Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 27.maija 25.saistošajiem noteikumiem

2009.gada 13.augustāNr.56

Protokols Nr.20, 43.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
72.punktu un Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 4.oktobra lēmumu Nr.890
„Par detālplānojuma projekta izstrādes
uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā,
21.līnijā 1”

1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics