Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 17.jūnijāNr.444

protokols Nr.17, 4. punkts

Par Jūrmalas pašvaldības 2009.gada finanšu
un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem „Par grāmatvedību”, „Par budžeta un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Jūrmalas pašvaldības 2009.gada pārskatu saskaņā ar sekojošiem pielikumiem:

1. ziņas par Jūrmalas pašvaldību pie pašvaldības 2009.gada pārskata (1.pielikums);

2. vadības ziņojums pie Jūrmalas pašvaldības 2009.gada pārskata (2.pielikums);

3. grāmatvedības politikas apraksts pie Jūrmalas pašvaldības 2009.gada pārskata (3.pielikums);

4. 2010.gada 30.aprīļa zvērināta revidenta ziņojums (4.pielikums);

5. Jūrmalas pašvaldības konsolidētā bilance uz 2009.gada 31.decembri (5.pielikums);

6. bilances rindu atšifrējums pie Jūrmalas pašvaldības 2009.gada pārskata (6.pielikums);

7. pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem (7.pielikums);

8. pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats (8.pielikums);

9. naudas plūsmas pārskats (9.pielikums);

10. naudas līdzekļu atlikumu izvietojums (10.pielikums);

11. pārskats par uzkrājumiem (11.pielikums);

12. nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats (12.pielikums);

13. paskaidrojums par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskata (13.pielikums);

14. krājumu izmaiņu pārskats (14.pielikums);

15. līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats (15.pielikums);

16. līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats (16.pielikums);

17. pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats (17.pielikums);

18. aizdevumu izmaiņu pārskats (18.pielikums);

19. pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem (19.pielikums);

20. pārskats par debitoriem (prasībām) (20.pielikums);

21. pārskats par kreditoriem (saistībām) (21.pielikums);

22. pārskats par aizņēmumiem (22.pielikums);

23. pārskats par galvojumiem (23.pielikums);

24. pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem (24.pielikums);

25. budžetu iestāžu saraksts (25.pielikums);

26. pārskats par debitoru un kreditoru sastāvu (26.pielikums);

27. pārskats par budžeta izpildi (pamatbudžets) (27.pielikums);

28. pārskats par budžeta izpildi (speciālais budžets) (28.pielikums);

29. pārskats par budžeta izpildi (ziedojumi un dāvinājumi) (29.pielikums).

Priekšsēdētājs

R.Ražuks