Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 11.05.2010. Stājas spēkā 12.05.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2017.gada 12.janvāra 5.saistošajiem noteikumiem

2010.gada 1.aprīlīNr.17

Protokols Nr.9, 25.punkts

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.panta pirmās daļas 3.punktu

I Lietotie termini un to skaidrojums

1. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

1.1. atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un, kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām:

1.1.1. bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākasīpašības, kas padara tos bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai, un kuri atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām;

1.1.2. sadzīves atkritumi – visi atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi;

1.1.3. šķidrie sadzīves atkritumi – jebkuri dzīvojamās un publiskās ēkās sadzīvē radušies atkritumi, kas ir šķidrā agregātstāvoklī, tajā skaitā notekūdeņi, izņemot bīstamos atkritumus.

1.2. atkritumu apsaimniekošana —atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tai skaitā atkritumu sadedzināšana, iegūstot enerģiju, iekārtās, kuru pamatdarbība nav atkritumu sadedzināšana), reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana un pārstrādes objektu vai iekārtu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas;

1.3. atkritumu apsaimniekošanas zona – Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorija, kurā atbilstoši līgumam ar pašvaldību, atkritumu apsaimniekotājs veic līgumā paredzētās darbības;

1.4. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieguvis tiesības veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

1.5. atkritumu radītājs – fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbībarada atkritumus vai kura veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības;

1.6. atkritumu poligons – speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi Piejūras reģionā - poligons „Janvāri’’, kas atrodas Talsu rajona Laidzes pagastā;

1.7. atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacija un kompostēšanas laukums – speciāli ierīkota un aprīkota vieta Jūrmalas pilsētā, Bažciemā 0405, kur tiek nogādāti sadzīves atkritumi pirms transportēšanas uz atkritumu poligonu un atkritumi no dalītās atkritumu vākšanas punktiem pirms nodošanas pārstrādei;

1.8. dalītās atkritumu vākšanas punkti – pārvietojamas platformas, uz kurām novietoti noteikta veida un marķējuma tvertnes, kur fiziskās un juridiskās personas ievieto dalītos atkritumus atbilstoši to veidiem;

1.9. decentralizēta kanalizācijas sistēma – vieta, kur pieslēgšanās centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir ekonomiski neizdevīga vai neiespējama, speciāli izbūvēta, jebkāda veida tvertne, baseins vai cits mākslīgi izveidots rezervuārs, kas nodrošina līdzvērtīgu vides aizsardzības līmeni;

1.10. notekūdeņu pieņemšanas punkts – speciāli ierīkota un aprīkota vieta (nosaka notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieks vai apsaimniekotājs), kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi šķidro sadzīves atkritumu pieņemšanai, to sastāva kontrolei, atšķaidīšanai un tālākai novadīšanai pilsētas kanalizācijas sistēmā vai attīrīšanas ietaisēs;

1.11. pavasara un vasaras sezona - laika periods gadā no 1.aprīļa līdz 15.oktobrim;

1.12. rudens un ziemas sezona – laika periods gadā no 16.oktobra līdz 31.martam.

1.13. sadzīves atkritumu dalīšana – sadzīvesatkritumu sadalīšana pa veidiem atsevišķās atkritumu tvertnēs, kas uzstādītas noteiktās vietās vai dalīto atkritumu vākšanas punktos;

1.14. sadzīves atkritumu veidi dalītai atkritumu šķirošanai:

1.14.1. metāla un metāla savienojumu atkritumi;

1.14.2. papīra un kartona atkritumi;

1.14.3. stikla atkritumi;

1.14.4. plastmasas atkritumi;

1.14.5. PET – pudeles;

1.15. šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošana – šķidro sadzīves atkritumu savākšana, pārvadāšana un to izliešana notekūdeņu pieņemšanas punktā;

1.16. šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtība ieguvis tiesības veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, kuram ir atbilstoši transportlīdzekļi un inventārs šķidro sadzīves atkritumu savākšanai un transportēšanai un ir noslēgts līgums ar notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieku vai apsaimniekotāju;

1.17. šķidro sadzīves atkritumu radītājs – nekustamā īpašuma īpašnieks (neatkarīgi no tā vai nekustamais īpašums ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastrā vai Zemesgrāmatā), nekustamā īpašuma valdītājs, lietotājs vai pārvaldnieks, ja nekustamais īpašums nav aprīkots ar pieslēgumu pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet nekustamajā īpašumā radītie šķidrie sadzīves atkritumi tiek savākti un uzkrāti decentralizētā kanalizācijas sistēmā;

II Atkritumu apsaimniekošanas mērķi

2. Pakāpeniski ieviest atkritumu dalītu savākšanu un atkārtotu izmantošanu, samazinot atkritumu poligonā noglabājamo atkritumu daudzumu.

3. Radīt un uzturēt higiēnisku un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

4. Samazināt atkritumu nokļūšanu vai izmešanu tam nepiemērotās vietās vai apkārtējā vidē.

III Vispārīgie noteikumi

5. Šie saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu (turpmāk tekstā – atkritumi) apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekošanas zonā, kas reglamentē prasības atkritumu savākšanai (tai skaitā dalītai), pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu.

6. Jūrmalas pilsētas pašvaldības administrācija (turpmāk tekstā – pašvaldība) organizē un kontrolē atkritumu apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekošanas zonā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, šiem saistošajiem noteikumiem un Piejūras reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu.

7. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona.

8. Sadzīves atkritumu savākšanu nodrošina atkritumu apsaimniekotājs, saskaņā ar noslēgtā apsaimniekošanas līguma un šo saistošo noteikumu prasībām.

9. Atkritumu apsaimniekošanas zonā atkritumu apsaimniekošanu koordinē pašvaldība, nodrošinot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību.

10. Pašvaldība informē visas fiziskās un juridiskās personas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu - atkritumu apsaimniekošanas zonā.

11. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas komercsabiedrībām pāriet šo komercsabiedrību īpašumā. Pašvaldība nav atbildīga par atkritumos pazudušiem priekšmetiem, kā arī par to personu, kuras nodarbojas ar šo priekšmetu meklēšanu, veselību.

12. Šie saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām pašvaldības administratīvajā teritorijā.

IV Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja pienākumi

13. Šie pienākumi ir:

13.1. Ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (daudzdzīvokļu māju gadījumā šo māju īpašnieki vai apsaimniekotāji) atkritumu apsaimniekošanas zonā ir atbildīgs par atkritumu savākšanu no īpašumā vai valdījumā esošā nekustamā īpašuma atbilstoši atkritumu apsaimniekošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem, iekļaujoties pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas sistēmā gan ar savu darbību, gan veicot maksājumus par atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem.

13.2. Slēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekošanas zonā noteikto atkritumu apsaimniekotāju.

13.3. Pēc pieprasījuma rakstveidā sniegt ziņas pašvaldībai par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī sniegt ziņas par radīto atkritumu veidiem un daudzumu.

13.4. Slēdzot īres un nomas līgumus ar īrniekiem un nomniekiem, paredzēt maksu par atkritumu savākšanu un izvešanu saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem par atkritumu apsaimniekošanas sniegtajiem pakalpojumiem.

13.5. Izveidot un uzturēt kārtībā atkritumu tvertņu laukumus vai vietas, kas paredzētas atkritumu savākšanai, un nodrošināt specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu tvertnēm.

13.6. Dienās, kad atkritumi tiek izvesti, novietot mazgabarīta tvertnes no privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā, kur netiek traucēta gājēju un transportlīdzekļu satiksme, kā arī nodrošināt, lai pēc atkritumu izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to pastāvīgajās atrašanās vietās.

13.7. Ēkās, kur atkritumu savākšanai tiek izmantoti atkritumu vadi, nodrošināt šo vadu regulāru apkopi, tvertņu telpu tīrību, kā arī specializētā transportlīdzekļa brīvu piekļūšanu atkritumu tvertnēm.

13.8. Atkritumu savākšanai un uzglabāšanai izmantot tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētās tvertnes un iekārtas.

13.9. Pieprasīt atkritumu apsaimniekotājam atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu, atbilstoši faktiski radīto atkritumu daudzumam.

13.10. Nodrošināt atkritumu tvertņu saglabāšanu lietošanas kārtībā, kā arī uzturēt tās tīras.

13.11. Iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu savākšanas pasākumos un veikt atkritumu dalīšanu vietās, kur ir izvietotas tvertnes dalītiem atkritumiem – dalītās atkritumu vākšanas punktos, vai nogādāt atkritumus uz atkritumu šķirošanas-pārkraušanas staciju un kompostēšanas laukumu.

13.12. Bioloģiski noārdāmos atkritumus:

13.12.1. atļauts kompostēt sava īpašuma teritorijā gadījumā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai;

13.12.2. pašvaldības noteikto talku un spodrības mēnešu laikā atļauts dedzināt ugunskuros zāli, lapas, zarus un citas augu daļas sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai un netraucē apkārtējiem iemītniekiem.

V Atkritumu radītāja pienākumi

14. Ikviena pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāja, fiziskas un juridiskas personas pienākums ir iekļauties pašvaldības kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, savācot, šķirojot un nogādājot radītos sadzīves atkritumus nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja norādītajā vietā.

15. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā telpa individuālā dzīvojamā mājā un kurš to lieto, mājsaimniecībā radušies atkritumi jāievieto tikai tajā atkritumu konteinerā, kas, saskaņā ar noslēgto līgumu ar komersantu, ir paredzēts konkrētās mājas apkalpošanai.

16. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā telpa daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā un kurš to lieto, mājsaimniecībā radušies atkritumi jāievieto tikai konkrētajai mājai paredzētajos atkritumu konteineros.

17. Atkritumu radītājam - juridiskai personai - tā darbības rezultātā radušies atkritumi jāievieto tajos atkritumu konteineros, kas norādīti ar komersantu noslēgtajā līgumā.

18. Vasarnīcas vai dārza mājas (tajā skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošās vasarnīcas vai dārza mājas) īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarotā persona par laika periodu, kurā uzturas vasarnīcā vai dārza mājā slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju.

19. Nešķiroti atkritumi un asie priekšmeti pirms ievietošanas atkritumu tvertnēs ir jāiesaiņo atkritumu maisos un atkritumu maisi ir jāaizsien, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselībai, kā arī atkritumu apsaimniekošanas iekārtu bojājumiem.

20. Nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (piemēram: liela izmēra atkritumi (mēbeles, matrači, dažāda materiāla iepakojums, liela izmēra elektriskie mājsaimniecības piederumi), būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi) nogādāšanu uz atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju un kompostēšanas laukumu – ar savu transportu vai izmantojot komersantu, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir ieguvis tiesības šo atkritumu apsaimniekošanai.

21. Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi jāsavāc atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem, teritorijā - kurā notiek būvdarbi.

22. Publisko pasākumu organizētājs nodrošina pasākuma dalībniekiem iespēja dalīt pasākuma laikā radušos atkritumus, izvietojot ne mazāk, kā divu veidu dalīto atkritumu savākšanas konteinerus, attiecīgās teritorijas sakopšanu veic piecu stundu laikā pēc pasākuma noslēguma. Vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība publisko pasākumu organizētājs nodrošina attiecīgās teritorijas sakopšanu vienas stundas laikā pēc pasākuma noslēguma (nakts laikā attiecīgās teritorijas sakopšanu nodrošina līdz pulksten 08:00).

23. Atkritumu radītājiem, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem atbrīvoti no dabas resursu nodokļa maksāšanas par atsevišķu veidu atkritumu apsaimniekošanu vai, kuri piedalās atsevišķu veidu atkritumu apsaimniekošanas sistēmās, ir tiesības slēgt līgumu par šķirotu sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas komersantu, ko izvēlējies pats atkritumu radītājs, saskaņojot to ar pašvaldību.

VI Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi

24. Atkritumu apsaimniekotājs, realizējot pašvaldības funkcijas atkritumu apsaimniekošanas jomā, koordinē un savas kompetences ietvaros kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem saistošajiem noteikumiem.

25. Komersants, kas ir saņēmis Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes atļauju sadzīves atkritumu apsaimniekošanai (tai skaitā būvniecības, būvju nojaukšanas un šķidrie atkritumi) un iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts par atkritumu apsaimniekotāju, pirms savas darbības uzsākšanas slēdz līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekošanas zonā.

26. Komersants atkritumu apsaimniekošanā izmanto specializētos transportlīdzekļus, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni, kā arī ievēro pašvaldības noteiktās prasības kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai.

27. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atkritumu regulāru izvešanu no atkritumu tvertnēm un atkritumu tvertņu laukumiem, kā arī zem daudzdzīvokļu māju atkritumu vadiem novietotajām tvertnēm, saglabājot šajās vietās tīrību (nodrošinot uz zemes nokritušo atkritumu savākšanu tvertņu iztukšošanas laikā). Pēc atkritumu izvešanas sakopt atkritumu tvertņu laukumus vai vietas.

28. Atkritumu apsaimniekotājs izved savāktos atkritumus ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem transportlīdzekļiem uz sadzīves atkritumu šķirošanas-pārkraušanas staciju un kompostēšanas laukumu Jūrmalā, Bažciems 0405 un pēc pārkraušanas nešķirotos sadzīves atkritumus transportē uz sadzīves atkritumu poligonu „Janvāri”, atbilstoši ar pašvaldību noslēgtajam līgumam.

29. Atkritumu apsaimniekotājs 45 dienas iepriekš informē atkritumu radītāju par prasībām (izmaiņām tajās) saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu.

30. Atkritumu apsaimniekotājs izstrādā maršruta lapas (par to informējot pašvaldību), izmaiņas maršruta lapās veikt saskaņā ar pašvaldības norādījumiem.

31. Atkritumu apsaimniekotājs sadzīves atkritumu tvertņu novietošanas vietas saskaņo ar nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju vai apsaimniekotāju.

32. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina visu sadzīves atkritumu (tai skaitā lielgabarīta, būvniecības, bioloģiski noārdāmo u.c.) savākšanu no atkritumu radītājiem, izņemot atkritumu radītājus, kuri atbilst saistošo noteikumu 23.punktam.

33. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina lielgabarītu atkritumu savākšanu iepriekš paziņotās dienās vismaz reizi gadā, saskaņojot ar pašvaldību.

34. Atkritumu apsaimniekotājs iesniedz pašvaldībai pārskatu par savāktajiem atkritumu veidiem un to daudzumu reizi ceturksnī līdz nākošā mēneša 10. datumam.

VII Atkritumu tvertnes

35. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju vai apsaimniekotāju ar marķētām (norādot atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu) atkritumu tvertnēm, to labošanu, dezinfekciju un nomaiņu.

36. Atkritumu tvertņu dizainu (formu) un sabiedrisko tvertņu vietas saskaņo ar pašvaldību.

37. Pie iestāžu, organizāciju, biroju, tirdzniecības vietu u.c., kā arī daudzstāvu dzīvojamo ēku ieejām vai to tuvumā nekustamā īpašuma īpašnieks, atbilstoši higiēnas prasībām ierīko mazās atkritumu tvertnes (urnas) un uztur tās kārtībā. Atkritumu tvertņu dizainu (formu, krāsojumu) un uzstādīšanu saskaņo ar pašvaldību.

38. Atkritumu urnas vai tvertnes sabiedriskajās vietās (parki, skvēri, autobusu pieturas u.c.) uzstāda Jūrmalas pilsētas pašvaldība.

VIII Atkritumu savākšana un pārvadāšana

39. Jūrmalas pilsētā noteikti atkritumu savākšanas veidi:

39.1. izmantojot atkritumu tvertnes un maisus (tai skaitā dalīto atkritumu tvertnes);

39.2. atkritumu nogādāšana speciāli izveidotajos atkritumu dalītās vākšanas punktos;

39.3. nekustamā īpašuma īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem, slēdzot līgumus ar komersantiem par saistošo noteikumu 1.1.3. apakšpunktā minēto atkritumu savākšanu.

40. Atkritumu savākšanas un pārvadāšanas veidu nosaka pašvaldība, saskaņā ar saistošo noteikumu 39.punktu.

41. Atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijā un kompostēšanas laukumā reģistrē un kontrolē visus ievestos sadzīves atkritumus. Atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijas un kompostēšanas laukuma apsaimniekotājs reizi ceturksnī līdz nākošā mēneša 10. datumam iesniedz pašvaldībai pārskatu par iepriekšējā ceturksnī reģistrētajiem sadzīves atkritumu pārvadātājiem, ievestajiem un izvestajiem atkritumu veidiem un to daudzumu.

42. Nešķirotos sadzīves atkritumus izved, tad, kad tvertnes ir piepildītas, bet ne retāk kā reizi divās nedēļās pavasara un vasaras sezonā un ne retāk kā vienu reizi mēnesī rudens un ziemas sezonā.

IX. Vispārējās prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai

43. Jūrmalas pilsētas teritorijā, atkritumu radītāji dala sadzīves atkritumus un novieto tos atbilstošās speciāli apzīmētās atkritumu tvertnēs dalītās atkritumu vākšanas punktos:

43.1. zaļās tvertnes – stikla tara;

43.2. dzeltenās tvertnes – plastmasa, plēve, metāla iepakojums, papīrs un kartons.

44. Sašķirotajam papīram, jābūt tīram un sausam. Stikla, plastmasas un metāla iepakojumam jābūt tīram, bez iepriekšējā pildījuma atliekām.

45. Dalīto atkritumu tvertņu atrašanās vietas iepriekš saskaņo ar pašvaldību.

46. Dalīto atkritumu vākšanas punktu apsaimniekotājs laikus informē atkritumu radītājus par jaunu dalīto atkritumu savākšanas veida ieviešanu, kā arī informē par attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu.

47. Dalīto atkritumu vākšanas punktu īpašnieks nodrošina regulāru atkritumu izvešanu no tvertnēm, tad, kad tvertnes ir piepildītas, saglabājot tīrību (5 m zonā ap dalīto atkritumu vākšanas punktu) un nodrošinot uz zemes nokritušo atkritumu savākšanu tvertņu iztukšošanas laikā.

48. Dalīto atkritumu vākšanas punktu apsaimniekotājs nogādā sašķirotos atkritumus uz atkritumu šķirošanas-pārkraušanas staciju un kompostēšanas laukumu.

49. Dalīto atkritumu vākšanas punktu īpašnieks nodrošina atkritumu tvertnes ne mazāk kā diviem dalīto atkritumu veidiem pakalpojumu sniegšanai teritorijā no 200 līdz 300 iedzīvotājiem.

X Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošana

50. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs:

50.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;

50.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

50.3. nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar komersantu, kurš veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmis atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

50.4. apmaksā bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

51. Juridiskām personām, kuras bīstamos atkritumus uzglabā ilgāk par 12 mēnešiem, saņemt atļauju bīstamo atkritumu uzglabāšanai un veikt Latvijas Republikas Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības.

XI Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošana

52. Šķidro sadzīves atkritumu radītāja, nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja pienākumi:

52.1. nodrošināt šķidro sadzīves atkritumu izvešanu uz speciāli ierīkotām izliešanas vietām (nosaka notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieks vai apsaimniekotājs) Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, no daudzdzīvokļu mājām, savrupmājām (ģimenes mājām), kā arī citām ēkām, kuras nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas sistēmai - izmantojot šķidro atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus;

52.2. slēgt līgumu par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu ar šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāju un pildīt līguma noteikumus;

52.3. uzturēt kārtībā decentralizēto kanalizācijas sistēmu un pievadceļus nodrošinot specializēto transportlīdzekļu piekļūšanu šķidro sadzīves atkritumu uzglabāšanas tvertnēm (rezervuāriem);

52.4. nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu novadīšanu dabā vai to noplūšanu (iztecēšanu, iesūkšanos grunts slāņos);

52.5. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

52.6. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja papildus izmaksas gadījumos, ja šķidro sadzīves atkritumu sastāvā tiek konstatēti bīstamie atkritumi, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības vai tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 mm;

52.7. nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu sajaukšanu ar citām vielām, kas var sekmēt to sastāva kvalitatīvās izmaiņas;

52.8. no šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja prasīt un saņemt dokumentu (pavadzīmi-rēķinu), kurā uzrādīti dati par savākto šķidro sadzīves atkritumu daudzumu, pakalpojuma sniegšanas datumu un šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja rekvizīti, un saglabāt to 2 (divus) gadus no dokumenta saņemšanas dienas;

52.9. saistošo noteikumu 52.8.apakšpunktā minētos dokumentus uzrādīt normatīvajos aktos noteiktajām valsts un pašvaldības amatpersonām.

53. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākumi:

53.1. slēgt līgumus ar šķidro sadzīves atkritumu radītājiem par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu;

53.2. slēgt līgumu ar notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieku vai apsaimniekotāju;

53.3. savāktos šķidros sadzīves atkritumus, pārvadāt ar šim nolūkam paredzēto specializēto transportu;

53.4. savāktos šķidros sadzīves atkritumus izliet tikai šim nolūkam paredzētās vietās (nosaka notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieks vai apsaimniekotājs) – notekūdeņu pieņemšanas punktos;

53.5. veikt savākto šķidro sadzīves atkritumu uzskaiti un pēc pieprasījuma sniegt ziņas pašvaldībai;

53.6. šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības prasīt papildus samaksu par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu, ja tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 mm vai to savākšanai nepieciešama iepriekšēja atšķaidīšana;

XII Maksa par atkritumu apsaimniekošanu

54. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības noteikts maksājums, saskaņā ar Latvijas Republikas Atkritumu apsaimniekošanas likumu.

55. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir maksāt par radīto atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar apsaimniekošanas līgumā noteikto maksu.

56. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu ietver:

56.1. maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;

56.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātu tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.

57. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiek iekasēta:

57.1. no daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem, maksu iekasē mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs saskaņā ar noslēgto apsaimniekošanas vai īres līgumu;

57.2. no nekustamā īpašuma īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai apsaimniekotājiem, maksu iekasē atkritumu apsaimniekotājs atbilstoši noteiktajai maksai un saskaņā ar noslēgto līgumu starp nekustamā īpašuma īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai apsaimniekotājiem un atkritumu apsaimniekotāju.

58. Dzīvojamo ēku īpašnieks un apsaimniekotājs vienu mēnesi iepriekš informē dzīvojamo telpu īrniekus, dzīvokļu īpašniekus, telpu nomniekus un īpašniekus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām.

XIII Aizliegumi atkritumu apsaimniekošanā

59. Nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai apsaimniekotājam aizliegts novietot sadzīves atkritumu tvertnes pastāvīgai izmantošanai uz ielām, izņēmums – vietas, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums, iepriekš saskaņojot ar pašvaldību.

60. Atkritumu apsaimniekotājam vācot atkritumus aizliegts bojāt ēkas (būves) labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus.

61. Atkritumus pašvaldības teritorijā aizliegts:

61.1. dedzināt, tai skaitā tvertnēs un urnās;

61.2. novietot uz ielām, skvēros, parkos, mežos, citos dabas objektos vai pilsētas vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta.

62. Aizliegts piesārņot ar atkritumiem daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, pagrabus, bēniņus, citas koplietošanas telpas, pagalmus un mājām pieguļošās teritorijas.

63. Aizliegts novadīt šķidros sadzīves atkritumus, t.sk. sadzīves notekūdeņus, gruntī, meliorācijas grāvjos un lietus kanalizācijas tīklā bez attīrīšanas.

64. Atkritumu tvertnēs aizliegts ievietot kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus, infekcijas slimības izraisošus un cilvēku veselībai vai dzīvībai bīstamus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, ielu saslaukas (lapas, smiltis, zarus), bīstamos atkritumus un būvniecības atkritumus.

65. Nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai apsaimniekotājam, kura teritorijā norisinās būvniecības darbi, aizliegts novietot būvniecības atkritumus ārpus teritorijas, kurā notiek būvdarbi.

66. Aizliegts atkritumus tvertnēs cieši sablīvēt un iesaldēt. Par šādu tvertņu iztukšošanu var noteikt paaugstinātu samaksu.

67. Aizliegts jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu tvertnes.

68. Aizliegta nešķiroto atkritumu ievietošana dalīto atkritumu tvertnēs.

XIV Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

69. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī par šo saistošo noteikumu neievērošanu izskata pašvaldības struktūrvienības.

70. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir paredzēta atbildība saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 58. un 75.pantu.

71. Kontrolēt šo saistošo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas šādas amatpersonas:

71.1. policijas darbinieki saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par policiju”;

71.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darbinieki saskaņā ar spēkā esošajiem Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajām normām.

72. Lietas par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

73. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

74. Pašvaldība ir atbildīga par šo saistošo noteikumu kontroli.

XV Noslēguma jautājumi

75. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas Ziņas” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

76. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 11.septembra lēmums Nr.526 „Par Jūrmalas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF