Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 29.aprīlīNr.10

Nr.10

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 45

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja 1.vietniece

Larisa Loskutova

priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos

Ilmārs Ančāns

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Romualds Ražuks (nepiedalalās no plkst.1235-1238 un no plkst.1437-1440)

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova (nepiedalās no plkst.1255-1303), Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1440 līdz sēdes beigām), Dzintra Homka, Māris Dzenītis, Gatis Truksnis

Nepiedalās deputāti:

Egmonts Krūmiņš

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Māris Demme

Administratīvās nodaļas vadītāja p.i

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja p.i.

Inga Brača

Nodokļu nodaļas vadītāja p.i.

Anita Lindermane

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja p.i

Vita Zvejniece

Juridiskās nodaļas vadītāja p.i

Evija Rakiša

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Inese Auniņa

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Gunta Jubele, Anna Deičmane, Ināra Kundziņa, Aīda Paipare, Taiga Vaišļa, Vairis Ļaudams, Guna Voitkāne, Inese Pelse, Ivars Zariņš, Dzintars Krūmiņš, Jānis Nutovcs, Jānis Lodiņš, Atis Sapronovs, Inta Reingolce

Piedalās:

 pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:

§              Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.78 „Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām”

·              Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995.-2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu

·              Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995.-2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, 1.līnija 5

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52

·              Par 2009.gada 29.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/460 pārjaunošanu ar SIA „Lauris Restaurant Service”

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu sēdes darba kārtībā iekļaut iesniegto lēmumprojektu „Par domes priekšsēdētāja R.Munkevica izdotā rīkojuma, izveidot komisiju sūdzību izskatīšanai īres, apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu jautājumos, atcelšanu un komisijas izveidi citā sastāvā”.

R.Munkevics uzskata, ka šis jautājums vispirms ir jāizskata komitejā.

Balsošanas rezultātā par jautājuma „Par domes priekšsēdētāja R.Munkevica izdotā rīkojuma, izveidot komisiju sūdzību izskatīšanai īres, apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu jautājumos, atcelšanu un komisijas izveidi citā sastāvā” iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 8 (M.Vorobjova, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 6 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, G.Truksnis, I.Ančāns, Dz.Homka), jautājums netika iekļauts sēdes darba kārtībā.

Balsošanas rezultātā par jautājuma „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām”” iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, G.Truksnis, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu par „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām””.

 

Balsošanas rezultātā par jautājumu „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995.-2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu” un „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995.-2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 9 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, G.Truksnis, I.Ančāns, Dz.Homka, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 5 (J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis), jautājumi netika iekļauti sēdes darba kārtībā.

Balsošanas rezultātā par jautājuma „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52 iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, G.Truksnis, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- 2 (Z.Starks, I.Blaua), nolēma iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52”.

 

Balsošanas rezultātā par jautājuma „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, 1.līnija 5” iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, G.Truksnis, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, 1.līnija 5”.

 

Balsošanas rezultātā par jautājuma „Par 2009.gada 29.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/460 pārjaunošanu ar SIA „Lauris Restaurant Service”” iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 11 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, G.Truksnis, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- 3 (M.Vorobjova, I.Blaua, Z.Starks), nolēma iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu „Par 2009.gada 29.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/460 pārjaunošanu ar SIA „Lauris Restaurant Service””.

Darba kārtība:

1.           

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām”

2.           

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu

3.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.februāra nolikumā Nr.6 „Jūrmalas mākslas skolas nolikums”

4.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 10.septembra lēmumā Nr.679 „Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi”

5.           

Par zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 19 ieguldīšanu SIA „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā

6.           

Par SIA „Jūrmalas siltums” objektu pieņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē

7.           

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

8.           

Par dzīvokļu jautājumiem

9.           

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

10.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.janvāra lēmuma Nr.4 „Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā”1.punkta un 2009.gada 17.decembra lēmuma Nr.990 „Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu” atcelšanu

11.  

Par 2009.gada 23.aprīļa lēmuma Nr.295 „Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu” 5.punkta atcelšanu

12.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu

13.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

14.  

Par nomas maksājumiem 2010.gadā

15.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Eiženijas ielā 7

16.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sloka 7132

17.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas iela 65

18.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.741 „Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52”

19.  

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Baznīcas ielā 2 (kadastra apzīmējums 1300  010  1505)

20.  

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Mazā Jelgavas ielā 18 (kadastra apzīmējums 1300  007  5204)

21.  

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 un Jūrmalā, Peldu ielā 3 un adreses piešķiršanu

22.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Aizputes ielā 10

23.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Dagdas ielā 2

24.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Ķemeru ielā 14

25.  

Par adreses noteikšanu ēku jaunbūvēm Jūrmalā, Lienes ielā 9

26.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Slēperu ielā 4/6

27.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14

28.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Dzelzceļa stacija Sloka, Jūrmalā, Sloka 2302

29.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.novembra lēmumā Nr.889 „Par adreses noteikšanu rindu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Acāliju ielā 8”

30.  

Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

31.  

Par grozījumiem un papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

32.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 4.oktobra lēmuma Nr.895 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 67, Slokas ielā 69a, Slokas ielā 69b un Salas ielā 2” atzīšanu par spēku zaudējušu

33.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmuma Nr.582 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 13” atzīšanu par spēku zaudējušu

34.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 30.marta lēmumā Nr.338 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Ormaņu ielā 6 un Jāņa Pliekšāna  iela 82” un darba uzdevuma precizēšanu

35.  

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Skolas ielā 31a redakcijas noraidīšanu un izstrādāšanu atbilstoši jaunam darba uzdevumam

36.  

Par detālplānojumu teritorijai Jūrmalā, starp Cīruļu, Caunu un Rubeņu ielām grozījumu zemesgabaliem Jūrmalā, Rubeņu ielā 51 un Rubeņu ielā 53 apstiprināšanu

37.  

Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Cīruļu, Caunu un Rubeņu ielām grozījumu zemesgabaliem Jūrmalā, Rubeņu ielā 51 un Rubeņu ielā 53 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

38.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30 apstiprināšanu

39.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30 projekta grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

40.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 apstiprināšanu

41.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

42.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Maigas ielā 4 apstiprināšanu

43.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Maigas ielā 4 projekta grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

44.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 apstiprināšanu

45.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 projekta grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

46.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un kadastra vērtēšanas vajadzībām Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 14

47.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.758 „Par iespēju turpināt transformāciju apakšstacijas (būves ar kadastra apzīmējumu 1300  009  2009  007) rekonstrukciju Jūrmalā, Ērgļu ielā 8”

48.  

Par īslaicīgas lietošanas objektu izvietošanas un ekspluatācijas noteikumiem

49.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”

50.  

Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu

51.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

52.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” likvidēšanu

53.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

54.  

Par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta un autobusu kustība saraksta grozīšanu

55.  

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 9

56.  

Par adreses piešķiršanu garāžām Jūrmalā, Babītes ielā 3

57.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu”

58.  

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Tūristu ielā 17

59.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 5/7 nodošanu pašvaldības īpašumā

60.  

Par publiskā pasākuma – Starptautiska uguņošanas festivāla „Fire Wave” rīkošanu

61.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.261 „Par pasākuma „Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju” organizēšanu”

62.  

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 66 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

63.  

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

64.  

Par zemesgabala daļas atsavināšanu Jūrmalā, Lienes ielā 6

65.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Mērsraga ielā 13 nomas līguma noslēgšanu ar AGĪKS „Jūrmalas stūre”

66.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 nomas līguma pagarināšanu

67.  

Par pludmales nogabala no Parka ielas ass Gončarova ielas virzienā iznomāšanu

68.  

Par pludmales nogabala no 100 m aiz Kapteiņa Zolta ielas ass Vaivaru virzienā iznomāšanu

69.  

Par pludmales nogabala no Upes ielas ass līdz Krūmu ielas asij iznomāšanu

70.  

Par pludmales nogabala no Draudzības ielas ass līdz Murdu ielas asij iznomāšanu

71.  

Par pludmales nogabala no Zvārtas iela ass Draudzības ielas virzienā iznomāšanu

72.  

Par pludmales nogabala 100 m no Zvīņu ielas ass Raga ielas virzienā iznomāšanu

73.  

Par pludmales nogabala no Parka ielas ass līdz Baznīcas ielas asij iznomāšanu

74.  

Par pludmales nogabala no Tirgoņu ielas ass Dubultu virzienā iznomāšanu

75.  

Par pludmales nogabala no Pilsoņu ielas ass Teātra ielas virzienā iznomāšanu

76.  

Par pludmales nogabala no Kapteiņa Zolta ielas ass Vaivaru virzienā iznomāšanu

77.  

Par pludmales nogabala no Baznīcas ielas ass līdz Slokas ielas asij iznomāšanu

78.  

Par pludmales nogabala no Madonas ielas ass līdz Mālpils ielas asij iznomāšanu

79.  

Par pludmales nogabala no 4.līnijas ass līdz 5.līnijas asij iznomāšanu

80.  

Par pludmales nogabala no 6.līnijas ass līdz 5.līnijas asij iznomāšanu

81.  

Par pludmales nogabala no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij iznomāšanu

82.  

Par pludmales nogabala no 3.līnijas ass līdz 4.līnijas asij iznomāšanu

83.  

Par pludmales nogabala no 36.līnijas Lielupes ietekas virzienā iznomāšanu

84.  

Par pludmales nogabala no Vienības prospekta ass līdz 7.līnijas asij iznomāšanu

85.  

Par pludmales nogabala no Drustu ielas ass līdz Piestātnes ielas asij iznomāšanu

86.  

Par pludmales nogabala no Teātra ielas ass Pilsoņu ielas virzienā iznomāšanu

87.  

Par pludmales nogabala no 8.līnijas ass līdz Vienības prospekta asij iznomāšanu

88.  

Par pludmales nogabala no Viktorijas ielas ass līdz Konkordijas ielas asij iznomāšanu

89.  

Par pludmales nogabala no Konkordijas ielas ass līdz Teātra ielas asij iznomāšanu

90.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jūras ielā 38

91.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Plūdu ielā 10

92.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, 1.līnija 5

93.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52

94.  

Par 2009.gada 29.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/460 pārjaunošanu ar SIA „Lauris Restaurant Service”

1.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām”

(saistošie noteikumi Nr.18)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām”.

 

2.          Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu (lēmums Nr.290)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu.

 

3.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.februāra nolikumā Nr.6 „Jūrmalas mākslas skolas nolikums” (nolikums Nr.53)

Ziņo:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.februāra nolikumā Nr.6 „Jūrmalas mākslas skolas nolikums”.

 

4.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 10.septembra lēmumā Nr.697 „Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi”

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

J.Visockis uzskata, ka šis jautājums ir jāatliek, jo lēmumprojekts nav saskaņots ar domes priekšsēdētāja vietnieku ekonomikas un attīstības jautājumos R.Ražuku.  

Dz.Homka, tā kā ir neskaidrības par šo jautājumu, izsaka priekšlikumu šī jautājuma izskatīšanu atlikt uz nākošo domes sēdi.

R.Ražuks izsakās, ka jau iepriekš ir izteicis savus apsvērumus un iebilst, ka šis jautājums nav saskaņots ne ar domes priekšsēdētāja vietnieku ekonomikas un attīstības jautājumos, ne ar uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāju A.Bērzkalnu. Uzskata, ka šī jautājuma izskatīšana ir jāatliek un jāizskata tad, kad tiks iesniegti priekšlikumi uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšlikumi par izmaiņām padomes sastāvā.

R.Munkevics izsakās, ka ar uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāju jautājums ir apspriests un A.Bērzkalnam nav iebildumu.

M.Dzenītis uzskata, ka jautājums nav saskaņots un tas ir jāskata kompleksi ar

uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja priekšlikumiem par dažu uzņēmēju izslēgšanu no šīs padomes.

G.Truksnis uzskata, ka ir daudz neskaidrību. Tāpēc izsaka priekšlikumu šī jautājuma izskatīšanu atlikt uz nākošo domes sēdi.

R.Munkevics novirza jautājuma izskatīšanu uz nākošo domes sēdi.

 

5.          Par zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 19 ieguldīšanu SIA „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā (lēmums Nr.291)

Ziņo:

I.Pelse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 19 ieguldīšanu SIA „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā.

 

6.          Par SIA „Jūrmalas siltums” objektu pārņemšana Jūrmalas pilsētas domes bilancē objektu pieņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē

Ziņo:

I.Zariņš

Izsakās:

J.Visockis izsaka priekšlikumu svītrot lēmumprojektā 3.punktu, jo uzskata, ka, pēc īpašuma reģistrācijas zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda, par objektu nodošanuSIA „Jūrmalas siltums”īpašumā būtu jāsagatavo atsevišķs lēmumprojekts.

G.Truksnis uzskata, ka nevajadzētu rasties jautājumiem par šo lēmumprojektu, jo ar to SIA „Jūrmalas siltums” objektu pārņemšana Jūrmalas pilsētas domes bilancē tiek veikta likumā noteiktajā kārtībā.

 Z.Starks izsakās, ka atbalsta J.Visocka priekšlikumu.

M.Dzenītis arī atbalsta J.Visocka priekšlikumu, jo uzskata, ka Jūrmalas pilsētas domei nevajadzētu atteikties no šiem īpašumiem.

R.Ražuks uzskata, ka vispirms ir jāpieņem lēmums par SIA „Jūrmalas siltums” objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē, un pēc tam, veicot īpašumu inventarizāciju, ar atsevišķu domes lēmumu jānodod SIA „Jūrmalas siltums” īpašumā tie objekti, kuri ir nepieciešami šī uzņēmuma darbības nodrošināšanai.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

R.Munkevics novirza jautājumu izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā.

 

7.          Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.292)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

 

8.          Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.293)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

 

9.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.19)

Ziņo:

I.Brača ziņo, ka deputātiem ir iesniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”- 5 (Z.Starks, A.Ābelītis, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

 

10. Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.janvāra lēmuma Nr.4 „Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā”1.punkta un 2009.gada 17.decembra lēmuma Nr.990 „Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu” atcelšanu (lēmums Nr.294)

11. Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 23.aprīļa lēmuma Nr.295 „Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu” 5.punkta atcelšanu (lēmums Nr.295)

Ziņo:

A.Lindermane

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.janvāra lēmuma Nr.4 „Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā”1.punkta un 2009.gada 17.decembra lēmuma Nr.990 „Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu” atcelšanu.

2.          Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 23.aprīļa lēmuma Nr.295 „Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu” 5.punkta atcelšanu.

 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu (lēmums Nr.296)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.297)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

 

14. Par nomas maksājumiem 2010.gadā (lēmums Nr.298)

Ziņo:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksājumiem 2010.gadā.

 

Pārtraukums 12.00-12.35

 

15. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Eiženijas ielā 7 (lēmums Nr.299)

16. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sloka 7132 (lēmums Nr.300)

17. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas iela 65 (lēmums Nr.301)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Eiženijas ielā 7.

2.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sloka 7132.

3.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas iela 65.

 

18. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.741 „Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52” (lēmums Nr.302)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (Z.Starks), R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.741 „Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52”.

 

Ienāk R.Ražuks

 

19. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Baznīcas ielā 2 (kadastra apzīmējums 1300  010  1505) (lēmums Nr.303)

20. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Mazā Jelgavas ielā 18 (kadastra apzīmējums 1300  007  5204) (lēmums Nr.304)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, R.Ražuks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Baznīcas ielā 2 (kadastra apzīmējums 1300  010  1505).

2.          Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Mazā Jelgavas ielā 18 (kadastra apzīmējums 1300  007  5204).

 

21. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 un Jūrmalā, Peldu ielā 3 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.305)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, R.Ražuks, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 2 (M.Dzenītis, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 un Jūrmalā, Peldu ielā 3 un adreses piešķiršanu.

 

22. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Aizputes ielā 10 (lēmums Nr.306)

23. Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Dagdas ielā 2 (lēmums Nr.307)

24. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Ķemeru ielā 14 (lēmums Nr.308)

25. Par adreses noteikšanu ēku jaunbūvēm Jūrmalā, Lienes ielā 9 (lēmums Nr.309)

26. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Slēperu ielā 4/6 (lēmums Nr.310)

27. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14 (lēmums Nr.311)

28. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Dzelzceļa stacija Sloka, Jūrmalā, Sloka 2302 (lēmums Nr.312)

29. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.novembra lēmumā Nr.889„Par adreses noteikšanu rindu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Acāliju ielā 8” (lēmums Nr.313)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, R.Ražuks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Aizputes ielā 10.

2.          Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Dagdas ielā 2.

3.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Ķemeru ielā 14.

4.          Par adreses noteikšanu ēku jaunbūvēm Jūrmalā, Lienes ielā 9.

5.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Slēperu ielā 4/6.

6.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14.

7.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Dzelzceļa stacija Sloka, Jūrmalā, Sloka 2302.

8.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.novembra lēmumā Nr.889 „Par adreses noteikšanu rindu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Acāliju ielā 8”.

 

30. Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” (lēmums Nr.314)

31. Par grozījumiem un papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” (lēmums Nr.314)

Ziņo:

V.Zvejniece ziņo, ka šos abus lēmumprojektus nepieciešams apvienot vienā lēmumā.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, R.Ražuks, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem un papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”.

 

32. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 4.oktobra lēmuma Nr.895 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 67, Slokas ielā 69a, Slokas ielā 69b un Salas ielā 2” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.315)

33. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmuma Nr.582 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 13” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.316)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, R.Ražuks, I.Blaua, Dz.Homka, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, J.Visockis nebalso), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 4.oktobra lēmuma Nr.895 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 67, Slokas ielā 69a, Slokas ielā 69b un Salas ielā 2” atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.          Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmuma Nr.582 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 13” atzīšanu par spēku zaudējušu.

 

34. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 30.marta lēmumā Nr.338 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Ormaņu ielā 6 un Jāņa Pliekšāna iela 82” un darba uzdevuma precizēšanu

(lēmums Nr.317)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 30.marta lēmumā Nr.338 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Ormaņu ielā 6 un Jāņa Pliekšāna iela 82” un darba uzdevuma precizēšanu.

 

35. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Skolas ielā 31a redakcijas noraidīšanu un izstrādāšanu atbilstoši jaunam darba uzdevumam

(lēmums Nr.318)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”- 3 (Z.Starks, A.Ābelītis, A.Tampe), M.Dzenītis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Skolas ielā 31a redakcijas noraidīšanu un izstrādāšanu atbilstoši jaunam darba uzdevumam.

 

36. Par detālplānojumu teritorijai Jūrmalā, starp Cīruļu, Caunu un Rubeņu ielām grozījumu zemesgabaliem Jūrmalā, Rubeņu ielā 51 un Rubeņu ielā 53 apstiprināšanu (lēmums Nr.319)

37. Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Cīruļu, Caunu un Rubeņu ielām grozījumu zemesgabaliem Jūrmalā, Rubeņu ielā 51 un Rubeņu ielā 53 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošie noteikumi Nr.20)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, R.Ražuks, I.Blaua, Dz.Homka, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojumu teritorijai Jūrmalā, starp Cīruļu, Caunu un Rubeņu ielām grozījumu zemesgabaliem Jūrmalā, Rubeņu ielā 51 un Rubeņu ielā 53 apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Cīruļu, Caunu un Rubeņu ielām grozījumu zemesgabaliem Jūrmalā, Rubeņu ielā 51 un Rubeņu ielā 53 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

Iziet M.Vorobjova

38. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30 apstiprināšanu

(lēmums Nr.320)

39. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30 projekta grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošie noteikumi Nr.21)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, R.Ražuks, I.Blaua, Dz.Homka, A.Tampe, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- 2 (M.Dzenītis, Z.Starks), M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30 apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30 projekta grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

40. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 apstiprināšanu (lēmums Nr.321)

41. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošie noteikumi Nr.22)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, R.Ražuks, I.Blaua, Dz.Homka, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (A.Ābelītis), M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 projekta grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

42. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Maigas ielā 4 apstiprināšanu (lēmums Nr.322)

43. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Maigas ielā 4 projekta grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.23)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, R.Ražuks, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (M.Dzenītis), M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Maigas ielā 4 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Maigas ielā 4 projekta grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

44. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 apstiprināšanu

(lēmums Nr.323)

45. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 projekta grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošie noteikumi Nr.24)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, R.Ražuks, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, J.Visockis, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 projekta grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

46. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un kadastra vērtēšanas vajadzībām Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 14 (lēmums Nr.324)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, R.Ražuks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un kadastra vērtēšanas vajadzībām Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 14.

 

47. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.758 „Par iespēju turpināt transformāciju apakšstacijas (būves ar kadastra apzīmējumu 1300  009  2009  007) rekonstrukciju Jūrmalā, Ērgļu ielā 8” (lēmums Nr.325)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

R.Munkevics ierosina termiņu būvprojekta akceptēšanai un būvatļaujas saņemšanai noteikt līdz 31.12.2010.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar R.Munkevoica izteikto priekšlikumu („par” – 13 (L.Loskutova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, R.Ražuks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.758 „Par iespēju turpināt transformāciju apakšstacijas (būves ar kadastra apzīmējumu 1300  009  2009  007) rekonstrukciju Jūrmalā, Ērgļu ielā 8”, nosakot termiņu līdz 31.12.2010.

 

Ienāk M.Vorobjova

 

48. Īslaicīgas lietošanas objektu izvietošanas un ekspluatācijas noteikumi (saistošie noteikumi Nr.25)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (L.Loskutova, R.Munkevics, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, R.Ražuks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par īslaicīgas lietošanas objektu izvietošanas un ekspluatācijas noteikumiem.

 

49. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.54)

50. Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu (lēmums Nr.326)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma un lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, R.Munkevics, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, R.Ražuks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt:

1.          Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”.

2.          Lēmumu par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu.

 

51. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

(lēmums Nr.327)

Ziņo:

A.Paipare

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”.

 

52. Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” likvidēšanu (lēmums Nr.328)

Ziņo:

V.Ļaudams

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 2 (M.Dzenītis, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” likvidēšanu.

 

53. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

(lēmums Nr.329)

Ziņo:

I.Reingolce

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, G.Truksnis, A.Ābelītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”.

 

54. Par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta un autobusu kustība saraksta grozīšanu (lēmums Nr.330)

Ziņo:

J.Lodiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta un autobusu kustība saraksta grozīšanu.

 

55. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 9

(lēmums Nr.331)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”- 3 (Z.Starks, A.Ābelītis, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 9.

 

56. Par adreses piešķiršanu garāžām Jūrmalā, Babītes ielā 3 (lēmums Nr.332)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu garāžām Jūrmalā, Babītes ielā 3.

 

57. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu” (lēmums Nr.333)

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

M.Dzenītis ierosina šo jautājumu atlikt līdz būs pieejama pilna informācija par nekustamā īpašuma nodokļa summas izmaiņām, mainot zemesgabala lietošanas mērķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”- 6 (J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu”.

 

58. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Tūristu ielā 17

 (lēmums Nr.334)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Tūristu ielā 17.

 

59. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 5/7 nodošanu pašvaldības īpašumā

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu šo jautājumu novirzīt izskatīšanai finanšu komitejā.

R.Ražuks izsakās, ka šis domes lēmums ir nepieciešams, lai parādītu pašvaldības vēlmi darboties šajā objektā un uzskata, ka nav jāatliek šī lēmumprojekta pieņemšana.

I.Ančāns izsakās, ka atbalsta šo lēmumprojektu, bet tomēr uzskata, ka tas ir jāskata likumā noteiktajā kārtībā.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu šo jautājumu novirzīt izskatīšanai izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejā, veicot šāda objekta uzturēšanas izdevumu aprēķinu un noskaidrojot Kultūras ministrijas viedokli par šo jautājumu.

R.Ražuks iebilst pret šo priekšlikumu.

 

60. Par publiskā pasākuma – Starptautiska uguņošanas festivāla „Fire Wave” rīkošanu

Ziņo:

G.Jubele ziņo, ka nepieciešams papildināt lēmumprojekta 1.punktu ar nosacījumu, ka netiek pasliktinātas pludmales nogabalu nomnieku tiesības, kuras paredz līgumi ar pašvaldību.

Izsakās:

J.Nutovcs(pasākuma organizators)

A.Ābelītis iebilst, ka par šāda pasākuma rīkošana nav informēti konkrēto pludmales nogabalu nomnieki.

R.Ražuks izsaka priekšlikumu šo jautājumu novirzīt izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā, pieaicinot pasākuma organizatorus precīzāk informēt par pasākuma programmu.

L.Loskutova uzskata, ka šis pasākums ir ļoti nepieciešams Jūrmalas tūristu un viesu piesaistei, kas ir svarīgi Jūrmalas uzņēmējiem un lūdz deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu.

M.Dzenītis uzskata, ka šis jautājums būtu jāsaskaņo ar pludmales nogabalu nomniekiem. Izsakās, ka pēc būtības atbalsta šo lēmumprojektu, tomēr balsojumā atturēsies un izsaka priekšlikumu novirzīt jautājumu izskatīšanai komitejās.

G.Truksnis izsakās, ka šis jautājums ir izskatīts speciāli šim pasākumam izveidotā darba grupā, piedaloties visiem pilsētas atbildīgajiem dienestiem. Uzskata, ka šāda pasākuma rīkošana ir izdevīga gan pludmales nogabalu nomniekiem, gan arī citiem uzņēmējiem un šis pasākums ir atbalstāms un aicina deputātus to atbalstīt.

A.Tampe izsakās, ka neatbalstīs šo lēmumprojektu, jo neatbalsta nakts pasākumu rīkošanu, kas traucē apkārtējo pilsētas iedzīvotāju un viesu nakts mieru. Izsaka priekšlikumu jautājumu skatīt komitejā, vēlreiz izvērtējot pilsētas kūrortattīstības koncepciju.

I.Ančāns aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu, jo šāda pasākuma rīkošana ir izdevīga visiem.

I.Visockis izsakās, ka, ņemot vērā bēdīgo pieredzi, kas saistīta jautājumu par pilsētas sakopšanu pēc šādiem pasākumiem, ir pret šo pasākumu.

Z.Starks uzskata, ka nav atbalstāma šādu pasākumu rīkošana Zilā karoga pludmalē.

R.Munkevics izsakās, ka šī pasākuma neatbalstīšana, kas ir vairāk deputātu tieši savstarpējo attiecību kārtošana, nozīmē arī neatbalstīt konkursa „Jaunais vilnis” rīkošanu Jūrmalā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis), „pret” –2 (J.Visockis, M.Dzenītis), „atturas”- 5 (A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis I.Blaua, R.Ražuks), saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 114.punktu izdarāma pārbalsošana.

Izsakās:

Dz.Homka aicina deputātus izvērtēt, kā šādu pasākumu neatbalstīšana ietekmēs uzņēmēju darbību un jauniešu izklaides iespējas Jūrmalā.

J.Drulle izsakās, ka Jūrmalas uzņēmēju viedoklis ir, lai konkursu „Jaunais vilnis” rīkotu Jūrmalā.

I.Blaua izsaka priekšlikumu šo jautājumu novirzīt izskatīšanai komitejā.

J.Nutovcs izsakās, ka laika trūkuma dēļ šī lēmumprojekta pieņemšanu nevar atlikt.

Deputāti ierosina balsot par konceptuālu atbalstu šim pasākumam.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis), „pret” –1 (J.Visockis), „atturas”- 6 (A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis I.Blaua, R.Ražuks, M.Dzenītis)), lēmumprojekts tika noraidīts.

 

R.Munkevics aicina deputātusbalsot par konceptuālu atbalstu šim pasākumam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Munkevica priekšlikumu („par”- 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, Z.Starks un A.Tampenebalso)), nolēma konceptuāli atbalstīt Starptautiska uguņošanas festivāla „Fire Wave” rīkošanu.

Iziet R.Ražuks

61. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.261 „Par pasākuma „Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju” organizēšanu” (lēmums Nr.335)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, R.Ražuks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.261 „Par pasākuma „Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju” organizēšanu”.

 

Iziet A.Tampe

 

62. Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 66 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.336)

63. Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.337)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (M.Dzenītis), A.Tampe un R.Ražuks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 66 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

2.          Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

 

64. Par zemesgabala daļas atsavināšanu Jūrmalā, Lienes ielā 6 (lēmums Nr.338)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, G.Truksnis, M.Dzenītis, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (Z.Starks), A.Tampe un R.Ražuks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas atsavināšanu Jūrmalā, Lienes ielā 6.

 

Ienāk R.Ražuks

65. Par zemesgabala Jūrmalā, Mērsraga ielā 13 nomas līguma noslēgšanu ar AGĪKS „Jūrmalas stūre” (lēmums Nr.339)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, R.Munkevics, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (M.Vorobjova), A.Tampe izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Mērsraga ielā 13 nomas līguma noslēgšanu ar AGĪKS „Jūrmalas stūre”.

 

Ienāk R.Ražuks

66. Par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 nomas līguma pagarināšanu

(lēmums Nr.340)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 2 (M.Dzenītis, Z.Starks), A.Tampe izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 nomas līguma pagarināšanu.

 

67. Par pludmales nogabala no Parka ielas ass Gončarova ielas virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.341)

68. Par pludmales nogabala no 100 m aiz Kapteiņa Zolta ielas ass Vaivaru virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.342)

69. Par pludmales nogabala no Upes ielas ass līdz Peldu ielasasij iznomāšanu

(lēmums Nr.343)

70. Par pludmales nogabala no Draudzības ielas ass līdz Murdu ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.344)

71. Par pludmales nogabala no Zvārtas iela ass Draudzības ielas virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.345)

72. Par pludmales nogabala 100 m no Zvīņu ielas ass Raga ielas virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.346)

73. Par pludmales nogabala no Parka ielas ass līdz Baznīcas ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.347)

74. Par pludmales nogabala no Tirgoņu ielas ass Dubultu virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.348)

75. Par pludmales nogabala no Pilsoņu ielas ass Teātra ielas virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.349)

76. Par pludmales nogabala no Kapteiņa Zolta ielas ass Vaivaru virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.350)

77. Par pludmales nogabala no Baznīcas ielas ass līdz Slokas ielas asij iznomāšanu

(lēmums Nr.351)

78. Par pludmales nogabala no Madonas ielas ass līdz Mālpils ielas asij iznomāšanu

(lēmums Nr.352)

79. Par pludmales nogabala no 4.līnijas ass līdz 5.līnijas asij iznomāšanu (lēmums Nr.353)

80. Par pludmales nogabala no 6.līnijas ass līdz 5.līnijas asij iznomāšanu (lēmums Nr.354)

81. Par pludmales nogabala no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij iznomāšanu (lēmums Nr.355)

82. Par pludmales nogabala no 3.līnijas ass līdz 4.līnijas asij iznomāšanu (lēmums Nr.356)

83. Par pludmales nogabala no 36.līnijas Lielupes ietekas virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.357)

84. Par pludmales nogabala no Vienības prospekta ass līdz 7.līnijas asij iznomāšanu (lēmums Nr.358)

85. Par pludmales nogabala no Drustu ielas ass līdz Piestātnes ielas asij iznomāšanu

(lēmums Nr.359)

86. Par pludmales nogabala no Teātra ielas ass Pilsoņu ielas virzienā iznomāšanu

(lēmums Nr.360)

87. Par pludmales nogabala no 8.līnijas ass līdz Vienības prospekta asij iznomāšanu

(lēmums Nr.361)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, A.Ābelītis nebalso, A.Tampe izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pludmales nogabala no Parka ielas ass Gončarova ielas virzienā iznomāšanu.

2.          Par pludmales nogabala no 100 m aiz Kapteiņa Zolta ielas ass Vaivaru virzienā iznomāšanu.

3.          Par pludmales nogabala no Upes ielas ass līdz Peldu ielasasij iznomāšanu.

4.          Par pludmales nogabala no Draudzības ielas ass līdz Murdu ielas asij iznomāšanu.

5.          Par pludmales nogabala no Zvārtas iela ass Draudzības ielas virzienā iznomāšanu.

6.          Par pludmales nogabala 100 m no Zvīņu ielas ass Raga ielas virzienā iznomāšanu.

7.          Par pludmales nogabala no Parka ielas ass līdz Baznīcas ielas asij iznomāšanu.

8.          Par pludmales nogabala no Tirgoņu ielas ass Dubultu virzienā iznomāšanu.

9.          Par pludmales nogabala no Pilsoņu ielas ass Teātra ielas virzienā iznomāšanu.

10. Par pludmales nogabala no Kapteiņa Zolta ielas ass Vaivaru virzienā iznomāšanu.

11. Par pludmales nogabala no Baznīcas ielas ass līdz Slokas ielas asij iznomāšanu.

12. Par pludmales nogabala no Madonas ielas ass līdz Mālpils ielas asij iznomāšanu.

13. Par pludmales nogabala no 4.līnijas ass līdz 5.līnijas asij iznomāšanu.

14. Par pludmales nogabala no 6.līnijas ass līdz 5.līnijas asij iznomāšanu.

15. Par pludmales nogabala no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij iznomāšanu.

16. Par pludmales nogabala no 3.līnijas ass līdz 4.līnijas asij iznomāšanu.

17. Par pludmales nogabala no 36.līnijas Lielupes ietekas virzienā iznomāšanu.

18. Par pludmales nogabala no Vienības prospekta ass līdz 7.līnijas asij iznomāšanu.

19. Par pludmales nogabala no Drustu ielas ass līdz Piestātnes ielas asij iznomāšanu.

20. Par pludmales nogabala no Teātra ielas ass Pilsoņu ielas virzienā iznomāšanu.

21. Par pludmales nogabala no 8.līnijas ass līdz Vienības prospekta asij iznomāšanu.

 

88. Par pludmales nogabala no Viktorijas ielas ass līdz Konkordijas ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.362)

89. Par pludmales nogabala no Konkordijas ielas ass līdz Teātra ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.363)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” –1 (M.Dzenītis),, „atturas”- 1 (Z.Starks), A.Tampe izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1.   Par pludmales nogabala no Viktorijas ielas ass līdz Konkordijas ielas asij iznomāšanu.

2. Par pludmales nogabala no Konkordijas ielas ass līdz Teātra ielas asij iznomāšanu.

 

90. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jūras ielā 38  (lēmums Nr.364)

91. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Plūdu ielā 10 (lēmums Nr.365)

92. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, 1.līnija 5 (lēmums Nr.366)

93. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52 (lēmums Nr.367)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (M.Dzenītis), A.Tampe izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jūras ielā 38.

2.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Plūdu ielā 10.

3.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, 1.līnija 5.

4.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52.

 

94. Par 2009.gada 29.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/460 pārjaunošanu ar SIA „Lauris Restaurant Service” (lēmums Nr.368)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, R.Munkevics, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, M.Vorobjova nebalso, A.Tampe izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par 2009.gada 29.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/460 pārjaunošanu ar SIA „Lauris Restaurant Service”.

 

Sēde slēgta plkst. 14.45

Nākošā sēde 2010.gada 13.maijā plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 7.maijā