Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 19

protokols Nr. 17, 23. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.73
,,Jūrmalas pilsētas speciālās pirmsskolas Izglītības iestādes „Podziņa” nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.73 „Jūrmalas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” nolikums”:

1. Izteikt nolikuma nosaukumu šādā redakcijā: „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” nolikums”.

2. Nolikuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „PODZIŅA” (turpmāk tekstā – Iestāde) ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk tekstā – Dome) dibināta un padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas.”

3. Nolikuma 16.punktu izteikt šādā redakcijā:

„16. Izglītojamo mācību gada laikā var atskaitīt no izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības iestādes speciālās grupas, pamatojoties uz vecāku vai personas, kas realizē aizgādību iesniegumu, valsts vai pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF