Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 27.01.2010. Stājas spēkā 28.01.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 14.janvārī Nr.2

Protokols Nr.1, 17.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra lēmumu Nr.1073
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF