Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2015.gada 19.februāra 78.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 20.decembra 730.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 3.jūnija 414.lēmumu

2010.gada 25.februārīNr.192

protokols Nr.6, 16. punkts

Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība

Lai nodrošinātu videi draudzīgu un racionālu pludmales apsaimniekošanu, piekrastes ainavas, dabas un atpūtai nepieciešamo resursu aizsardzību un saglabāšanu, pludmales iekārtojuma dizaina kvalitāti, kas labi iekļautos vidē, padarītu pludmali pievilcīgāku, krāšņāku un ērtāk izmantojamu Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem un, ņemot vērā Jūrmalas uzņēmēju izteikto viedokli, Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2010.gada 11.februāra atzinumu (protokols Nr.1.1-59/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Noteikt šādu pludmales (pludmale- jūras krasta sauszemes daļa starp ūdens līmeni un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija) nogabalu, kas atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, iznomāšanas kārtību:

  1.1. Pludmales nogabali tiek iznomāti uz laiku līdz pieciem gadiem, bet ne ilgāk kā līdz to īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda.

  1.2. Iesniegumus par pludmales nogabalu nomu izskata Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

  1.3. Lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu pieņem Jūrmalas pilsētas dome.

  1.4. Pludmales nogabala nomas maksa par vienu metru gadā (neskaitot PVN) ir:

  - rajonā no Lielupes ietekas līdz 36.līnijai – 2Ls/m;

  - rajonā no 36.līnijas līdz 9.līnijai - 6 Ls/m;

  - rajonā no 9.līnijas līdz Krišjāņa Barona ielai - 6 Ls/m;

  - rajonā no Krišjāņa Barona ielas līdz Rūjienas ielai - 4 Ls/m;

  - rajonā no Rūjienas ielas līdz Turaidas ielai - 6 Ls/m;

  - rajonā no Turaidas ielas līdzĒrgļu ielai - 10 Ls/m;

  - rajonā no Ērgļu ielas līdz Parka ielai - 4 Ls/m;

  - rajonā no Parka ielas līdz Slokas ielai - 6 Ls/m;

  - rajonā no Slokas ielas līdz Prīmulu ielai - 4 Ls/m;

  - rajonā no Prīmulu ielas līdz Jaunķemeriem – 1Ls/m. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 730.lēmumu

  1.5. Informāciju par neiznomātajiem un iznomātajiem pludmales nogabaliem, nodrošinot tās pieejamību Jūrmalas pilsētas domes interneta mājas lapā, apkopo Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļa.

  1.6. Pludmales nogabalu joslas 30 metru platumā pret glābšanas stacijām netiek iznomātas.

  1.7. Sekojošos iznomātos pludmales nogabalos:

  - Lielupē – 100 m no 36.līnijas Kauguru virzienā;

  - Bulduros – no Vienības prospekta līdz 6.līnijai;

  - Dzintaros– no Piestātnes ielas līdz Drustu ielai;

  - Majoros – no Pilsoņu ielas ~ 100 m Kauguru virzienā;

  - Dubultos– no Kļavu ielas līdz Parka ielai;

  - Pumpuros– no Braslas ielas līdz Gaujas ielai;

  - Mellužos – no Ražas ielas līdz Magoņu ielai;

  - Asaros – no Dzimtenes ielas ~ 100 m Kauguru virzienā; no Vēju ielas ~ 50 m Kauguru virzienā;

  - Vaivaros – no Atbalss ielas ~ 50 m Kauguru virzienā un ~ 50 m Rīgas virzienā;

  - Kauguros – no Kapteiņa Zolta ielas līdz Glūdas ielai;

  - Jaunķemeros – no Brīzes ielas ~ 100 m Jaunķemeru virzienā,

  domei ir tiesības izvietot rotaļu un izklaides ierīces ar brīvu pieeju.

  1.8. Lai nodrošinātu sporta pasākumu organizēšanu, pludmales nogabals no Slokas ielas līdz Lielupes ielai, netiek iznomāts. Grozīts ar domes 2010.gada 3.jūnija 414.lēmumu

  1.9. Iesniegumi par pludmales nogabalu iznomāšanu Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijā tiek izskatīti tikai pēc šādu dokumentu saņemšanas:

  1.9.1. iesniegums „Par nekustamā īpašuma nomu” (1.pielikums);

  1.9.2. komersanta reģistrācijas apliecības un statūtu kopija;

  1.9.3. Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Uzņēmumu reģistra lēmuma par ierakstu komercreģistrā kopija;

  1.9.4. Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodokļu samaksu, kas nav vecāka par 6 mēnešiem;

  1.9.5. Pludmales nogabalā plānojamās darbības raksturojums;

  1.9.6. ar Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļu saskaņots pludmales nogabala iekārtojuma projekts:

  -īslaicīgās lietošanas objekta mets ar plānu un fasādi (m 1:500),

  -labiekārtojuma plāns (m 1:100), kurā norādīts esošie un projektējamie pludmales labiekārtojuma elementi (īslaicīgas lietošanas objekti, sporta un atrakciju laukumi, sporta un bērnu rotaļu laukumi, atrakcijas, pārvietojamās tualetes, atkritumu konteineri u.c.), kuru izvietojumu apstiprinājis pludmales nogabala nomnieks,

  -vizualizācija vidē, uzrādot aprīkojuma elementu dizainu, krāsu risinājumu, izkārtnes un reklāmas risinājumu.

  1.10. Ja uz vienu neiznomāto pludmales nogabalu tiek saņemti vairāki iesniegumi, Komisija izvērtē katru iesniegumu un, ņemot vērā piedāvāto atpūtas iespēju un pakalpojumu klāstu, pretendenta iepriekšējo darba pieredzi un piedāvāto pludmales nogabala iekārtojuma (sezonas kafejnīcas aprīkojuma un labiekārtojuma elementu) dizaina kvalitāti,biznesa reputāciju, inovatīvu pieeju, vajadzību pēc šīs funkcijas šajā nogabalā, kā arī pretendenta īpašuma atrašanos šī pludmales nogabala tiešā tuvumā, pieņem atzinumu par nomas līguma noslēgšanu vai iesnieguma ar priekšlikumu par pludmales nogabala nomu noraidīšanu.

  1.11. Pamatojoties uz Komisijas atzinumu, Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļa sagatavo domes lēmuma projektu par pludmales nogabala iznomāšanu un iesniedz izskatīšanai domes sēdē.

  1.12. Iznomāšanas atteikuma gadījumā, Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļa divu nedēļu laikā pēc Komisijas sēdes nosūta noraidītā iesnieguma iesniedzējam Komisijas atzinumu.

  1.13. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes lēmumu par pludmales nogabala iznomāšanu, Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļa domes lēmumā norādītajā termiņā sagatavo parakstīšanai pludmales nogabala nomas līgumu.

  1.14. Ja sagatavotajā līgumā ir atkāpes no apstiprinātā Parauglīguma teksta, tas tiek saskaņots ar:

  1.14.1. Izpilddirektoru,

  1.14.2. Juridiskās nodaļas vadītāju.

  1.15. Līgums no Iznomātāja puses tiek parakstīs pēc tam, kad nomnieks ir iemaksājis nomas maksu par pirmo nomas gadu (pirmais nomas gads- periods no lēmuma pieņemšanas dienas līdz kārtējā gada 31.decembrim). Kā apliecinājums tam ir Jūrmalas pilsētas domes centralizētās grāmatvedības saskaņojums uz līguma.

  1.16. Ja nomnieks viena mēneša laikā no domes lēmuma par pludmales nogabala iznomāšanu pieņemšanas dienas nesamaksā nomas maksu par pirmo nomas gadu, domes lēmums par pludmales nogabala iznomāšanu zaudē savu spēku.

  1.17. Pludmales nogabala nomas līgums tiek sastādīts divos eksemplāros un pēc parakstīšanas nodots:

  1.17.1. Administratīvajai nodaļai;

  1.17.2. pludmales nogabala nomniekam.

  1.18. Nomas maksas norēķinus kontrolē Jūrmalas pilsētas domes centralizētā grāmatvedība.

 2. Apstiprināt pludmales nogabala nomas Parauglīguma tekstu saskaņā ar lēmuma 2.pielikumu.

 3. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.345 „Par pludmales nogabalu iznomāšanas kārtību”.

Priekšsēdētāja 1.vietniece

L.Loskutova


1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 25.februāra lēmumu Nr.192.

(protokols Nr.6, 16.punkts)

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMEI

...........................................................................
(juridiskās personas nosaukums (firma))
...........................................................................
(iesniedzēja pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

IESNIEGUMS PAR PLUDMALES NOGABALA NOMU

1. Ziņas par iesniedzēju

1.1. Uzņēmējdarbības forma .................................................................................................................................
1.2. Reģistrācijas datums .................................................................................................................................
1.3. Uzņēmuma vadītāja

vārds uzvārds ..........................................................................................................
personas kods...........................................................................................................
adrese .................................................................................................................................

1.4. Uzņēmuma juridiskā adrese .................................................................................................................................................................................................................................................................. tālrunis....................................................., fakss .....................................................
Banka .................................................................................................................................
Norēķinu konts ....................................................................................................................

2. Ziņas par pludmales nogabalu, ko vēlas nomāt

2.1.Pludmales nogabals (atrašanās vieta)...................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

2.2.Pludmales nogabala izmantošanas veids:............................................................... .......................................................................................................................................

2.3.Nepieciešamā pludmales nogabala platība (m) ............................................... .......................................................................................................................................

2.4.Vēlamais nomas termiņš (gados)......................................................................
Piezīmes (papildus informācija, ko iesniedzējs uzskata par nepieciešamu sniegt)

..................................................................................................................................................................................................................................................................

PIELIKUMĀ:

1. Uzņēmuma (Komersanta) reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas.

2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodokļu samaksu.

3. LR Tieslietu ministrijas Uzņēmumu reģistra lēmuma par ierakstu komercreģistrā kopija

4. Pludmales nogabalā plānojamās darbības raksturojums.

5. Pludmales nogabala iekārtojuma projekts

/datums/

...................................................................
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds)
z.v.
..................................................................
(paraksts)

Par iesniegumā norādītajām ziņām pilnībā atbild iesniedzējs. Ja pašvaldība konstatē, ka iesniegumā norādītās ziņas neatbilst patiesībai, noma var tikt atteikta vai var tikt risināts jautājums par nomas līguma laušanu!


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 25.februāra lēmumu Nr.192

(protokols Nr.6, 16.punkts)

PLUDMALES NOGABALA NOMAS PARAUGLĪGUMS

201__.gada ____._____________ Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā " IZNOMĀTĀJS" ) priekšsēdētāja ......................... personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, no vienas puses, un .........................................., ........................personā, kurš darbojas uz ............................., turpmāk tekstā " NOMNIEKS" , no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 201.....gada ................. lēmumu Nr........, savā starpā noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā “LĪGUMS”

1. Līguma priekšmets.

IZNOMĀTĀJS iznomā NOMNIEKAM, un NOMNIEKS pieņem nomā par atlīdzību pludmales nogabalu Jūrmalā no.................................. līdz ..............................metru garumā (turpmāk tekstā “OBJEKTS”) saskaņā ar Līguma 1.pielikumā pievienoto pludmales nogabala skici.

2. Līgumslēdzēju saistības.

2.1. IZNOMĀTĀJS apņemas:

2.1.1. nodot OBJEKTU NOMNIEKAM lietošanā līdz ...........gada .........................., bet ne ilgāk kā līdz tā īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda.

2.2. NOMNIEKS apņemas:

2.2.1. OBJEKTU ekspluatēt un izmantot sekojoši:

2.2.1.1. ja OBJEKTĀ tiek veikta tirdzniecība ar pārtikas precēm, nodrošināt nepieciešamos priekšnosacījumus higiēnas prasību ievērošanai pārtikas apritē;

2.2.1.2. pilnībā saglabāt nomāto OBJEKTU un atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM radušos materiālos zaudējumus, kas tam vai trešajām personām radušās NOMNIEKA vainas dēļ;

2.2.1.3. nodrošināt Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu ievērošanu un informēt apmeklētājus par pludmales izmantošanas noteikumiem (atbilstoši domes pieņemtajiem Saistošajiem noteikumiem 2.pielikumā). Par to neievērošanas gadījumiem nekavējoties informēt Pašvaldības policiju.

2.2.1.4.nodrošināt nepārtrauktu tīrību un sakoptību OBJEKTĀ;

2.2.2. bez kavēkļiem atļaut IZNOMĀTĀJA pārstāvjiem veikt iznomātā OBJEKTA pārbaudi un nodrošināt NOMNIEKA pārstāvju piedalīšanos pārbaudes aktu sastādīšanā un to parakstīšanā;

2.2.3. aktīvi iesaistīties ES Zilā karoga kustības popularizēšanā savu apmeklētāju un viesu vidū, kā arī informācijas izplatīšanā par vides aizsardzības pasākumiem un akcijām pilsētā.

2.2.4. priekšlikumus par LĪGUMA termiņa pagarināšanu iesniegt IZNOMĀTĀJAM ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms LĪGUMA termiņa beigām;

3. Maksājumi un norēķinu veikšanas kārtība.

3.1. Līgumslēdzēji, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 201.....gada .................... lēmumu Nr........, vienojas noteikt nomas maksu par iznomāto pludmales nogabalu Ls .......... apmērā (papildus maksājot PVN) gadā.

3.2. NOMNIEKS maksā LĪGUMĀ noteikto pludmales nogabala nomas maksu, pievienotās vērtības nodokli, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, samaksu izdarot ar pārskaitījumu saņēmējam: Jūrmalas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, AS “Parex Banka”, kods PARXLV22; kontā LV04PARX0002484571016.

3.3. Par kārtējo gadu nomas maksa tiek samaksāta ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31.janvārim.

3.4. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi saņemt rēķinus un veikt pludmales nogabala nomas maksājumu. Ja NOMNIEKAM nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izsūtīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu pludmales nogabala nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad IZNOMĀTĀJS ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.5. Ja maksājumi par OBJEKTA nomu netiek veikti noteiktajos termiņos, NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM soda naudu 0,1% apmērā no parāda summas par katru nokavēto maksājuma dienu.

3.6. NOMNIEKS maksā Jūrmalas pašvaldības un valsts budžetā visus Latvijas Republikas likumos un domes Saistošajos noteikumos paredzētos nodokļus un nodevas.

3.7. Visos oficiālajos valsts naudas un cenu mērogu izmaiņu gadījumos, kā arī pēc pašvaldības iniciatīvas nomas maksa tiek koriģēta valdības noteiktajā kārtībā un termiņos. Nomas maksa var tikt pārrēķināta arī straujas inflācijas gadījumā, iepriekšējā nomas gada inflācijas koeficientam pārsniedzot 10% likmi. Nomas maksas pareizību pārbauda abas puses pēc stāvokļa uz kārtējā gada 1.janvāri, un, nepieciešamības gadījumā, izdara attiecīgas korekcijas maksājumos. Nomas maksas pārskatīšana pēc pašvaldības iniciatīvas var notikt ne biežāk kā reizi gadā.

3.8. Organizējot publiskus pasākumus gan pludmalē, gan uz ūdens, NOMNIEKS ir atbildīgs par drošības un glābšanas pasākumu organizēšanu un nodrošināšanu.

4. Līguma spēkā stāšanās kārtība un darbības laiks.

4.1. LĪGUMS stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas. Pēc LĪGUMA stāšanās spēkā visas iepriekšējās vienošanās, pārrunas un sarakste par LĪGUMU zaudē savu spēku.

4.2. Gadījumā, ja kāda no pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, LĪGUMS paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzējpuses tiesību un saistību pārņēmējam.

4.3. LĪGUMS zaudē savu spēku pēc LĪGUMA termiņa beigām.

5. Strīdu izšķiršanas kārtība.

Radušies strīdi par līgumsaistību neizpildi tiek risināti savstarpēji vienojoties. Gadījumā, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. Līguma izmaiņas un laušana.

6.1. Izmainīt LĪGUMA noteikumus var tikai pēc abpusējas vienošanās. LĪGUMA izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā, ja tie ir rakstiski noformēti un abu pušu parakstīti.

6.2. LĪGUMS var tikt lauzts pēc vienas puses pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otrai pusei ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš un atlīdzinot otrai pusei visus zaudējumus, kā arī papildizdevumus, kas radušies sakarā ar LĪGUMA laušanu. Šis līguma punkts neattiecas uz gadījumu, kad netiek ievēroti LĪGUMA noteikumi.

6.3. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības atkāpties no LĪGUMA ar 1.februāri, ja nomnieks nav samaksājis kārtējo nomas maksu.

6.4. NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM visus radušos materiālos zaudējumus, kas tam radušies, ja LĪGUMS tiek lauzts NOMNIEKA vainas dēļ;

7. Citi noteikumi.

7.1. LĪGUMS sastādīts latviešu valodā 2 eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie IZNOMĀTĀJA, bet viens pie NOMNIEKA. Tas sastāv no ....lappusēm, tai skaitā pielikumi uz .....lappusēm.

7.2. NOMNIEKAM nav tiesību iznomāt trešajām personām vai citādi apgrūtināt (slēgt sadarbības vai cita veida līgumus) OBJEKTU vai tā daļas bez rakstiskas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU izpilddirektora personā. Ja šāds saskaņojums ir saņemts, NOMNIEKS ir pilnībā atbildīgs par trešo personu rīcību un to radītajiem materiālajiem zaudējumiem - sankcijas par Saistošo noteikumu neievērošanu, Līgumsaistību pārkāpumiem un pludmales nogabalu izmantošanas pamatnoteikumu neievērošanu tiek vērstas pret NOMNIEKU.

8. Pušu rekvizīti un paraksti.

NOMNIEKS IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5


Lejupielāde: DOC un PDF