Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 14.janvārīNr.1

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Larisa Loskutova

priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos

Ilmārs Ančāns

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Romualds Ražuks (nepiedalās no plkst.1100-1106)

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš (nepiedalās no plkst.1058-1110), Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst.1100-1112), Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe, Dzintra Homka, Gatis Truksnis (nepiedalās no plkst.1005-1010), Māris Dzenītis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ingmārs Čaklais

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Dzintars Krūmiņš, Gunta Jubele, Māris Demme, Aleksejs Ļeonovs, Evija Majore, Marika Liepkalne

Piedalās:

 pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina noņemt no sēdes darba kārtības jautājumu:

·              Par būvvaldes komisijas sastāvu

Un iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:

·              Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas un futbola skolā

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 55

Balsošanas rezultātā par R.Munkevica ierosinātajām izmaiņām („par” – 14 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav, G.Truksnis nav ieradies), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

 

Darba kārtība:

1.   

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas un futbola skolā

2.   

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

3.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”

4.   

Jūrmalas peldēšanas un futbola skolas nolikums

5.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra nolikumā Nr.45 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”

6.   

Par projekta „Metadona farmakoterapijas uzsākšana Jūrmalā” tāmes apstiprināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā

7.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jaunā iela 82B

8.   

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Dzintaru prospektā 51

9.   

Par adreses noteikšanu dvīņu mājas-savrupmājas jaunbūvei Jūrmalā, Gulbju ielā 27

10.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Muižas ielā 6

11.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūrmalā, Muižas ielā 21A

12.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamām telpu grupām, Tirzas ielā 44

13.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūrmalā, Vasaras ielā 65

14.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 10.novembra lēmuma Nr.503 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 139” atzīšanu par spēku zaudējušu

15.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmuma Nr.203 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 43A” atzīšanu par spēku zaudējušu

16.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 apstiprināšanu

17.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

18.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošana pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”

19.  

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d. privatizācijas izbeigšanu

20.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.marta lēmumā Nr.32 „Par 0,0566 domājamo daļu no zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu”

21.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 19 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas ūdens”

22.  

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Babītes ielā 3 ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1403 008 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

23.  

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Jasmīnu ielā 8 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

24.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 18

25.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gulbju ielā 4

26.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Krūkļu ielā 5

27.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 55

 

Ienāk G.Truksnis

1.          Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas un futbola skolā

(lēmums Nr.1)

Ziņo:

A.Ļeonovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas un futbola skolā.

 

2.          Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.2)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

 

3.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” (nolikums Nr.1)

Ziņo:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 9 (L.Loskutova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis), „pret” –2 (G.Truksnis, M.Vorobjova), „atturas”- 2 (Z.Starks, M.Dzenītis), A.Ābelītis, A.Tampe nebalso), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”.

 

4.          Jūrmalas peldēšanas un futbola skolas nolikums (nolikums Nr.2)

Ziņo:

A.Ļeonovs

Izsakās:

M.Dzenītis izsakās, ka nepieciešams nolikuma projekta 11.punktā precizēt izglītības pārvaldes vietā rakstīt izglītības nodaļu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar precizējumu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt Jūrmalas peldēšanas un futbola skolas nolikumu, ar precizējumu nolikuma 11.punktā.

 

5.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra nolikumā Nr.45 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”

(nolikums Nr.3)

Ziņo:

M.Liepkalne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra nolikumā Nr.45 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”.

 

6.          Par projekta „Metadona farmakoterapijas uzsākšana Jūrmalā” tāmes apstiprināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (saistošie noteikumi Nr.1)

Ziņo:

A.Tukāne

M.Liepkalne

Izsakās:

Dz.Homka aicina atbalstīt šo projektu, jo tā ir zinātniski pierādīta ārstēšanas metode, kurai ir zināmi rezultāti un uzskata, ka jāizmanto ANO piešķirtais finansējums šim projektam, tādējādi palīdzot daļai cilvēku, kuriem ir šādas problēmas.

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu arī alkoholiķiem piedāvāt kādu ārstēšanās metodi. Neatbalsta sagatavoto saistošo noteikumu projektu, jo nav pievienota informācija par to, cik narkomāni tiek izārstēti, izmantojot šo metodi un kā tas ietekmēs apkārtējos iedzīvotājus.

J.Visockis atbalsta šo saistošo noteikumu projektu.

Z.Starks izsakās, ka balsojumā atturēsies, jo ir nepārdomāta atrašanās vieta, kur šis projekts tiks realizēts, pret kuru iebilst arī iedzīvotāji, bet pats projekts ir atbalstāms.

I.Ančāns uzskata, ka šis projekts ir jāatbalsta. Izsakās, ka vēlāk iespējams pārskatīt jautājumu par citu atrašanās vietu.

Dz.Homka izsakās, ka uzsākot šo projektu, būs iespēja izvērtēt tā lietderību un pārējos rādītājus, un nepieciešamības gadījumā arī pārskatīt jautājumu par citu atrašanās vietu.

R.Ražuks aicina atbalstīt sagatavoto saistošo noteikumu projektu.

A.Ābelītis izsakās, ka ir dīvaina nostāja pret prioritātēm, jo turpretī pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”, saskaņā ar domes lēmumu, līdz šī gada 1.janvārim vēl nav izveidotas 3 pirmsskolas grupas.

Z.Starks izsaka priekšlikumu šo jautājumu atlikt līdz nākošai domes sēdei un pārskatīt jautājumu par citu atrašanās vietu.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par sagatavoto saistošo noteikumu projektu, uzdodot PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” izvērtēt alternatīvus atrašanās vietas variantus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, J.Visockis, M.Dzenītis), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 2 (Z.Starks, A.Tampe)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par projekta „Metadona farmakoterapijas uzsākšana Jūrmalā” tāmes apstiprināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā, izvērtējot alternatīvus atrašanās vietas variantus.

 

7.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jaunā iela 82B

 (lēmums Nr.3)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jaunā iela 82B.

 

8.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Dzintaru prospektā 51 (lēmums Nr.4)

9.          Par adreses noteikšanu dvīņu mājas-savrupmājas jaunbūvei Jūrmalā, Gulbju ielā 27 (lēmums Nr.5)

10. Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Muižas ielā 6 (lēmums Nr.6)

11. Par adreses noteikšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūrmalā, Muižas ielā 21A

(lēmums Nr.7)

12. Par adreses noteikšanu dzīvojamām telpu grupām, Tirzas ielā 44 (lēmums Nr.8)

13. Par adreses noteikšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūrmalā, Vasaras ielā 65 (lēmums Nr.9)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Dzintaru prospektā 51.

2.          Par adreses noteikšanu dvīņu mājas-savrupmājas jaunbūvei Jūrmalā, Gulbju ielā 27.

3.          Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Muižas ielā 6.

4.          Par adreses noteikšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūrmalā, Muižas ielā 21A.

5.          Par adreses noteikšanu dzīvojamām telpu grupām, Tirzas ielā 44.

6.          Par adreses noteikšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūrmalā, Vasaras ielā 65.

 

Iziet E.Krūmiņš

14. Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 10.novembra lēmuma Nr.503 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 139” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.10)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 10.novembra lēmuma Nr.503 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 139” atzīšanu par spēku zaudējušu.

 

15. Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmuma Nr.203 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 43A” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.11)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmuma Nr.203 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 43A” atzīšanu par spēku zaudējušu.

Iziet V.Maksimovs un R.Ražuks

16. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 apstiprināšanu

(lēmums Nr.12)

17. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.1)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- 3 (Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis), E.Krūmiņš, V.Maksimovs un R.Ražuks izgājuši), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

Ienāk R.Ražuks

 

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošana pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” (saistošie noteikumi Nr.3)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 10 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- 3 (Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis), E.Krūmiņš un V.Maksimovs izgājuši), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošana pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”.

Ienāk E.Krūmiņš

Ienāk V.Maksimovs

 

19. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d. privatizācijas izbeigšanu (lēmums Nr.13)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d. privatizācijas izbeigšanu.

 

20. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.marta lēmumā Nr.32 „Par 0,0566 domājamo daļu no zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu” (lēmums Nr.14)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.marta lēmumā Nr.32 „Par 0,0566 domājamo daļu no zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu”.

 

21. Par zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 19 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas ūdens”

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

R.Munkevics izsaka priekšlikumu sagatavot domes lēmuma projektu par zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 19 ieguldīšanu PSIA „Jūrmalas ūdens”  pamatkapitālā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Munkevica izteikto priekšlikumu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma atbalstīt R.Munkevica priekšlikumu sagatavot domes lēmuma projektu par zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 19 ieguldīšanu PSIA „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā.

 

22. Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Babītes ielā 3 ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1403 008 pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmums Nr.15)

23. Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Jasmīnu ielā 8 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

(lēmums Nr.16)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Babītes ielā 3 ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1403 008 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

2.          Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Jasmīnu ielā 8 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

 

24. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 18

(lēmums Nr.17)

25. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gulbju ielā 4

(lēmums Nr.18)

26. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Krūkļu ielā 5

(lēmums Nr.19)

27. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 55

(lēmums Nr.20)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 18.

2.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gulbju ielā 4.

3.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Krūkļu ielā 5.

4.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 55.

 

Sēde slēgta plkst. 11.15

Nākošā sēde 2010.gada 28.janvārī plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 18.janvārī.


Lejupielāde: DOC un PDF