Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 4.februārīNr.3

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.10 05

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Larisa Loskutova

priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos

Ilmārs Ančāns

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Romualds Ražuks

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe, Dzintra Homka, Gatis Truksnis, Māris Dzenītis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece

Anita Lindermane

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Inese Auniņa

Pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Gunta Jubele, Māris Demme, Jānis Artemjevs, Gunta Ušpele, Anna Deičmane, Jānis Skuja, Irēna Drupa, Dzintars Krūmiņš, Inga Brača, Indra Brinkmane, Iveta Petrovska, Ināra Kundziņa, Ligita Maziņa, Guna Voitkāne

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums

2.

Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas nolikums

3.

Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas nolikums

4.

Jūrmalas pilsētas domes juridiskās nodaļas nolikums

5.

Jūrmalas pilsētas domes administratīvās nodaļas nolikums

6.

Jūrmalas pilsētas domes informātikas nodaļas nolikums

7.

Jūrmalas pilsētas domes pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas nolikums

8.

Jūrmalas pilsētas domes būvniecības nodaļas nolikums

9.

Jūrmalas pilsētas domes saimniecības nodaļas nolikums

10.

Jūrmalas pilsētas domes budžeta nodaļas nolikums

11.

Jūrmalas pilsētas domes nodokļu nodaļas nolikums

12.

Jūrmalas pilsētas domes centralizētās grāmatvedības nolikums

13.

Jūrmalas pilsētas domes sporta nodaļas nolikums

14.

Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas nolikums

15.

Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas nolikums

16.

Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums

17.

Par Jūrmalas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu

J.Visockis informē, ka 6 domes deputāti iesniedz pieprasījumu domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram, kurā, līdz Jūrmalas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanai, lūdz rakstiski sniegt atbildes uz 46 jautājumiem.

1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums (saistošie noteikumi Nr.6)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

L.Loskutova jautā, vai saistošo noteikumu projekta 62.punktā nevajadzētu noteikt lēmuma projektu saskaņošanas termiņu?

G.Truksnis informē, ka juridiskā pārvalde jau iepriekš bija sākusi izstrādāt iekšējo normatīvo akta projektu par domes dokumentu aprites kārtību un termiņiem. Izsaka priekšlikumu 1 mēneša laikā sagatavot un apstiprināt šo kārtību.

I.Blaua ierosina precizēt saistošo noteikumu projekta 31.punktu.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par sagatavoto saistošo noteikumu projektu, precizējot 31.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar precizējumu („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- 4 (A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

2. Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas nolikums (nolikums Nr.18)

3. Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas nolikums (nolikums Nr.19)

4. Jūrmalas pilsētas domes juridiskās nodaļas nolikums (nolikums Nr.20)

5. Jūrmalas pilsētas domes administratīvās nodaļas nolikums (nolikums Nr.21)

6. Jūrmalas pilsētas domes informātikas nodaļas nolikums (nolikums Nr.22)

7. Jūrmalas pilsētas domes pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas nolikums (nolikums Nr.23)

8. Jūrmalas pilsētas domes būvniecības nodaļas nolikums (nolikums Nr.24)

9. Jūrmalas pilsētas domes saimniecības nodaļas nolikums (nolikums Nr.25)

10. Jūrmalas pilsētas domes budžeta nodaļas nolikums (nolikums Nr.26)

11. Jūrmalas pilsētas domes nodokļu nodaļas nolikums (nolikums Nr.27)

12. Jūrmalas pilsētas domes centralizētās grāmatvedības nolikums (nolikums Nr.28)

13. Jūrmalas pilsētas domes sporta nodaļas nolikums (nolikums Nr.29)

14. Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas nolikums (nolikums Nr.30)

15. Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas nolikums (nolikums Nr.31)

16. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums (nolikums Nr.32)

Ziņo:

G.Voitkāne

Struktūrvienību vadītāji

Izsakās:

G.Truksnis izsaka priekšlikumu izglītības nodaļas nolikuma projekta 5.15.punktu papildināt ar vārdiem: „savas kompetences ietvaros” un 5.17.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „īstenot iekļaujošās izglītības pasākumus, ievērojot bērnu tiesības un sabiedrības intereses”.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu visos nolikumu projektos precizēt redakciju punktam: „Nodaļas vadītāju apstiprina amatā Jūrmalas pilsētas dome” un aicina deputātus nobalsot par G.Trukšņa priekšlikumu nolikuma projekta 5.17.punktu izteikt citā redakcijā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Trukšņa priekšlikumu nolikuma projekta 5.17.punktu izteikt citā redakcijā („par” – 6 (R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, G.Truksnis, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 9 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis)), G.Trukšņa priekšlikums tika noraidīts.

Izsakās:

R.Munkevics aicina balsot par sagatavotajiem nolikumu projektiem, ar G.Trukšņa izteikto priekšlikumu papildināt izglītības nolikuma projekta 5.15.punktu un precizējot visos nolikumu projektos punktu par nodaļas vadītāja apstiprināšanu.

Z.Starks izsakās, ka atturas balsojumā par būvvaldes, pilsētplānošanas nodaļas un izglītības nodaļas nolikumu projektiem.

G.Truksnis izsakās, ka atturas balsojumā par izglītības nodaļas nolikumu projektu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt:

 1. Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas nolikumu.

 2. Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas nolikumu.

 3. Jūrmalas pilsētas domes juridiskās nodaļas nolikumu.

 4. Jūrmalas pilsētas domes administratīvās nodaļas nolikumu.

 5. Jūrmalas pilsētas domes informātikas nodaļas nolikumu.

 6. Jūrmalas pilsētas domes pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas nolikumu.

 7. Jūrmalas pilsētas domes būvniecības nodaļas nolikumu.

 8. Jūrmalas pilsētas domes saimniecības nodaļas nolikumu.

 9. Jūrmalas pilsētas domes budžeta nodaļas nolikumu.

 10. Jūrmalas pilsētas domes nodokļu nodaļas nolikumu.

 11. Jūrmalas pilsētas domes centralizētās grāmatvedības nolikumu.

 12. Jūrmalas pilsētas domes sporta nodaļas nolikumu.

 13. Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas nolikumu.

 14. Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas nolikumu.

 15. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikumu.

Pārtraukums 11.40-12.40

17. Par Jūrmalas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.7)

Ziņo:

I.Brača ziņo, ka deputātiem ir iesniegts papildinājums saistošo noteikumu projektam.

Izsakās:

A.Tampe jautā, kāpēcnav sagatavots investīciju plāns?

R.Munkevics atbild, ka investīciju plānu varētu skatīt tikai pildoties budžeta ienākumu prognozēm.

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu piešķirt finanšu līdzekļus sadarbībai ar Ķemeru nacionālo parku.

A.Tampe iebilst, ka nav paredzēts finansējums dalībai Eiropas kūrortasociācijas kongresā.

Z.Starks uzskata, ka budžeta projekts ir labs tikai ieņēmumu daļā. Ļoti apbēdina tas, ka lielākais finanšu samazinājums ir veikts izglītības sfērai un vides aizsardzībai, kas ir ļoti nozīmīga Jūrmalas pilsētai, finansējums ir samazināts par 40%. Tāpat liels samazinājums par Ls 85 000 ir veselības aprūpei. Uzskata, ka pie kopējā budžeta apjoma, izvērtējot finansējumu mazāk svarīgām pozīcijām, nebūtu jāveic samazinājums iepriekš minētajām sfērām. Izsakās, ka budžets ir sasteigts, nav notikusi plašāka diskusija ne ar deputātiem, ne ar nevalstiskām organizācijām. Tas nav vērsts uz to, lai pilsētā attīstītu izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpi un vides aizsardzību. Izsakās, ka balsojumā atturēsies, jo uzskata, ka budžetu vajadzēja sākt plānot ātrāk un vairāk diskutēt par to.

L.Loskutova izsakās, ka ir paveikts liels darbs un pateicās darbiniekiem par to. Uzskata, ka budžets ir sabalansēts un aicina deputātus to atbalstīt.

I.Ančāns izsakās, ka attiecībā uz izglītības jomu, pie budžeta tika strādāts ļoti intensīvi un uzskata, ka turpmāk tā iegūs citu kvalitāti. Pateicās domes darbiniekiem, kas strādāja pie šī budžeta un aicina deputātus atbalstīt sagatavoto budžeta projektu.

R.Ražuks izsakās, ka šis ir izdzīvošanas un saglabāšanas budžets, kurš ir plānots saudzējot un neslēdzot ne vienu no pašvaldības iestādēm. Uzskata, ka 2010.gada budžets parādīs, kā vajag saimniekot, pārvaldīt pilsētu, saglabājot visas pašvaldības funkcijas arī ar samazinātu budžetu. Aicina visus deputātus atbalstīt budžeta projektu.

M.Dzenītis izsakās, ka, ņemot vērā šī brīža krīzes situāciju, piekrīt Z.Starka teiktajam, ka budžets ienākumu daļā ir pat labs. Bet izdevumu daļā šo budžetu nosauc par „zaglīgo budžetu”, jo, viņaprāt, pielikumos un tāmēs acīmredzami vairāki finansējumi ir uzpūsti un nav skaidrs pamatojums. Uzskata, ka debatēs uz lielāko daļu jautājumu atbildes netika saņemtas.

I.Blaua izsakās, ka budžeta projekta izskatīšanas laikā radās daudz jautājumu. Izsakās, ka nevar atbalstīt budžeta projektu, jo tas tapis lielā steigā, ar tehniskām kļūdām un uzskata, ka ar to nevar iepazīties 2-3 dienu laikā.

M.Dzenītis izsakās, ka nevar balsot par budžeta projektu, kamēr nav saņemtas atbildes uz sēdes sākumā iesniegtajiem 46 jautājumiem.

Dz.Homka izsakās, ka attiecībā uz sociālo budžetu katrai pozīcijai finansējums tika rūpīgi rēķināts. Neskatoties uz finansējuma samazinājumu sociālajā budžetā, kurš ir saistīts vairāk ar to, ka nav paredzēti līdzekļi ēku celtniecībai un remontam, ir saglabāti visi sociālie pakalpojumi un sociālie pabalsti, kas ir bijuši iepriekšējā gadā. Izsaka lielu paldies par darbu un atsaucību finanšu pārvaldes darbiniekiem.

A.Ābelītis uzskata, ka budžeta projekts ir sagatavots steigā.

A.Tampe izsakās, ka piekrīt iepriekš teiktajam, ka budžeta projekts ir tapis steigā un nav iespējams iepazīties ar to pāris dienu laikā. Iebilst, ka ievērojami ir samazināts finansējums vairākām nozarēm- izglītībai, kultūrai, sportam. Tāpat nav saprotams, kāds atbalsts tiek sniegts uzņēmējiem, vienlaicīgi paredzot budžetā rezervi mazāk svarīgiem projektiem un, atšķirībā no citiem gadiem, pirms budžeta apstiprināšanas nav arī sagatavots investīciju plāns.

R.Munkevics izsaka lielu pateicību darbiniekiem, kas strādājuši pie šī budžeta un deputātiem, kas piedalījušies šī budžeta projekta apspriešanā un atbalsta to. Uzskata, ka budžeta projekts ir sabalansēts ienākumu un izdevumu daļā un aicina deputātus balsot par sagatavoto budžeta projektu ar papildinājumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” –9 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis,), „pret” –nav, „atturas”- 3 (I.Blaua, Z.Starks, J.Visockis), A.Tampe, A.Ābelītis un M.Dzenītis nebalso)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu.

Sēde slēgta plkst. 15.00

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 17.februārī.


Lejupielāde: DOC un PDF