Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2009.gada 17.decembrīNr.28

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Anna Pjatova

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Larisa Loskutova

priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos

Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1115-1116)

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Romualds Ražuks (nepiedalās no plkst.1335-1337)

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova (nepiedalās no plkst.1115-1117), Aigars Tampe, Dzintra Homka, Gatis Truksnis, Māris Dzenītis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece

Anita Lindermane

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Ingmārs Čaklais, Veronika Ramāne, Laima Grobiņa, Dzintars Krūmiņš, Guna Voitkāne, Gunta Jubele, Gunta Ušpele, Anna Deičmane, Jānis Artemjevs, Taiga Vaišļa, Agita Bērzupe, Agris Kristvalds, Aīda Paipare, Irēna Drupa, Alvils Rudzītis, Jānis Lodiņš, Uldis Ciekurs, Raisa Kraukste, Atis Sapronovs

Piedalās:

 pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, V.Lasmane (SIA „Akvaparks”)

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

V.Lasmane apsveic deputātus ar Jauno gadu. Izsakās, ka 2009.gada 29.oktobrī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma netaisnīgu lēmumu attiecībā pret SIA „Akvaparks” par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. Lūdz iekļaut darba kārtībā jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem SIA „Akvaparks”.

R.Munkevics ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viktorijas ielā 40

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mangaļu ielā 13a

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ceriņu ielā 8

·              Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

·              Par PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība”

·              Par Jūrmalas Kultūras centra nolikumu

·              Par pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas Satversmes tiesā

I.Ančāns ierosina iekļaut darba kārtībā jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem SIA „Akvaparks”.

R.Munkevics ierosina jautājumus: „Par 2009.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” un „Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2009.gadam” izskatīt pēc pārtraukuma, iekļaujot punktu par SIA „Akvaparks”.

M.Dzenītis ierosina neiekļaut darba kārtībā jautājumu par Jūrmalas Kultūras centra nolikumu, jo tas ir iesniegts kā papildus jautājums un nebija iespējas iepazīties ar nolikumu un tas nav izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē.

R.Munkevics lūdz deputātus neizteikt priekšlikumus par jautājumu neiekļaušanu darba kārtībā, jo savu viedokli var izteikt balsojot.

Z.Starks ierosina balsot atsevišķi par katra jautājuma iekļaušanu darba kārtībā.

Balsošanas rezultātā par jautājumiem „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viktorijas ielā 40”, „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mangaļu ielā 13a”, „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ceriņu ielā 8” („par” – 15 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma iekļaut darba kārtībā jautājumus:

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viktorijas ielā 40

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mangaļu ielā 13a

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ceriņu ielā 8

Balsošanas rezultātā par jautājuma par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu iekļaušanu darba kārtībā („par” – 15 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma iekļaut darba kārtībā jautājumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

 

Balsošanas rezultātā par jautājuma par PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” iekļaušanu darba kārtībā („par” – 15 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma iekļaut darba kārtībā jautājumu par PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība”.

Balsošanas rezultātā par jautājuma par pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas Satversmes tiesā iekļaušanu darba kārtībā („par” – 9 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis), „pret” – 6 (A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua), „atturas”- nav), jautājums par pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas Satversmes tiesā netiek iekļauts darba kārtībā.

 

Balsošanas rezultātā par jautājuma par Jūrmalas Kultūras centra nolikumu iekļaušanu darba kārtībā („par” – 9 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis), „pret” – 5 (A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „atturas”- 1 (I.Blaua)), jautājums par Jūrmalas Kultūras centra nolikumu netiek iekļauts darba kārtībā.

 

Darba kārtība:

1.   

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu

2.   

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu”

3.   

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „Viesu Nami”)

4.   

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.Z.)

5.   

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.P., Stacijas ielā 5A)

6.   

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.P., Stacijas ielā 3)

7.   

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.P., Stacijas ielā 5)

8.   

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (O.K.)

9.   

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (R.J. Smilšu iela 3)

10.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (R.J. Cīniju ielā 2)

11.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.L.)

12.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (K.Š.)

13.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.S.)

14.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.P. Sloka 7140)

15.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.P. Sloka 7123)

16.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.R.)

17.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „Jūras parks”)

18.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.G.)

19.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.S.)

20.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (D.T. Mellužu prospektā 73)

21.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (D.T. Mellužu prospektā 73A)

22.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.S.)

23.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (T.I.)

24.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (K.G.)

25.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (R.D.)

26.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „Venus Real”)

27.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.Ā.)

28.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.K.)

29.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.I.)

30.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.J.)

31.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (G.G.)

32.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.E.)

33.  

Par Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas vadītāja iecelšanu amatā

34.  

Par Jūrmalas pilsētas kūrorta koncepcijas 2009.-2018.gadam apstiprināšanu

35.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 26.janvāra lēmumā Nr.22 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sporta skolā”

36.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta lēmumā Nr.122 „Par kritērijiem maksas samazināšanai par bērnu uzturēšanu Jūrmalas pirmsskolas iestādēs”

37.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”

38.  

Par projektu „Diabēta dienas pasākums”

39.  

Par pasākumu „Atsaucīgākais ārsts/ jaunākais medicīnas personāls 2009.gadā – rūpēs par bērniem”

40.  

Par dalību Baltijas jūras reģiona INTERREGIVA programmā (2007-2013)

41.  

Par dāvinājuma (ziedojuma) līguma slēgšanu ar Latvijas pašvaldības savienību

42.  

Par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem

43.  

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē

44.  

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Kleistes ielā 16

45.  

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Baltās kāpas ielā 25 (I)

46.  

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Baltās kāpas ielā 25 (II)

47.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2009.gadam

48.  

Par 2009.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

49.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 3

50.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 6

51.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 11

52.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13

53.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltā kāpas ielā 14

54.  

Par adreses noteikšanu divām dzīvojamām mājām Jūrmalā, Bulduru prospektā 43

55.  

Par adreses noteikšanu jaunbūvēm Jūrmalā, Gulbju ielā 39

56.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Jelgavas ielā 20

57.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcām Jūrmalā, Kleistes ielā 7

58.  

Par adreses noteikšanu dvīņu mājai Jūrmalā, Pētera ielā 32

59.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūrmalā, Vasaras ielā 64

60.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra lēmuma Nr.822 atzīšanu par spēku zaudējušu un par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14

61.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra lēmumā Nr.785 „Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vanagu ielā 11 un adreses piešķiršanu”

62.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11

63.  

Par detālplānojuma Jūrmalā, Medņu ielā 68 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

64.  

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielu, Rožu ielu, Zaru ielu un pludmali grozījumu apstiprināšanu

65.  

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielu, Rožu ielu, Zaru ielu un pludmali projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

66.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8 apstiprināšanu

67.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

68.  

Par detālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2

69.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

70.  

Par detālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Piebalgas ielā 2

71.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

72.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3 atzīšanu par spēku zaudējušu un pilnveidošanu atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem

73.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.97 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

74.  

Par mazstāvu daudzdzīvokļu namu Jūrmalā, Līču ielā 2 būvniecību

75.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētiem zemesgabaliem

76.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētiem zemesgabaliem

77.  

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Artilērijas ielā 11 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

78.  

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Melitas ielā 8 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

79.  

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Putnu ielā 2 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

80.  

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Plūdu ielā 4 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

81.  

Par neapbūvēta zemesgabala (zemes starpgabala) Jūrmalā, Dubulti 2528 izsoles atzīšanu par nenotikušu

82.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18 izsoles atzīšanu par nenotikušu

83.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mārupes ielā 7-700 izsoles atzīšanu par nenotikušu

84.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.463 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde””

85.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viktorijas ielā 40

86.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mangaļu ielā 13a

87.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ceriņu ielā 8

88.  

Par PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība”

89.  

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

1.          Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu (lēmums Nr.975)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

 

2.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.78)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu grozījumu projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 2 (Z.Starks, M.Dzenītis)), nolēma pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu”.

 

3.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „Viesu Nami”) (lēmums Nr.976)

4.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.Z.) (lēmums Nr.977)

5.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.P., Stacijas ielā 5A) (lēmums Nr.978)

6.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.P., Stacijas ielā 3) (lēmums Nr.979)

7.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.P., Stacijas ielā 5) (lēmums Nr.980)

8.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (O.K.) (lēmums Nr.981)

9.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (R.J. Smilšu iela 3) (lēmums Nr.982)

10. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (R.J. Cīniju ielā 2) (lēmums Nr.983)

11. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.L.) (lēmums Nr.984)

12. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (K.Š.) (lēmums Nr.985)

13. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.S.) (lēmums Nr.986)

14. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.P. Sloka 7140) (lēmums Nr.987)

15. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.P. Sloka 7123) (lēmums Nr.988)

16. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.R.) (lēmums Nr.989)

17. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „Jūras parks”) (lēmums Nr.990)

18. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.G.) (lēmums Nr.991)

19. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.S.) (lēmums Nr.992)

20. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (D.T. Mellužu prospektā 73) (lēmums Nr.993)

21. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (D.T. Mellužu prospektā 73A) (lēmums Nr.994)

22. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.S.) (lēmums Nr.995)

23. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (T.I.) (lēmums Nr.996)

24. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (K.G.) (lēmums Nr.997)

25. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (R. D.) (lēmums Nr.998)

26. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „Venus Real”) (lēmums Nr.999)

27. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.Ā.) (lēmums Nr.1000)

28. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.K.) (lēmums Nr.1001)

29. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.I.) (lēmums Nr.1002)

30. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.J.) (lēmums Nr.1003)

31. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (G.G.) (lēmums Nr.1004)

32. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.E.) (lēmums Nr.1005)

Ziņo:

A.Lindermane

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „Viesu Nami”).

2.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.Z.).

3.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.P., Stacijas ielā 5A).

4.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.P., Stacijas ielā 3).

5.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.P., Stacijas ielā 5).

6.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (O.K.).

7.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (R.J. Smilšu iela 3).

8.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (R.J. Cīniju ielā 2).

9.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.L.).

10. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (K.Š.).

11. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.S.).

12. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.P. Sloka 7140).

13. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.P. Sloka 7123).

14. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.R.).

15. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „Jūras parks”).

16. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.G.).

17. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.S.).

18. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (D.T. Mellužu prospektā 73).

19. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (D.T. Mellužu prospektā 73A).

20. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.S.).

21. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (T.I.).

22. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (K.G.).

23. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (R.D.).

24. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „Venus Real”).

25. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.Ā.).

26. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.K.).

27. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.I.).

28. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.J.).

29. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (G.G.).

30. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.E.).

 

 

33. Par Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas vadītāja iecelšanu amatā (lēmums Nr.1006)

Ziņo:

G.Voitkāne ziņo, kaJūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas vadītāja amatam tiek izvirzīta Aīda Paipare.

Izsakās:

J.Visockis izsakās, ka balsojumā atturēsies. Lūdz atlikt šī jautājuma izskatīšanu un izskatīt to izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē, kā arī rīkot atklātu konkursu Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas vadītāja amatam.

G.Truksnis izsakās, ka sliecas atbalstīt A.Paipares kandidatūru.

I.Blaua izsakās, ka partijas „Jaunais laiks” valdes sēdē tika apspriests šis jautājums un lemts, ka nevar atbalstīt A.Paipares kandidatūru, jo nav pieņemams process, kā viss tika darīts.

Z.Starks izsakās, ka šo jautājumu bija jāizskata izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē. Uzskata, ka, ja šādi jautājumi netiek skatīti komiteju sēdēs, tad komitejas ir jālikvidē un jāatstāj tikai tās, kuras nosaka likums. Izsakās, ka balsojumā atturēsies.

A.Tampe izsakās, ka balsojumā atturēsies.

R.Munkevics aicina deputātus būt korektiem un nevienu nepazemot. Izsakās, ka varētu no domes nolikuma izņemt punktu par to, ka nodaļas vadītāju apstiprina domes sēdē.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”- 6 (A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas vadītāja iecelšanu amatā.

 

34. Par Jūrmalas pilsētas kūrorta koncepcijas 2009.-2018.gadam apstiprināšanu (lēmums Nr.1007)

Ziņo:

G.Ušpele

Izsakās:

G.Truksnis aicina deputātus balsot par iesniegto koncepcijas projektu..

A.Tampe lūdz ierakstīt protokolā, ka uzskata, ka R.Munkevics pārkāpjJūrmalas pilsētas domes nolikumu, nedodot iespēju uzdot jautājumus un izteikties.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua), „pret” –1 (A.Tampe), „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas kūrorta koncepcijas 2009.-2018.gadam apstiprināšanu.

R.Ražuks iziet

M.Vorobjova iziet

35. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 26.janvāra lēmumā Nr.22 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sporta skolā” (lēmums Nr.1008)

Ziņo:

R.Kraukste

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks, M.Vorobjova balsošanas laikā izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 26.janvāra lēmumā Nr.22 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sporta skolā”.

R.Ražuks atgriezās

36. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta lēmumā Nr.122 „Par kritērijiem maksas samazināšanai par bērnu uzturēšanu Jūrmalas pirmsskolas iestādēs” (lēmums Nr.1009)

M.Vorobjova atgriezās

37. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem” (instrukcija Nr.2)

Ziņo:

I.Drupa

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu un instrukcijas projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt:

1.          Grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta lēmumā Nr.122 „Par kritērijiem maksas samazināšanai par bērnu uzturēšanu Jūrmalas pirmsskolas iestādēs”.

2.          Grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”.

 

38. Par projektu „Diabēta dienas pasākums” (lēmums Nr.1010)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par projektu „Diabēta dienas pasākums”.

 

39. Par pasākumu „Atsaucīgākais ārsts/ jaunākais medicīnas personāls 2009.gadā – rūpēs par bērniem” (lēmums Nr.1011)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par pasākumu „Atsaucīgākais ārsts/ jaunākais medicīnas personāls 2009.gadā – rūpēs par bērniem”.

 

40. Par dalību Baltijas jūras reģiona INTERREGIVA programmā (2007-2013) (lēmums Nr.1012)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Baltijas jūras reģiona INTERREGIVA programmā (2007-2013).

 

41. Par dāvinājuma (ziedojuma) līguma slēgšanu ar Latvijas pašvaldības savienību (lēmums Nr.1013)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dāvinājuma (ziedojuma) līguma slēgšanu ar Latvijas pašvaldības savienību.

 

42. Par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (lēmums Nr.1014)

Ziņo:

A.Rudzītis

Izsakās:

G.Truksnis aicina transporta nodaļu padomāt par citu taksometru darbības kontroles sistēmu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, A.Ābelītis, J.Visockis, I.Blaua, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 4 (G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem.

 

43. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē (lēmums Nr.1015)

Ziņo:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē.

 

44. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Kleistes ielā 16 (lēmums Nr.1016)

45. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Baltās kāpas ielā 25 (I) (lēmums Nr.1017)

46. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Baltās kāpas ielā 25 (II) (lēmums Nr.1018)

Ziņo:

A.Sapronovs

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Kleistes ielā 16.

2.          Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Baltās kāpas ielā 25 (I).

3.          Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Baltās kāpas ielā 25 (II).

Pārtraukums 11.40-12.30

 

47. Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2009.gadam (lēmums Nr.974)

Ziņo:

A.Lindermane ziņo, ka lēmuma projekts tika papildināts ar punktu par SIA „Akvaparks”.

Izsakās:

V.Lasmane izsakās, ka uzskata Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra lēmumu Nr.804 par netaisnīgu. Lūdz atcelt šo lēmumu un pieņemt SIA „Akvaparks” labvēlīgu administratīvo aktu.

E.Rakiša izsakās, ka jautājums par SIA „Akvaparks” ir jāatliek un jāizvērtē.

A.Tampe izsakās, ka pagājušā sēdē G.Truksnim bija priekšlikums pārskatīt saistošos noteikumus. Jāsekmē, lai Jūrmalas uzņēmumi varētu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.

Z.Starks izsaka priekšlikumu atlikt jautājuma izskatīšanu, koriģēt saistošos noteikumus par atvieglojumu piešķiršanu un pārskatīt iepriekš pieņemtos lēmumus.

Dz.Homka izsaka priekšlikumu līdz 2009.gada beigām strādāt ievērojot esošos normatīvos aktos, 2010.gadā pārskatīt saistošos noteikumus.

M.Dzenītis izsakās, ka atbalsta Z.Starka priekšlikumu mainīt saistošos noteikumus un pārskatīt iepriekš pieņemtos lēmumus par nodokļu atvieglojumiem. Formāli ir tā, kā pašvaldība atbalsta Jūrmalas uzņēmējus, bet faktiski tā nav.

L.Loskutova izsakās, ka nevar balsot par to pašu lēmumu otro reizi. Izsaka priekšlikumu atlikt jautājuma izskatīšanu un, ja juridiskā pārvalde konstatēs, ka radušies jauni apstākļi un šo lēmumu var mainīt, tad to var mainīt.

A.Ābelītis izsakās, kā var piesaistīt lielāku tūristu pieplūdi pilsētā, ja netiek atbalstīts pilsētas lielākais tūrisma objekts?

I.Ančāns izsakās, ka šis jautājums ir juridisks. Atbalsta L.Loskutovas priekšlikumu.

G.Truksnis izsaka priekšlikumu neatlikt šī jautājuma izskatīšanu.

R.Ražuks izsakās, ka lai pieņemtu SIA „Akvaparks” labvēlīgu lēmumu ir jāmaina saistošie noteikumi.

R.Munkevics ierosina lēmuma projektu papildināt ar punktu par SIA „Akvaparks”.

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu atlikt visa lēmuma projekta izskatīšanu un mainīt saistošos noteikumus.

R.Munkevics uzskata, ka lēmums ir jāpieņem. Ir gatavs SIA „Akvaparks” atbalstam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Akvaparks” („par” – 9 (R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe), „pret” – 2 (M.Vorobjova, G.Truksnis), „atturas”- 4 (Dz.Homka, L.Loskutova, R.Ražuks, I.Blaua)), nolēma atbalstīt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Akvaparks” un papildināt ar to lēmuma projektu „Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2009.gadam”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu kopumā („par” – 10 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, A.Ābelītis, J.Visockis, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 5 (G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2009.gadam.

 

48. Par 2009.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.973)

Ziņo:

A.Lindermane ierosina papildināt lēmuma projektu ar punktu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Verai žukai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar A.Lindermanes ierosinājumu („par” – 14 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par 2009.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu ar A.Lindermanes ierosinājumu.

 

49. Par adreses noteikšanu vasarnīcām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 3 (lēmums Nr.1020)

50. Par adreses noteikšanu vasarnīcām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 6 (lēmums Nr.1021)

51. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 11 (lēmums Nr.1022)

52. Par adreses noteikšanu vasarnīcām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13 (lēmums Nr.1023)

53. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltā kāpas ielā 14 (lēmums Nr.1024)

54. Par adreses noteikšanu divām dzīvojamām mājām Jūrmalā, Bulduru prospektā 43 (lēmums Nr.1025)

55. Par adreses noteikšanu jaunbūvēm Jūrmalā, Gulbju ielā 39 (lēmums Nr.1026)

56. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Jelgavas ielā 20 (lēmums Nr.1027)

57. Par adreses noteikšanu vasarnīcām Jūrmalā, Kleistes ielā 7 (lēmums Nr.1028)

58. Par adreses noteikšanu dvīņu mājai Jūrmalā, Pētera ielā 32 (lēmums Nr.1029)

59. Par adreses noteikšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūrmalā, Vasaras ielā 64 (lēmums Nr.1030)

60. Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra lēmuma Nr.822 atzīšanu par spēku zaudējušu un par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14 (lēmums Nr.1031)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu vasarnīcām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 3.

2.          Par adreses noteikšanu vasarnīcām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 6.

3.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 11.

4.          Par adreses noteikšanu vasarnīcām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13.

5.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltā kāpas ielā 14.

6.          Par adreses noteikšanu divām dzīvojamām mājām Jūrmalā, Bulduru prospektā 43.

7.          Par adreses noteikšanu jaunbūvēm Jūrmalā, Gulbju ielā 39.

8.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Jelgavas ielā 20.

9.          Par adreses noteikšanu vasarnīcām Jūrmalā, Kleistes ielā 7.

10. Par adreses noteikšanu dvīņu mājai Jūrmalā, Pētera ielā 32.

11. Par adreses noteikšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūrmalā, Vasaras ielā 64.

12. Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra lēmuma Nr.822 atzīšanu par spēku zaudējušu un par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14.

 

61. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra lēmumā Nr.785 „Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vanagu ielā 11 un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.1032)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma grozījumu projektu („par” – 13 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 2 (M.Dzenītis, I.Blaua)), nolēma pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra lēmumā Nr.785 „Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vanagu ielā 11 un adreses piešķiršanu”.

 

62. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 (lēmums Nr.1033)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11.

R.Ražuks iziet

63. Par detālplānojuma Jūrmalā, Medņu ielā 68 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.1034)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks balsošanas laikā izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma Jūrmalā, Medņu ielā 68 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

R.Ražuks atgriezās

64. Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielu, Rožu ielu, Zaru ielu un pludmali grozījumu apstiprināšanu (lēmums Nr.1035)

65. Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielu, Rožu ielu, Zaru ielu un pludmali projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.79)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 2 (M.Dzenītis, I.Blaua)), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielu, Rožu ielu, Zaru ielu un pludmali grozījumu apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielu, Rožu ielu, Zaru ielu un pludmali projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

66. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8 apstiprināšanu (lēmums Nr.1036)

67. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.80)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8 apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

68. Par detālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2 (lēmums Nr.1034)

69. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.81)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 2 (M.Dzenītis, I.Blaua)), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

70. Par detālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 (lēmums Nr.1038)

71. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.82)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Piebalgas ielā.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

72. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3 atzīšanu par spēku zaudējušu un pilnveidošanu atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem (lēmums Nr.1039)

73. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.97 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.83)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

Zemesgabala īpašnieka pārstāvis ziņo, ka ir veikta insalācija un jaunbūve neaizsegs saules gaismu blakus esošām ēkām. Uzskata, ka nav nepieciešams atcelt iepriekš pieņemto lēmumu un pārstrādāt projektu.

Iedzīvotāju pārstāve izsakās, ka, sakarā ar celtniecību, apkārtējo māju iedzīvotājiem radīsies zaudējumi.

Zemesgabala īpašnieka pārstāvis izsakās, ka īpašnieks ir gatavs kompensēt visus zaudējumus.

Iedzīvotāju pārstāve izsakās, ka šajā zemesgabalā nevajadzētu būvēt deviņstāvu ēku, varētu pieļaut piecstāvu.

R.Munkevics izsakās, ka īpašniekam būtu jāpiedāvā mainīt šo zemesgabalu pret citu.

Iedzīvotāju pārstāve izsaka priekšlikumu deputātiem aizbraukt un vietas apskatīt šo zemesgabalu un tikai tad lemt.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3 atzīšanu par spēku zaudējušu un pilnveidošanu atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem.

2.          Saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.97 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

 

Pārtraukums 14.10-14.30

 

74. Par mazstāvu daudzdzīvokļu namu Jūrmalā, Līču ielā 2 būvniecību

Ziņo:

I.Grigule

Izsakās:

R.Munkevics izsakās, ka līgumu noslēdza Ģ.Trencis pirms pašām vēlēšanām. Tagad Finanšu ministrija prasa šo līgumu lauzt vai veikt samaksu viena gada ietvaros. Pagaidām līgums ir apturēts. Ja būvnieks nepiekritīs parakstīt vienošanos par līguma laušanu, tad tas būs jāpanāk tiesas ceļā.

G.Truksnis izsakās, ka var runāt ar Valsts kasi un Finanšu ministriju par kredītu pārstrukturizāciju garākos atmaksas termiņos.

L.Loskutova uzskata, ka jāatliek šī jautājuma izskatīšanu un juridiskajai pārvaldei jāsniedz atzinums par līguma laušanu. Katram deputātam, kurš šodien balsos „pret” sagatavoto lēmuma projektu vajadzētu paskaidrot, vai viņi iepriekšējo domes lēmumu uzskata par prettiesisku.

R.Ražuks aicina gatavot lēmuma projektu par līguma laušanu. Izsakās, ka dzīvojamās mājas ir jābūvē, lai nodrošinātu rindā esošos iedzīvotājus ar dzīvokļiem, bet šis jautājums ir jāskata kopā ar budžetu.

L.Loskutova izsakās, ka balsos „pret” un arī visus deputātus aicina balsot „pret” šo lēmuma projektu..

M.Dzenītis izsakās, ka šobrīd nevar pieņemt lēmumu par tik lieliem izdevumiem. Var būt izdevīgāk būtu pirkt dzīvokļus, nevis celt jaunu māju. Balsos „pret” lēmuma projektu un aicina arī visus deputātus balsot „pret”. Varbūt šo projektu varētu iekļaut nākamo gadi investīciju plānā.

J.Visockis izsakās, ka juridiskajai pārvaldei ir jāuzdod nekavējoties izskatīt jautājumu par līguma laušanu ar SIA „Re& Re”. SIA „Jūrmalas attīstības projekti” ir jālikvidē. Jābalso „pret” lēmuma projektu.

I.Ančāns izsakās, ka jāsniedz tiesā prasība par līguma laušanu un vainīgie jāsauc pie atbildības.

G.Truksnis aicina deputātus atgriezties pie šī jautājuma.

I.Blaua izsakās, ka ar šo vienu māju netiks atrisināta dzīvokļu problēma pilsētā. Uzskata, ka juridiskajai pārvaldei ir jāstrādā pie līguma laušanas ar SIA „Re& Re”. Uzskata, ka nevarēs balsot „par” lēmuma projektu.

E.Krūmiņš izsakās, ka neredz iemeslu atlikt jautājuma izskatīšanu. Balsos „par” lēmuma projektu.

R.Munkevics iesaka atlikt šī jautājuma izskatīšanu un izskatīt to, kad būs sagatavots budžeta projekts.

G.Truksnis izsaka priekšlikumu lēmuma projektu noņemt no izskatīšanas un skatīt kopā ar budžeta projektu.

L.Loskutova ierosina, ja šodien nolems atlikt šo lēmuma projektu, juridiskai pārvaldei jebkurā gadījumā gatavot atzinumu par līguma laušanu.

R.Ražuks izsakās, ka nedrīkst atlikt šī jautājuma izskatīšanu un aicina balsot.

G.Truksnis aicina balsot par lēmuma projekta virzīšanu izskatīšanai finanšu komitejā un skatīt to kopā ar budžeta projektu.

R.Munkevics uzdod juridiskai pārvaldei sagatavot atzinumu par līguma laušanu ar SIA „Re& Re”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Trukšņa priekšlikumu („par” – 4 (R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, G.Truksnis,), „pret” – 8 (A.Ābelītis, Dz.Homka, M.Vorobjova, L.Loskutova, R.Ražuks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua) , „atturas”- 3 (I.Ančāns, Z.Starks, A.Tampe), priekšlikums tiek noraidīts.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 4 (R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, G.Truksnis,), „pret” – 9 (I.Ančāns, A.Ābelītis, Dz.Homka, M.Vorobjova, L.Loskutova, R.Ražuks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua) , „atturas”- 2 (Z.Starks, A.Tampe), lēmuma projekts tiek noraidīts.

 

75. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētiem zemesgabaliem (lēmums Nr.1040)

76. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētiem zemesgabaliem (lēmums Nr.1041)

Ziņo:

A.Deičmane

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētiem zemesgabaliem.

2.          Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētiem zemesgabaliem.

 

77. Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Artilērijas ielā 11 pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmums Nr.1042)

78. Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Melitas ielā 8 pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmums Nr.1043)

79. Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Putnu ielā 2 pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmums Nr.1044)

80. Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Plūdu ielā 4 pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmums Nr.1045)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Artilērijas ielā 11 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

2.          Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Melitas ielā 8 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

3.          Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Putnu ielā 2 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

4.          Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Plūdu ielā 4 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

 

81. Par neapbūvēta zemesgabala (zemes starpgabala) Jūrmalā, Dubulti 2528 izsoles atzīšanu par nenotikušu (lēmums Nr.1046)

82. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18 izsoles atzīšanu par nenotikušu (lēmums Nr.1047)

83. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mārupes ielā 7-700 izsoles atzīšanu par nenotikušu (lēmums Nr.1048)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par neapbūvēta zemesgabala (zemes starpgabala) Jūrmalā, Dubulti 2528 izsoles atzīšanu par nenotikušu.

2.          Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18 izsoles atzīšanu par nenotikušu.

3.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mārupes ielā 7-700 izsoles atzīšanu par nenotikušu.

 

84. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.463 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde”” (lēmums Nr.1049)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.463 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde””.

 

85. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viktorijas ielā 40 (lēmums Nr.1019)

86. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mangaļu ielā 13a (lēmums Nr.1053)

87. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ceriņu ielā 8 (lēmums Nr.1052)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viktorijas ielā 40.

2.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mangaļu ielā 13a.

3.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ceriņu ielā 8.

 

88. Par PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” (lēmums Nr.1051)

Ziņo:

U.Ciekurs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība”.

 

89. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.1050)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 2 (L.Loskutova, G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

 

Sēde slēgta plkst. 16.30

2009.gada 18.decembrī plkst.14.00 tiek sasaukta ārkārtas domes sēdē.

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Pjatova

2009.gada 23.decembrī.


Lejupielāde: DOC un PDF