Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 26.novembra 46.nolikumu

2010.gada 11.novembrīNr. 73

protokols Nr. 32, 4. punkts

Jūrmalas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „PODZIŅA” nolikums Grozīts ar domes 2012.gada 11.oktobra 19.nolikumu

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

I. Vispārīgie noteikumi.

1. Jūrmalas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „PODZIŅA” (turpmāk tekstā – Iestāde) ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk tekstā – Dome) dibināta un padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas. Grozīts ar domes 2012.gada 11.oktobra 19.nolikumu

2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi atbilstoši normatīvie akti un šis Nolikums.

3. Iestādei ir pastarpinātās pārvaldes iestādes juridiskais statuss.

4. Iestādei ir savs nosaukums, zīmogs un noteikta parauga veidlapa, logo, norēķinu konts bankā.

5. Iestādes juridiskā adrese: Lībiešu iela 21, Jūrmala, LV – 2016, Latvija.

II. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi.

6. Iestādes darbības mērķis ir organizēt un īstenot licencētas speciālās pirmsskolas izglītības programmas, sagatavot izglītojamo pamatizglītības apguvei un nostiprināt viņu veselību.

7. Iestādes galvenie uzdevumi:

7.1. īstenot licencētajās speciālās pirmsskolas izglītības programmās noteiktos mērķus un uzdevumus, sekmēt katra izglītojamā individualitātes veidošanos;

7.2. nostiprināt un veicināt bērnu fizisko, garīgo, emocionālo un sociālo attīstību, aizsargāt bērnu drošību;

7.3. izglītot un sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu speciālās pirmsskolas izglītības programmas apguvi;

7.4. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku un katra spējām atbilstošu attīstību;

7.5. racionāli izmantot finanšu, personāla un materiālos resursus.

III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas.

8. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma.

9. Iestāde piedāvā un īsteno šādas speciālās pirmsskolas izglītības programmas un speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmas:

9.1. speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (programmas kods 01015111);

9.2. speciālā pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (programmas kods 01015121);

9.3. speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (programmas kods 01015211);

9.4. speciālā pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (programmas kods 01015221);

9.5. speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015311);

9.6. speciālā pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015321);

9.7. speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (programmas kods 01015411);

9.8. speciālā pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (programmas kods 01015421);

9.9. speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem (programmas kods 01015511);

9.10. speciālā pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem (programmas kods 01015521);

9.11. speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktajiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015611);

9.12. speciālā pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar jauktajiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015621);

9.13. speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods 01015711);

9.14. speciālā pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods 01015721).

10. Pamatojoties uz minētajām speciālās pirmsskolas izglītības programmām, pedagogi veic sava darba plānošanu, konkretizējot uzdevumus noteiktas grupas izglītojamo kolektīvam un atsevišķiem izglītojamajiem.

11. Speciālās pirmsskolas izglītības programmas saturu un īstenošanas laiku reglamentē Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti un konkrētā pirmsskolas izglītības programma.

12. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem iestāde īsteno speciālo pirmsskolas izglītības programmu atbilstoši bērna attīstības traucējuma veidam, veselības stāvoklim un individuālās korekcijas darbam, kā arī īsteno obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvi bērniem ar speciālām vajadzībām.

13. Iestāde ir tiesīga izstrādāt un īstenot interešu izglītības programmas.

IV. Izglītības procesa organizācija.

14. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, atbilstošie Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi un citi atbilstošie normatīvie akti, Iestādes nolikums, Iestādes Darba kārtības noteikumi un Iekšējās kārtības noteikumi.

15. Speciālās izglītības programmas īstenošanai izglītojamos var uzņemt visa mācību gada laikā, pamatojoties uz vecāku vai personu, kas realizē aizgādību, iesniegumu un valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

16. Izglītojamo mācību gada laikā var atskaitīt no speciālās izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības iestādes speciālās grupas, pamatojoties uz vecāku vai personas, kas realizē aizgādību iesniegumu, valsts vai pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Grozīts ar domes 2012.gada 11.oktobra 19.nolikumu

17. Ja izglītojamais Iestādi neapmeklē ilgāk par trīs dienām, izglītojamajam ierodoties Iestādē, vecāki vai personas, kas realizē aizgādību, grupas pedagogam vai medicīnas māsai iesniedz ģimenes ārsta izziņu par izglītojamā veselības stāvokli attiecīgajā kavējuma periodā.

18. Pedagoģiskā procesa darba organizācijas pamatā ir racionāli izstrādāts un organizēts dienas režīms, kurā paredzētas nodarbības, rotaļas, pastaigas, atpūta, pedagoģiski psiholoģiskā korekcija un rehabilitācija.

19. Intensīvā mācību darba organizācijas pamatforma ir rotaļnodarbība (turpmāk tekstā – nodarbība). Nodarbības visai izglītojamo grupai kopumā un izglītojamo apakšgrupām organizē katru dienu, atbilstoši licencētajai speciālās pirmsskolas izglītības programmai.

20. Nodarbību saraksts ietver licencētajā speciālās pirmsskolas izglītības programmā iekļautos nodarbību veidus.

21. Nodarbību slodzes sadalījumu izglītojamajiem pa nedēļas dienām nosaka ar Iestādes vadītāja rīkojumu apstiprināts nodarbību saraksts mācību gadam.

22. Iestāde katru gadu no 1.jūnija līdz 31.augustam patstāvīgi plāno darbu vasaras periodam, saskaņojot ar Domes Izglītības nodaļu.

23. Interešu izglītības nodarbības organizē pēc nodarbībām, ievērojot brīvprātības principu un pamatojoties uz vecāku, aizbildņu vai personu, kas realizē aizgādību, iesniegumu.

24. Izglītojamajam, uzsākot apmeklēt Iestādi, izglītojamā vecākus vai personas, kas realizē aizgādību, iepazīstina ar speciālās pirmsskolas izglītības programmu un iekšējās kārtības noteikumiem.

25. Pēc izglītības programmas apguves izglītojamais saņem izziņu par speciālās pirmsskolas izglītības programmas apguvi.

V. Ārstnieciski profilaktiskā un psiholoģiski pedagoģiskā korekcijas darba organizācija.

26. Ārstnieciski profilaktisko darbu iestādē veic medicīniskie darbinieki saskaņā ar normatīvajiem aktiem, iestādes nolikumu, korekcijas un rehabilitācijas plānu un iestādes iekšējās kārtības noteikumiem.

27. Pedagoģiski psiholoģisko korekcijas darbu iestādē veic pedagoģiskie darbinieki – speciālās izglītības pedagogi un logopēdi vai citi speciālisti saskaņā ar korekcijas un rehabilitācijas plānu un izglītojamā individuālo izglītības plānu.

28. Iestādes medicīniskie darbinieki sadarbībā ar pedagoģiskajiem darbiniekiem un izglītojamā vecākiem:

28.1. veic bērna veselības, attīstības līmeņa un spēju izpēti;

28.2. nodrošina katram izglītojamajam viņa spējām, attīstības līmenim un veselības stāvoklim atbilstošu pasākumu kompleksu;

28.3. sniedz pedagogiem un vecākiem konsultācijas par bērna attīstības traucējumiem un veselības stāvokli;

28.4. ja nepieciešams, nodrošina izglītojamā nosūtīšanu uz ārstniecības iestādi vai ārstniecības centru.

29. Izglītojamā izpētē iesaistītie speciālisti, atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām, rakstiski apņemas saglabāt un nelikumīgi neizpaust darbā izmantotos fizisko personu sensitīvos datus (arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās).

VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi.

30. Izglītojamo pienākumus un tiesības nosaka Latvijas Republikas Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums un citi atbilstošie normatīvie akti.

VII. Iestādes pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi.

31. Iestādes darbību nodrošina tās vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dome.

32. Vadītāja kompetenci tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, darba līgums un amatu apraksts.

33. Iestādes vadītājs atbilstoši kompetencei pārstāv Iestādi attiecībās ar citām valsts pārvaldes iestādēm, kā arī ar juridiskām un fiziskām personām.

34. Iestādes pedagogu un citu iestādes darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikas Izglītības likums, Darba likums, Darba kārtības noteikumi, Darba koplīgums, darba līgums un amatu apraksts.

35. Prasības iestādes vadītāja un pedagogu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai nosaka Latvijas Republikas Ministru kabinets.

VIII. Iestādes padomes izveidošanas kārtība un kompetence.

36. Iestādes padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp Iestādi, vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību un sabiedrību.

37. Padomes izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Iestādes padomes reglaments.

IX. Iestādes pedagoģiskā padomes izveidošanas kārtība un kompetence.

38. Iestādes pedagoģiskā padome risina dažādus ar mācību un pedagoģisko procesu saistītus jautājumus. Tā darbojas saskaņā ar reglamentu.

39. Iestādes pedagoģisko padomi vada Iestādes vadītājs, tās sastāvā ietilpst visi pedagogi un ārstniecības persona.

40. Pedagoģiskās padomes pieņemtiem lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

X. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība.

41. Iestādes iekšējos normatīvos aktus izdod Iestādes vadītājs saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumā un citos Iestādes darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto.

42. Iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus un izdotos normatīvos aktus privātpersona var apstrīdēt Domē, iesniedzot iesniegumu.

XI. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība.

43. Iestādi finansē no valsts mērķdotācijas un finansēšanas kārtību nosaka Latvijas Republikas Ministru kabinets.

44. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami mērķiem, kam tie tiek piešķirti vai ziedoti, Iestādes materiālās bāzes uzturēšanai, Iestādes attīstībai, mācību līdzekļu un aprīkojuma iegādei, darbinieku materiālajai stimulēšanai, darbinieku tālākizglītībai.

45. Finanšu līdzekļu uzskaites funkcijas tiek veiktas Domes centralizētajā grāmatvedībā.

XII. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība.

46. Iestādi reorganizē vai likvidē Dome, saskaņojot ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju.

XIII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība.

47. Grozījumus Iestādes nolikumā veic pēc Domes, Iestādes vadītāja, Iestādes pedagoģiskās padomes ierosinājuma.

48. Iestādes nolikumu un tā grozījumus apstiprina Dome.

49. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis