Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 1.aprīlīNr.9

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja 1.vietniece

Larisa Loskutova

priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos

Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1205-1212)

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Romualds Ražuks

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš (nepiedalās no plkst.1205-1210 un no plkst.1333-1339), Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe, Dzintra Homka

Nepiedalās deputāti:

Māris Dzenītis, Gatis Truksnis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja p.i

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja p.i.

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja p.i

Vita Zvejniece

Juridiskās nodaļas vadītāja p.i

Evija Rakiša

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Inese Auniņa

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Gunta Jubele, Māris Demme, Anna Deičmane, Jānis Artemjevs, Ināra Kundziņa, Agita Bērzupe, Vairis Ļaudams, Uldis Klemperis, Neils Balgalis, Kristīne Casno, Ilze Vicepa, Guna Voitkāne, Sandra Rone

Piedalās:

 pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:

§              Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.9 „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

·              Par zemes lietošanas mērķa maiņu un pašvaldības funkcijas precizēšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 81A

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zvārtas ielā 12

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 72

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģirta ielā 10

Balsošanas rezultātā par R.Munkevica ierosinātajām izmaiņām („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

Darba kārtība:

1.           

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.9 „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

2.           

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 „Par vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā”

3.           

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.33 „Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums”

4.           

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju”

5.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.augusta lēmumā Nr.659 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

6.           

Par atļauju amatu savienošanai

7.           

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 „Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu”

8.           

 Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

9.           

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

10.  

Par nomas maksājumiem 2010.gadā

11.  

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

12.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.910 „Par atbalstu projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs””

13.  

Par dalību Comenius daudzpusējā skolu partnerības projektā

14.  

Par dalību Comenius daudzpusējā skolu partnerības projektā

15.  

Par dalību Comenius daudzpusējā skolu partnerības projektā

16.  

Par dalību Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā

17.  

Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam nodošanu publiskai apspriešanai

18.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 64

19.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Stūrmaņu ielā 5a

20.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 21

21.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 15

22.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Vienības prospektā 24

23.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 19/21 un adreses piešķiršanu

24.  

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vīksnas ielā 1 un adreses piešķiršanu

25.  

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

26.  

Par objektu privatizācijas pabeigšanu

27.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 40 nodošanu privatizācijai

28.  

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” nodošanu privatizācijai

29.  

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a 0,08418 d.d. privatizācijas izbeigšanu

30.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.42 Jūrmalā, Raiņa ielā 85 un dzīvokļu īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu

31.  

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38 atsavināšanu

32.  

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38B atsavināšanu

33.  

Par atļauju organizēt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu Jūrmalā, Talsu šosejā 31

34.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 2 nomas līguma pagarināšanu ar AS ”Fēnikss”

35.  

Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 55 telpu nomas līgumu ar SIA „Autoamatnieks”

36.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.K.

37.  

Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar IK „Jāņa Peļņa privātprakse”

38.  

Par pludmales nogabala no Vēžu ielas ass līdz Glūdas ielas asij iznomāšanu

39.  

Par pludmales nogabala no Glūdas ielas ass līdz Zvārtas ielas asij iznomāšanu

40.  

Par pludmales nogabala no Dzimtenes ielas ass Vārpu ielas virzienā iznomāšanu

41.  

Par pludmales nogabala no Vārpu ielas ass Dzimtenes ielas virzienā iznomāšanu

42.  

Par pludmales nogabala no Rūjienas ielas ass Turaidas ielas virzienā iznomāšanu

43.  

Par pludmales nogabala no Rūjienas ielas ass Mālpils ielas virzienā iznomāšanu

44.  

Par pludmales nogabala no Mālpils ielas ass Rūjienas ielas virzienā iznomāšanu

45.  

Par pludmales nogabala no Drustu ielas ass Bērzaunes ielas virzienā iznomāšanu

46.  

Par pludmales nogabala no 1.līnijas ass līdz Kr.Barona ielas asij iznomāšanu

47.  

Par pludmales nogabala no 9.līnijas ass līdz 8.līnijas asij iznomāšanu

48.  

Par pludmales nogabala no 10.līnijas ass līdz 11.līnijas asij iznomāšanu

49.  

Par pludmales nogabala no P.Stradiņa ielas ass līdz 17.līnijas asij iznomāšanu

50.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 36

51.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 56

52.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zvārtas ielā 12

53.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 72

54.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģirta ielā 10

55.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu un pašvaldības funkcijas precizēšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 81A

 

1.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.9 „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums” (nolikums Nr.51)

Ziņo:

S.Rone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.9 „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”.

 

2.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 „Par vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā”

(lēmums Nr.239)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 „Par vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā”.

 

3.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.33 „Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums”

(nolikums Nr.52)

4.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju”

(lēmums Nr.240)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

I.Blaua izsaka priekšlikumu lēmuma projektu papildināt ar punktu, ar kuru precizēt E.Majores šobrīd esošo amata nosaukumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma un lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 2 (A.Ābelītis, Z.Starks)), nolēma pieņemt:

1.          Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.33 „Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums”.

2.          Lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 „Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju”, ar papildinājumu.

 

5.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.augusta lēmumā Nr.659 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” (lēmums Nr.241)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, R.Ražuks), „pret” – 4 (J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis), „atturas”- 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.augusta lēmumā Nr.659 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”.

 

6.          Par atļauju amatu savienošanai (lēmums Nr.242)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju amatu savienošanai.

 

7.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 „Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu” (lēmums Nr.243)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 3 (A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 „Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu”.

 

8.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” (lēmums Nr.244)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

R.Ražuks uzskata, ka pašvaldība ir atbildīga par civilo aizsardzību pilsētā, un tādēļ ir nepieciešams civilās aizsardzības speciālists, kurš plāno un atbild par to ārkārtas situācijās.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 3 (A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”.

 

9.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.16)

Ziņo:

I.Brača ziņo, ka deputātiem ir iesniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 8 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 5 (A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, J.Visockis, I.Blaua)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem.

 

10. Par nomas maksājumiem 2010.gadā (lēmums Nr.245)

Ziņo:

I.Kundziņa

Izsakās:

J.Visockisizsaka priekšlikumu, saskaņā ar juridiskās nodaļas piezīmi,   svītrot lēmumprojekta 5. un 6.punktu.

L.Loskutova izsaka priekšlikumu balsot par lēmumprojektu izņemot 5. un 6.punktu un uz nākamo domes sēdi steidzīgi izstrādāt saistošo noteikumu projektu par kārtību, kāda piemērojamas atlaides telpu nomas maksām un lēmumprojektu, kurā, saskaņā ar MK noteikumiem, noteikt zemes nomas maksu 5.un 6.punktā minētajām personām.

I.Ančāns aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, ar piebildi turpināt strādāt pie normatīviem aktiem par atlaižu piemērošanu telpu un zemes nomas maksām.

L.Loskutova izsaka priekšlikumu svītrot lēmumprojekta 5. un 6.punktā vārdus „zemes nomas”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar L.Loskutovas priekšlikumu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksājumiem 2010.gadā ar L.Loskutovas priekšlikumu.

 

11. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmumsNr.246)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

 

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.910 „Par atbalstu projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs””

(lēmums Nr.247)

Ziņo:

V.Ļaudams

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.910 „Par atbalstu projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs””.

 

13. Par dalību Comenius daudzpusējā skolu partnerības projektā (lēmums Nr.248)

14. Par dalību Comenius daudzpusējā skolu partnerības projektā (lēmums Nr.249)

15. Par dalību Comenius daudzpusējā skolu partnerības projektā (lēmums Nr.250)

16. Par dalību Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā (lēmums Nr.251)

Ziņo:

S.Rone

U.Klemperis

I.Kārkliņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par dalību Comenius daudzpusējā skolu partnerības projektā.

2.          Par dalību Comenius daudzpusējā skolu partnerības projektā.

3.          Par dalību Comenius daudzpusējā skolu partnerības projektā.

4.          Par dalību Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā.

 

17. Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam nodošanu publiskai apspriešanai (lēmumsNr.252)

Ziņo:

N. Balgalis

K.Casno

Izsakās:

I.Ančāns lūdz N.Balgalipubliskās apspriešanas laikā pievērst uzmanību arī sociālajām problēmām un izglītības procesa attīstībai.

R.Munkevics, pēc deputātu ierosinājuma, izsaka priekšlikumu publiskās apspriešanas termiņu noteikt no 2010.gada 14.aprīļa līdz 15.maijam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam nodošanu publiskai apspriešanai no 2010.gada 14.aprīļa līdz 15.maijam.

 

Pārtraukums 11.25-12.05

 

18. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 64

(lēmums Nr.253)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, E.Krūmiņš un I.Ančāns nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 64.

 

19. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Stūrmaņu ielā 5a (lēmums Nr.254)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, E.Krūmiņš un I.Ančāns nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Stūrmaņu ielā 5a.

 

20. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 21(lēmums Nr.255)

21. Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 15 (lēmums Nr.256)

22. Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Vienības prospektā 24

(lēmums Nr.257)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 9 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, A.Ābelītis, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 2 (Z.Starks, A.Tampe), E.Krūmiņš un I.Ančāns nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 21.

2.          Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 15.

3.          Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Vienības prospektā 24.

 

A.Tampe izsakās, kaatturējies balsojumā tikai par lēmumprojektu par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 21.

 

23. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 19/21 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.258)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, E.Krūmiņš un I.Ančāns nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 19/21 un adreses piešķiršanu.

 

Ienāk E.Krūmiņš

24. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vīksnas ielā 1 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.259)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- nav, I.Ančāns nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vīksnas ielā 1 un adreses piešķiršanu.

 

Ienāk I.Ančāns

25. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Ziņo:

J.Artemjevs

Izsakās:

J.Visockis izsaka šādus priekšlikumus:13.5.apakšpunkta pēdējo teikumu: „Pēc atkritumu izvešanas sakopt atkritumu tvertņu laukumus vai vietas” izteikt 27.punktā; 25.punktā aiz vārda „apsaimniekošanai” iekavās ierakstīt (tai skaitā būvniecības, būvju nojaukšanas un šķidrie atkritumi); 28.punktā norādīt šķirošanas-pārkraušanas stacijas adresi Jūrmalā, Bažciems 0405; 28.punktā svītrot tekstu: „un pēc pārkraušanas nešķirotos sadzīves atkritumus transportē uz sadzīves atkritumu poligonu „Janvāri”, atbilstoši ar pašvaldību noslēgtajam līgumam”.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par saistošo noteikumu projektu ar šādiem J.Visocka izteiktajiem priekšlikumiem: 13.5.apakšpunkta pēdējo teikumu: „Pēc atkritumu izvešanas sakopt atkritumu tvertņu laukumus vai vietas” izteikt 27.punktā; 25.punktā aiz vārda „apsaimniekošanai” iekavās ierakstīt (tai skaitā būvniecības, būvju nojaukšanas un šķidrie atkritumi); 28.punktā norādīt šķirošanas-pārkraušanas stacijas adresi Jūrmalā, Bažciems 0405.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar J.Visocka izteiktajiem priekšlikumiem („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, E.Krūmiņš, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar J.Visocka izteiktajiem priekšlikumiem.

 

26. Par objektu privatizācijas pabeigšanu (lēmums Nr.260)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, E.Krūmiņš, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par objektu privatizācijas pabeigšanu.

 

27. Par zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 40 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.261)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Z.Starks uzskata, ka, ņemot vērā zināmus apstākļus, šobrīd šo zemesgabalu nevajag nodot privatizācijai, bet vispirms jārisina jautājums par nomas līguma laušanu.

L.Loskutova uzskata, ka šajā gadījumā ir jāpilda tiesas spriedums.

Z.Starks uzskata, ka šo tiesas spriedumu vajadzēja pārsūdzēt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Ražuks, E.Krūmiņš, I.Ančāns), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas”- 4 (A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 40 nodošanu privatizācijai.

 

28. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.262)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

J.Visockis ierosina noteikt privatizācijas procesa termiņu.

L.Loskutova jautā E.Rakišai par termiņa noteikšanu.

E.Rakiša atbild, ka nav iespējams to noteikt, jo nodošana privatizācijai ir    ļoti sarežģīts process.

J.Visockis ierosina, tādā gadījumā uzdot privatizācijas komisijai uzsākt izstrādāt privatizācijas pamatprincipus no š.g.1.maija un reizi mēnesī domes sēdē ziņot par šī jautājuma risināšanas gaitu.

L.Loskutova iebilst pret šādu ierosinājumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Ražuks, E.Krūmiņš, I.Ančāns, A.Ābelītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- 3 (Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” nodošanu privatizācijai.

Iziet E.Krūmiņš

29. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a 0,08418 d.d. privatizācijas izbeigšanu (lēmums Nr.263)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a 0,08418 d.d. privatizācijas izbeigšanu.

 

30. Par dzīvokļa īpašuma Nr.42 Jūrmalā, Raiņa ielā 85 un dzīvokļu īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu (lēmums Nr.264)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.42 Jūrmalā, Raiņa ielā 85 un dzīvokļu īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu.

 

Ienāk E.Krūmiņš

31. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38 atsavināšanu (lēmums Nr.265)

32. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38B atsavināšanu (lēmumsNr.266)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, I.Ančāns, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38 atsavināšanu.

2.          Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38B atsavināšanu.

 

33. Par atļauju organizēt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu Jūrmalā, Talsu šosejā 31 (lēmums Nr.267)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, R.Ražuks, I.Ančāns, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- 3 (A.Ābelītis, Dz.Homka, L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju organizēt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu Jūrmalā, Talsu šosejā 31.

 

34. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 2 nomas līguma pagarināšanu ar AS „Fēnikss” (lēmums Nr.268)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (R.Munkevics, V.Maksimovs, J.Visockis, I.Blaua, R.Ražuks, I.Ančāns, E.Krūmiņš A.Ābelītis, Dz.Homka, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- 3 (M.Vorobjova, Z.Starks, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 2 nomas līguma pagarināšanu ar AS „Fēnikss”.

 

35. Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 55 telpu nomas līgumu ar SIA „Autoamatnieks” (lēmums Nr.269)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, I.Ančāns, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 55 telpu nomas līgumu ar SIA „Autoamatnieks”.

 

36. Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.K. (lēmums Nr.270)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –12 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, I.Ančāns, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- 1 (M.Vorobjova)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.K.

 

37. Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar IK „Jāņa Peļņa privātprakse” (lēmums Nr.271)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Ābelītis, R.Ražuks, I.Ančāns, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- 2 (M.Vorobjova, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar IK „Jāņa Peļņa privātprakse”.

 

38. Par pludmales nogabala no Vēžu ielas ass līdz Glūdas ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.272)

39. Par pludmales nogabala no Glūdas ielas ass līdz Zvārtas ielas asij iznomāšanu

(lēmums Nr.273)

40. Par pludmales nogabala no Dzimtenes ielas ass Vārpu ielas virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.274)

41. Par pludmales nogabala no Vārpu ielas ass Dzimtenes ielas virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.275)

42. Par pludmales nogabala no Rūjienas ielas ass Turaidas ielas virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.276)

43. Par pludmales nogabala no Rūjienas ielas ass Mālpils ielas virzienā iznomāšanu

(lēmums Nr.277)

44. Par pludmales nogabala no Mālpils ielas ass Rūjienas ielas virzienā iznomāšanu

(lēmums Nr.278)

45. Par pludmales nogabala no Drustu ielas ass Bērzaunes ielas virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.279)

46. Par pludmales nogabala no 1.līnijas ass līdz Kr.Barona ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.280)

47. Par pludmales nogabala no 9.līnijas ass līdz 8.līnijas asij iznomāšanu (lēmums Nr.281)

48. Par pludmales nogabala no 10.līnijas ass līdz 11.līnijas asij iznomāšanu (lēmums Nr.282)

49. Par pludmales nogabala no P.Stradiņa ielas ass līdz 17.līnijas asij iznomāšanu (lēmums Nr.283)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, I.Ančāns, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pludmales nogabala no Vēžu ielas ass līdz Glūdas ielas asij iznomāšanu.

2.          Par pludmales nogabala no Glūdas ielas ass līdz Zvārtas ielas asij iznomāšanu.

3.          Par pludmales nogabala no Dzimtenes ielas ass Vārpu ielas virzienā iznomāšanu.

4.          Par pludmales nogabala no Vārpu ielas ass Dzimtenes ielas virzienā iznomāšanu.

5.          Par pludmales nogabala no Rūjienas ielas ass Turaidas ielas virzienā iznomāšanu.

6.          Par pludmales nogabala no Rūjienas ielas ass Mālpils ielas virzienā iznomāšanu.

7.          Par pludmales nogabala no Mālpils ielas ass Rūjienas ielas virzienā iznomāšanu.

8.          Par pludmales nogabala no Drustu ielas ass Bērzaunes ielas virzienā iznomāšanu.

9.          Par pludmales nogabala no 1.līnijas ass līdz Kr.Barona ielas asij iznomāšanu.

10. Par pludmales nogabala no 9.līnijas ass līdz 8.līnijas asij iznomāšanu.

11. Par pludmales nogabala no 10.līnijas ass līdz 11.līnijas asij iznomāšanu.

12. Par pludmales nogabala no P.Stradiņa ielas ass līdz 17.līnijas asij iznomāšanu.

 

50. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 36 (lēmums Nr.284)

51. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 56 (lēmums Nr.285)

52. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zvārtas ielā 12 (lēmums Nr.286)

53. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 72 (lēmums Nr.287)

54. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģirta ielā 10 (lēmums Nr.288)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, I.Ančāns, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 36.

2.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 56.

3.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zvārtas ielā 12.

4.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 72.

5.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģirta ielā 10.

 

55. Par zemes lietošanas mērķa maiņu un pašvaldības funkcijas precizēšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 81A (lēmums Nr.289)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, I.Ančāns, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu un pašvaldības funkcijas precizēšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 81A.

 

 

Sēde slēgta plkst. 13.50

Nākošā sēde 2010.gada 22.aprīlī plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 6.aprīlī