Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 29.aprīlīNr.410

protokols Nr.15, 1. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa politikas pilnveidošanu,
ar mērķi novērst būtisku nekustamā īpašuma nodokļa
sloga palielināšanos iedzīvotājiem

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2011.gadam” (VSS-503, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2010.gada 29.aprīlī) un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”, konstatē, ka:

· Zemes kadastrālās vērtības dzīvojamās apbūves zemei valstī ir nesamērīgas, to atšķirības dažādās apdzīvotās vietās pārsniedz 1000 reizes;

· Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” no 2011.gada vairs neparedz nodokļa apjoma pieauguma ierobežojumu;

· Lai aizsargātu iedzīvotājus no nesamērīgas nekustamā īpašuma nodokļa sloga palielināšanās, likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” bija noteikts, ka pēc nodokļa apjoma pieauguma ierobežojuma atcelšanas nodokļa likme ir samazināma līdz 0,4% no kadastrālās vērtības. 

· 2009.gada decembrī likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” ir izdarīti grozījumi, ar kuriem būtiski - no 0,4% līdz 1,5% - ir palielināta pēc nodokļa apjoma pieauguma ierobežojuma atcelšanas piemērojamā nodokļa likme par zemi.

Šāda nodokļa likmes palielināšana no 2011.gadā var izraisīt ļoti ievērojama mājsaimniecību skaita nespēju nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli.

Lai novērstu to, ka iedzīvotāju maksātspējai neatbilstošā nodokļa piemērošanas rezultātā Jūrmalas iedzīvotāji būtu spiesti pamest savas mājas, Jūrmalas pilsētas dome līdz šim ir piemērojusi un arī 2011.gadā plāno piemērot atvieglojumus ļoti daudzām iedzīvotāju kategorijām.

Tomēr Jūrmalas pilsētas domes iespējas šādā veidā palīdzēt pilsētas iedzīvotājiem nopietni ierobežo tas, ka nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi tiek ņemti vērā, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa prognozi, kuru izmanto, aprēķinot pašvaldību iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā un izmaksas no tā.

Lai novērstu nesamērīgu nekustamā īpašuma nodokļa sloga palielinājumu iedzīvotājiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Lūgt Latvijas Republikas Saeimu:

  1.1. Pārskatīt nodokļa likmi par zemi;

  1.2.Noteikt laika posmā līdz 2012.gadam nodokļa apjoma pieauguma ierobežojumu dzīvojamo māju apbūves zemei 5% apmērā;

  1.3.Līdz nodokļa apjoma pieauguma ierobežojumu piemērošanas atcelšanai izvērtēt iespēju konceptuāli mainīt nekustamā īpašuma nodokļa bāzi;

  1.4.Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi netiek ņemti vērā, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa prognozi, kuru izmanto, aprēķinot pašvaldību iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā un izmaksas no tā;

  1.5.Deleģēt pašvaldībām tiesības noteikt savā teritorijā atšķirīgu nekustamā īpašuma nodokli pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kam nekustamais īpašums ir vienīgā deklarētā dzīvesvieta un nodokļa maksātājiem, kuriem nekustamā īpašuma izmantošana nav paredzēta paša dzīvesvietas nodrošināšanai.

 2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt lēmumu Latvijas Republikas Saeimai.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks