Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2009.gada 01.oktobrīNr.65

Protokols Nr.23, 39.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ziedu ielā 2
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 27.novembra Nr.1031 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Jūrmalā, Ziedu ielā 2”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ziedu ielā 2 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus pilsētas vietējā laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF