Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 3.jūnijāNr.414

protokols Nr.16, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.192
„Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība”

Lai optimizētu sporta pasākumu norisi pludmalē, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.192 „Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība” 1.8.punktā, izsakot to sekojošā redakcijā:

„1.8. Lai nodrošinātu sporta pasākumu organizēšanu, pludmales nogabals no Ceriņu ielas līdz Lielupes ielai, netiek iznomāts”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Spēkā esošā redakcija