Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2009.gada 17.decembrī Nr.79

Protokols Nr.28, 65.punkts

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp
Kāpu ielu, Rožu ielu, Zaru ielu un pludmali grozījumu projekta
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” 78.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 16.oktobra lēmumu Nr.878
“Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp
Kāpu ielu, Rožu ielu, Zaru ielu un pludmali
grozījumu izstrādes uzsākšanu”

  1. Apstiprināt detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielu, Rožu ielu, Zaru ielu un pludmali grozījumu projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF