Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 14.janvārīNr.12

protokols Nr.1, 16. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam
Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra lēmumu Nr.1073 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.punktu un izskatot Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2009.gada 4.novembra lēmumu (protokols Nr.1.1-59/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 un izdot saistošos noteikumus.

  2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

  3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF