Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 11.02.2010. Stājas spēkā 12.02.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 28.janvārī Nr.4

Protokols Nr.2, 96.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 23
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumu Nr.453
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 23”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 23 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF