Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 29.aprīlīNr.19

Protokols Nr.10, 9.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām" 21.un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem"

Veikt izmaiņas 2010.gadā pašvaldības budžetā:

 1. Veikt izmaiņas budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs saskaņā ar 1.pielikumu, attiecīgi precizējot 5., 11., 16., 17., 18. un 21.pielikumus 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu".

 2. Samazināt 2010.gadā pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei interneta pieslēguma apmaksai par Ls 455 (klasifikācijas kods 04.910.2213).

 3. Novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas kultūras centram interneta pieslēguma apmaksai Ls 455 (klasifikācijas kods 08.230.2213).

 4. Palielināt Jūrmalas Valsts ģimnāzijai ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības par Ls 1360 (klasifikācijas kods 21.1.9.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzīt Comenius projekta MCI Daudzpusīgas identitātes izvēle izglītībā „To gather" realizācijai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.210.2121 Ls 270;

  09.210.2122 Ls 1090."

 5. Samazināt asignējumus no Valsts budžeta transfertiem pedagogu atalgojuma samaksai Jūrmalas vakara vidusskolai par Ls 3909, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.210.1119 Ls 3150;

  09.210.1210 Ls 759,

  ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Valsts budžeta transfertos novirzot Jūrmalas mākslas skolai izglītības metodiķa atalgojuma samaksai Ls 3909, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.510.1119 Ls 3150;

  09.510.1210 Ls 759.

 6. Samazināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no saņemtajiem Valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem par Ls 1000 (klasifikācijas kods 18.6.9.0.), attiecīgi samazinot Jūrmalas sporta skolas izdevumus tiesnešu naudas balvu izmaksām (klasifikācijas kods 09.510.1148).

 7. Samazināt 2010.gadā Jūrmalas sporta skolai plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2011.gada 1.janvāri par Ls 9923, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 9923 iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.510.2212 Ls 124;

  09.510.2214 Ls 207;

  09.510.2221 Ls 2000;

  09.510.2222 Ls 200;

  09.510.2223 Ls 300;

  09.510.2224 Ls 30;

  09.510.2235 Ls 125;

  09.510.2239 Ls 77;

  09.510.2244 Ls 133;

  09.510.2262 Ls 1510;

  09.510.2269 Ls 128;

  09.510.2279 Ls 100;

  09.510.2311 Ls 250;

  09.510.2312 Ls 700;

  09.510.2322 Ls 664;

  09.510.2341 Ls 420;

  09.510.2351 Ls 430;

  09.510.2352 Ls 400;

  09.510.2354 Ls 200;

  09.510.2361 Ls 788;

  09.510.2370 Ls 800;

  09.510.2390 Ls 337.

 8. Samazināt pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei degvielas iegādei par Ls 1380 (klasifikācijas kods 06.600.2322),

  ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot budžeta izpildītājiem saskaņā ar 2.pielikumu.

 9. Palielināt 2010.gadā pašvaldības speciālā budžeta pārējos ieņēmumus par Ls 14 400, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei jaunas kapsētas tehniskā projekta izstrādei Slokā (klasifikācijas kods 06.600.5240).

 10. Samazināt speciālā budžeta atlikumu Jūrmalas mākslas skolas ziedojumiem un dāvinājumiem uz 2011.gada 1.janvāri par Ls 900, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.510.2235 Ls 200;

  09.510.2322 Ls 400;

  09.510.2370 Ls 300.

 11. Palielināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no saņemtajiem Valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem par Ls 3260 (klasifikācijas kods 18.6.9.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 3260 novirzot Slokas pamatskolai projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā 2" realizācijai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.210.1119 Ls 1105;

  09.210.1210 Ls 267;

  09.210.2231 Ls 9;

  09.210.2311 Ls 217;

  09.210.2322 Ls 35;

  09.210.2352 Ls 44;

  09.210.2355 Ls 179;

  09.210.5233 Ls 135;

  09.210.5238 Ls 90;

  09.210.6460 Ls 1179.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics

Lejupielāde: DOC un PDF