

59. Par zemesgabala Jūrmalā, „Strēlnieku prospekts 3723” daļas un zemesgabala Jūrmalā, „Upes iela 3852” daļas nomas līguma noslēgšanu ar D.T.

      (lēmums Nr.958)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Strēlnieku prospekts 3723” daļas un zemesgabala Jūrmalā, „Upes iela 3852” daļas nomas līguma noslēgšanu ar D.T.

 

60. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Babītes ielā 3 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.B. (lēmums Nr.959)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Babītes ielā 3 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.B.

 

Iziet M.Dzenītis

61. Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 57a nomāšanu no V.L.

      (lēmums Nr.960)

Ziņo:

G.Jubele ziņo, ka izvērtējot visus aspektus un konsultējoties ar juridisko pārvaldi, ir sagatavots izskatīšanai precizētais lēmumprojekts.

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu papildināt lēmumprojektu ar punktu, ka vienojoties ar īpašnieku, noteikt apmaksas kārtību un termiņus.

L.Loskutova ierosina sagatavot lēmumprojekta otru variantu par zemesgabala daļas platības nomu, kas reāli ir nepieciešama ēkas apsaimniekošanai.

I.Ančāns izsaka priekšlikumu atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

Z.Starks atbalsta I.Ančāna priekšlikumu.

G.Truksnis, ņemot vērā šī jautājuma risināšanas vēsturi, aicina atbalstīt lēmumprojekta variantu par zemesgabala 233/1000 domājamo daļu 2174m2 platības nomāšanu.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 7 (Dz.Homka, V.Maksimovs, M.Vorobjova, L.Loskutova, R.Ražuks, G.Truksnis, I.Blaua), M.Dzenītis izgājis), saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 116.punktu izdarāma pārbalsošana.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”-7 (Dz.Homka, V.Maksimovs, M.Vorobjova, L.Loskutova, R.Ražuks, G.Truksnis, I.Blaua), M.Dzenītis izgājis), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

R.Munkevics aicina deputātus balsot par lēmumprojekta variantu par zemesgabala 233/1000 domājamo daļu 2174m2 platībā nomāšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 57a nomāšanu no V.L., par 233/1000 domājamo daļu 2174m2 platībā nomāšanu.

62. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.165 „Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 3 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.B.” (lēmums Nr.961)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.165 „Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 3 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.B.”.

 

63. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, „Teātra iela 2811” nomas līguma pārtraukšanu ar J.L. un noslēgšanu ar S.S. (lēmums Nr.962)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- 1 (I.Blaua), M.Dzenītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, „Teātra iela 2811” nomas līguma pārtraukšanu ar J.L. un noslēgšanu ar S.S.

 

64. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 lit.004 nomas līguma pagarināšanu ar V.M. (lēmums Nr.963)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma i elā 20 lit.004 nomas līguma pagarināšanu ar V.M.

 

65. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 50 korpuss 1, dzīvokļa Nr.6 īres līguma pagarināšanu ar Z.T. (lēmums Nr.964)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 50 korpuss 1, dzīvokļa Nr.6 īres līguma pagarināšanu ar Z.T.

 

66. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mežmalas ielā 5

(lēmums Nr.965)

67. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eiženijas ielā 14A

(lēmums Nr.966)

68. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rožu ielā 4

(lēmums Nr.967)

69. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kuldīgas ielā 6

(lēmums Nr.968)

70. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Studentu ielā 3A

(lēmums Nr.969)

71. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2

(lēmums Nr.970)

72. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Drosmes ielā 5k-6

(lēmums Nr.971)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mežmalas ielā 5.

2.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eiženijas ielā 14A.

3.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rožu ielā 4.

4.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kuldīgas ielā 6.

5.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Studentu ielā 3A.

6.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2.

7.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Drosmes ielā 5k-6.

 

Sēde slēgta plkst. 15.30

Nākošā sēde 2009.gada 17.decembrī plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2009.gada 10.decembrī.


Lejupielāde: DOC un PDF