Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 31.maijāNr.411

protokols Nr.15, 2. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa politikas pilnveidošanu,
ar mērķi novērst būtisku nekustamā īpašuma nodokļa
sloga palielināšanos uzņēmējdarbībai

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2011.gadam” (VSS-503, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2010.gada 29.aprīlī) un likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, konstatē, ka:

· Zemes kadastrālās vērtības darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūvei zemei valstī ir nesamērīgas, to atšķirības dažādās apdzīvotās vietās pārsniedz 1000 reizes;

· Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” no 2011.gada vairs neparedz nodokļa apjoma pieauguma ierobežojumu;

· Lai aizsargātu nodokļu maksātājus no nesamērīgas nekustamā īpašuma nodokļa sloga palielināšanās, likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” bija noteikts, ka pēc nodokļa apjoma pieauguma ierobežojuma atcelšanas nodokļa likme ir samazināma līdz 0,4% no kadastrālās vērtības.

· 2009.gada decembrī likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” ir izdarīti grozījumi, ar kuriem būtiski - no 0,4% līdz 1,5% - ir palielināta pēc nodokļa apjoma pieauguma ierobežojuma atcelšanas piemērojamā nodokļa likme darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūvei, inženierbūvēm un zemei.

Šāda nodokļa likmes palielināšana pēc nodokļa apjoma pieauguma ierobežojuma atcelšanas var būtiski apgrūtināt uzņēmējdarbību Jūrmalā, kas izteiktās sezonalitātes dēļ jau šobrīd strādā visai sarežģītos apstākļos. Rezultātā var samazināties Jūrmalā sniegto pakalpojumu (tai skaitā eksporta pakalpojumu) apjoms un darba vietu skaits.

Lai novērstu nesamērīgu nekustamā īpašuma nodokļa sloga palielinājumu nodokļu maksātājiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Lūgt Latvijas Republikas Saeimu:

    1.1. Pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa likmi;

    1.2. Saglabāt likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 22.punktā noteiktos nodokļa apjoma pieauguma ierobežojumus vismaz līdz 2015.gadam;

    1.3. Līdz nodokļa apjoma pieauguma ierobežojumu piemērošanas atcelšanai izvērtēt iespēju konceptuāli mainīt nekustamā īpašuma nodokļa bāzi;

    1.4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi netiek ņemti vērā, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa prognozi, kuru izmanto, aprēķinot pašvaldību iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā un izmaksas no tā.

  2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt lēmumu Latvijas Republikas Saeimai.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks