Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2009.gada 03.decembrī Nr.75

Protokols Nr.27, 36.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam
Jūrmalā, Ernesta Birznieka–Upīša ielā 19/21 projekta grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra lēmumu Nr.47
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Ernesta Birznieka–Upīša ielā 19/21”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka–Upīša ielā 19/21 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics