Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 31.maijāNr.15

Pirmdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.1000

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Romualds Ražuks

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe, Gatis Truksnis, Larisa Loskutova, Ilmārs Ančāns

Nepiedalās

deputāti:

Raimonds Munkevics, Dzintra Homka

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Vilmārs Freimanis

Administratīvās nodaļas vadītāja p.i.

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja p.i.

Inga Brača

Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.

Evija Rakiša

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Inese Auniņa

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Gunta Smalkā, Māris Demme, Ligita Maziņa, Sandra Brauere, Guna Voitkāne, Olga Štāle, Pēteris Leiškalns

Piedalās:

 pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.   

Par nekustamā īpašuma nodokļa politikas pilnveidošanu, ar mērķi novērst būtisku nekustamā īpašuma nodokļa sloga palielināšanos iedzīvotājiem

2.   

Par nekustamā īpašuma nodokļa politikas pilnveidošanu, ar mērķi novērst būtisku nekustamā īpašuma nodokļa sloga palielināšanos uzņēmējiem

3.   

Par pašvaldības kontroles komisiju

R.Ražuks izsakās, ka nesamērīgi augstais nekustamā īpašuma nodoklis ir viena no sāpīgākajām Jūrmalas pašvaldības problēmām un aktuālākais jautājums daudzām jūrmalnieku ģimenēm. Informē, ka jau ilgāku laiku ir strādāts pie priekšlikumiem par šī nodokļa noteikšanas pilnveidošanu un ārkārtas sēde ir sasaukta tāpēc, ka šodien ir pēdējā diena, kad šos priekšlikumus, apstiprinot domē, var iesniegt izskatīšanai Saeimā.

M.Dzenītis ierosina jautājumus par nekustamā īpašuma nodokļa politikas pilnveidošanu skatīt kopā.

 

1.          Par nekustamā īpašuma nodokļa politikas pilnveidošanu, ar mērķi novērst būtisku nekustamā īpašuma nodokļa sloga palielināšanos iedzīvotājiem (lēmums Nr.410)

2.          Par nekustamā īpašuma nodokļa politikas pilnveidošanu, ar mērķi novērst būtisku nekustamā īpašuma nodokļa sloga palielināšanos uzņēmējiem (lēmums Nr.411)

Ziņo:

O.Štāle

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu papildināt lēmumprojektu „Par nekustamā īpašuma nodokļa politikas pilnveidošanu, ar mērķi novērst būtisku nekustamā īpašuma nodokļa sloga palielināšanos iedzīvotājiem” ar sekojošu punktu: „Deleģēt pašvaldībām tiesības noteikt savā teritorijā atšķirīgu nekustamā īpašuma nodokli pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kam nekustamais īpašums ir vienīgā deklarētā dzīvesvieta un nodokļa maksātājiem, kuriem nekustamā īpašuma izmantošana nav paredzēta paša dzīvesvietas nodrošināšanai”.

I.Ančāns aicina visus deputātus atbalstīt šos lēmumprojektus.

G.Truksnis arī aicina deputātus atbalstīt šos lēmumprojektus, lai parādītu pašvaldības politisko gribu un vēlmi atvieglot Jūrmalas iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodokļu slogu. Uzskata, ka šis ir tas brīdis, kad jaunā domes vadība varēs parādīt sevi reālos darbos.

P.Leiškalns izsakās par sagatavotajiem lēmumprojektiem.

M.Dzenītis izsakās, ka līdz šim brīdim pašvaldībai nav bijusi iespēja ietekmēt un piedalīties zemes kadastrālās vērtības izstrādāšanā un nekustamā īpašuma nodokļu apmēra noteikšanā. Uzskata, ka šie lēmumprojekti ir ļoti nozīmīgi un ar tiem tiek parādīta pašvaldības attieksme pret to, kā tiek aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis un pašvaldības vēlme piedalīties šajos procesos. Aicina deputātus atbalstīt šos lēmumprojektus.

R.Ražuks izsakās, ka nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un nodoklis par ēkām ir viens no neatlaidīgi un neatliekami risināmajiem Jūrmalas pašvaldības jautājumiem un, lai atjaunotu kūrortpilsētu, saglabājot tās kultūrvēsturisko vidi un pastāvīgos pilsētas iedzīvotājus, ir nepieciešamas pieņemt šos sagatavotos lēmumprojektus un virzīt tos tālāk izskatīšanai Pašvaldību savienībā un Saeimā. Aicina deputātus balsot par sagatavotajiem lēmumprojektiem.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar M.Dzenīša izteikto priekšlikumu („par” – 13 (M.Vorobjova, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, Z.Starks, L.Loskutova, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav „atturas”- nav)), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par nekustamā īpašuma nodokļa politikas pilnveidošanu, ar mērķi novērst būtisku nekustamā īpašuma nodokļa sloga palielināšanos iedzīvotājiem, papildinot to ar 5.punktu.

2.          Par nekustamā īpašuma nodokļa politikas pilnveidošanu, ar mērķi novērst būtisku nekustamā īpašuma nodokļa sloga palielināšanos uzņēmējiem.

 

3.          Par pašvaldības kontroles komisiju (lēmums Nr.412)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

L.Loskutova jautā, vai pašvaldības kontroles komisija ir revīzijas komisija ar citu nosaukumu vai komisija atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai, vai arī pašvaldības struktūras jaunizveidota nodaļa?

G.Voitkāne atbild, ka tā nav revīzijas komisija, ir izveidota komisija atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un saskaņā ar apstiprināto pašvaldības kontroles komisijas nolikumu tā ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība ar īpašu statusu.

L.Loskotova jautā, vai šīs komisijas locekļu darbs tiks atalgots?

G.Voitkāne atbild, ka pieņemot šo lēmumu, likumu ietvaros, tiks risināts jautājums par iespējamā atalgojuma noteikšanu.

G.Truksnis uzskata, ka ir nepareizi un nav loģiski tas, ka ar šo lēmumu domes izpildvarai tiek dotas arī kontroles funkcijas.

G.Voitkāne informē, ka šis ir tikai sākotnējais komisijas sastāvs, lai komisija varētu uzsākt iekšējā audita ilgtermiņa attīstības plāna izstrādi, kas laika gaitā tiks papildināts.

J.Visockis izsakās, ka atbalsta jaunizveidoto pašvaldības kontroles komisiju un uzskata, ka jādod iespēja tai uzsākt savu darbu.

L.Loskutova izsakās, ka saskaņā ar likumu jaunizveidotā komisija pēc nosaukuma varētu būt tikai revīzijas komisija un uzskata, ka tā nav izveidota tiesiski un absolūti ir nepareizi šajā komisijā iekļaut domes izpilddirektoru un juridiskās nodaļas vadītāja p.i., tāpēc balsojumā atturēsies.

R.Ražuks izsaka priekšlikumu lēmuma projektu papildināt ar sekojošu punktu: „Pašvaldības kontroles komisijai prioritāri veikt revīziju un auditu pašvaldības kapitālsabiedrībās” un aicina deputātus vispirms balsot par šo priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Ražuka priekšlikumu („par” – 8 (M.Vorobjova, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – 1 (I.Ančāns) „atturas”- 4 (V.Maksimovs, E.Krūmiņš, G.Truksnis, L.Loskutova)), R.Ražuka priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 8 (M.Vorobjova, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – 1 (I.Ančāns) „atturas”- 4 (V.Maksimovs, E.Krūmiņš, G.Truksnis, L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības kontroles komisiju ar papildinājumu.

 

Sēde slēgta plkst. 11.15

 

Priekšsēdētājs

R.Ražuks

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 1.jūnijā.


Lejupielāde: DOC un PDF