Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 17.jūnijāNr.17

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.1000

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Romualds Ražuks

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis (nepiedalās no plkst.1230-1255)

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš (nepiedalās no plkst.1805 līdz sēdes beigām), Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst.1805 līdz sēdes beigām), Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova (nepiedalās no plkst.1030-1255), Aigars Tampe, Gatis Truksnis (nepiedalās no plkst.1805 līdz sēdes beigām), Larisa Loskutova (nepiedalās no plkst.1805 līdz sēdes beigām), Dzintra Homka (nepiedalās no plkst.1230-1255), Ilmārs Ančāns

Nepiedalās

deputāti:

Raimonds Munkevics

Sēdē piedalās:

Administratīvās nodaļas vadītāja p.i.

Indra Kalvāne

Nodokļu nodaļas vadītāja p.i.

Anita Lindermane

Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Inese Auniņa

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Gunta Smalkā, Māris Demme, Ligita Maziņa, Gunta Jubele, Guna Voitkāne, Indra Brinkmane, Anna Deičmane, Laima Grobiņa, Aīda Paipare, Vairis Ļaudams, Daiga Paule, Ināra Kundziņa

Piedalās:

 pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

R.Ražuks ierosina papildus sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Par nomas maksājumiem 2010.gadā

·              Par 2004.gada 15.septembra nomas līguma Nr.1.1-16.3/818 grozījumiem

·              Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintaru prospektā 27 nodošanu pašvaldības īpašumā

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Daugavas ielā 22

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kolkas ielā 31

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Blāzmas ielā 10

·              Papildinājumi saistošo noteikumu grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

Balsošanas rezultātā par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 9 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- 5 (E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns)), papildus jautājumi netiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

 

Balsošanas rezultātā par sēdes darba kārtību („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns)), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma apstiprināt sēdes darba kārtību.

Darba kārtība:

1.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.661 „Par sociālās palīdzības komisiju”

2.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 31.maija lēmumā Nr.412 „Par pašvaldības kontroles komisiju”

3.   

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

4.   

Par Jūrmalas pašvaldības 2009.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu

5.   

Par aizdevumu valūtu

6.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

7.   

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

8.   

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

9.   

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.14 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”

10.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.714 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu”

11.  

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 19

12.  

Par atzinumu papildu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Zemgales ielā 78

13.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tērbatas ielā 16

14.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vāveru ielā 3

15.  

Par adreses piešķiršanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 25

16.  

Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Druvu ielā 20

17.  

Par adreses piešķiršanu vasarnīcai Jūrmalā, Kantora ielā 1

18.  

Par adreses piešķiršanu baznīcai Jūrmalā, Katedrāles laukums

19.  

Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 16

20.  

Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Ventspils šosejā 0001

21.  

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Rīgas ielā 9 (kadastra apzīmējums 1300 009 6008)

22.  

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Slokas ielā 3 (kadastra apzīmējums 1300 010 1502)

23.  

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 30A (kadastra apzīmējums 1300 005 1115)

24.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.677 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 19 kadastra Nr.13000011132 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvu aktu noteiktajai kārtībai”

25.  

Par pilnvarojumu Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļai

26.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.169 „Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijai”

27.  

Par zemesgabala ieskaitīšanu kompensācijas zemju fondā

28.  

Par namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47

29.  

Par atļauju stāvēt un braukt pa Jūrmalas pilsētas gājēju ceļiem

30.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1510 daļas iznomāšanu

31.  

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Tallinas ielā 7 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

32.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Pīlādžu ielā 2811 nodošanu atsavināšanai

33.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 82 daļas nomāšanu

34.  

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.A.

35.  

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.R.

36.  

Par pludmales nogabala no Jaunķemeru ceļa ass Brīzes ielas virzienā iznomāšanu

37.  

Par pludmales nogabala no Kapteiņa Zolta ielas ass Vaivaru virzienā iznomāšanu

38.  

Par pludmales nogabala no Vēju ielas ass Atbalss ielas virzienā iznomāšanu

39.  

Par pludmales nogabala no Krūmu ielas ass līdz Dārzu ielas asij iznomāšanu

40.  

Par pludmales nogabala no Baznīcas ielas ass līdz Slokas ielas asij iznomāšanu

41.  

Par pludmales nogabala no Slokas ielas ass līdz Ceriņu ielas asij iznomāšanu

42.  

Par pludmales nogabala no Emelīnas ielas ass līdz Pūpolu ielas asij iznomāšanu

43.  

Par pludmales nogabala no Ērgļu ielas ass Dubultu virzienā iznomāšanu

44.  

Par pludmales nogabala no Kaiju ielas ass līdz Ērgļu ielas asij iznomāšanu

45.  

Par pludmales nogabala no Kaiju ielas ass Vanagu ielas virzienā iznomāšanu

46.  

Par pludmales nogabala no Āraišu ielas ass līdz Bērzaunes ielas asij iznomāšanu

47.  

Par pludmales nogabala no Piestātnes ielas ass līdz Madonas ielas asij iznomāšanu

48.  

Par pludmales nogabala no 1.līnijas ass līdz 2.līnijas asij iznomāšanu

49.  

Par pludmales nogabala no 9.līnijas ass līdz 10.līnijas asij iznomāšanu

50.  

Par pludmales nogabala no 11.līnijas ass līdz 12.līnijas asij iznomāšanu

51.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Valtera prospektā 12

R.Ražuks izsludina domes ārkārtas sēdi 18.06. plkst.8.30.

1.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.661 „Par sociālās palīdzības komisiju” (lēmums Nr.441)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M..Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 4 (E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.661„Par sociālās palīdzības komisiju”.

 

2.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 31.maija lēmumā Nr.412„Par pašvaldības kontroles komisiju” (lēmums Nr.442)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

G.Truksnis izsakās, ka D.Prančas kandidatūra ir atbalstāma un ierosina D.Pranču izvirzīt par pašvaldības kontroles komisijas priekšsēdētāju.

R.Ražuks aicina deputātus atbalstīt D.Prančas kandidatūru.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- 3 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 31.maija lēmumā Nr.412 „Par pašvaldības kontroles komisiju”.

 

Iziet M.Vorobjova.

 

3.          Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.443)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

 

4.          Par Jūrmalas pašvaldības 2009.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu (lēmums Nr.444)

Ziņo:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības 2009.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu.

 

5.          Par aizdevumu valūtu (lēmums Nr.445)

Ziņo:

D.Paule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par aizdevumu valūtu.

 

6.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

(saistošie noteikumi Nr.36)

Ziņo:

D.Paule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 8 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- 5 (E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

 

7.          Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.446)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu.

 

8.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2„Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

(saistošie noteikumi Nr.37)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2„Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”.

 

9.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.14„Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” (saistošie noteikumi Nr.38)

Ziņo:

V.Ļaudams

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.14„Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”.

 

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.714„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu” (lēmums Nr.447)

Ziņo:

A.Paipare ziņo, ka lēmuma projektu nepieciešams papildināt ar punktu:

„svītrot lēmuma 13.punktu”.

Izsakās:

G.Truksnis jautā, vai ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas akcepts Alternatīvas skolas pārcelšanai uz Lielupes vidusskolu?

A.Paipare atbild, ka šobrīd ir nosūtīta vēstule Ministru prezidentam ar lūgumu izvērtēt Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto atbildi saistībā ar šo jautājumu.

I.Ančāns jautā, vai šis lēmumprojekts ir sagatavots vadoties no valsts, pilsētas un iedzīvotāju interesēm, vai no pozīcijas un personīgo interešu viedokļa?

A.Paipare atbild, ka šis lēmumprojekts tika vairākkārt apspriests gan ar pašām skolām, gan ir notikusi sabiedriskā apspriešana ar skolu direktoriem, skolu padomēm, skolēnu vecākiem un deputātiem par šiem jautājumiem

G.Truksnis izsakās, ka atbalstīs šo lēmumprojektu un ierosina to papildināt ar punktu: „svītrot lēmuma 10.punktu”, jo uzskata, ka Alternatīvās skolas pārcelšanai nav saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas pozitīvs atzinums.

I.Blaua aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu un ierosina, turpinot risināt izglītības reorganizāciju, nepieņemt sasteigtus lēmumus.

J.Visockis izsakās, ka atbalsta sagatavoto lēmumprojektu ar papildinājumu svītrot 13.punktu, jo uzskata, ka Ķemeru vidusskola ir jāsaglabā.

I.Ančāns izsakās, ka šodien šo lēmumprojektu neatbalstīs, jo uzskata, ka vēl ir laiks līdz nākamā mācību gada sākumam, lai vēl diskutētu un izvērtētu   šos jautājumus.

L.Loskutova izsakās, ka atbalsta sagatavotajā lēmumprojektā svītrot 14.punktu.

M.Dzenītis izsakās, ka atbalsta sagatavoto lēmumprojektu ar A.Paipares izteikto papildinājumu un ierosina papildināt lēmumprojektu, izsakot lēmuma 25.punktu sekojošā redakcijā: „Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājai Ivetai Blauai”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Trukšņa priekšlikumu svītrot lēmuma 10.punktu („par” – 3 (E.Krūmiņš, V.Maksimovs, G.Truksnis), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas”- 9 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, L.Loskutova), M.Vorobjova izgājusi), priekšlikums tika noraidīts.

 

 L.Loskutova izsakās, ka balsojumā ir atturējusies, jo uzskata, ka šis jautājums ir jāizskata finanšu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Paipares priekšlikumu svītrot 13.punktu („par” –8 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- 5 (L.Loskutova E.Krūmiņš, V.Maksimovs, G.Truksnis, I.Ančāns), M.Vorobjova izgājusi), nolēma papildināt lēmumu ar punktu: „svītrot lēmuma 13.punktu”.

 

 L.Loskutova izsakās, ka balsojumā ir atturējusies, jo uzskata, ka arī šis jautājums ir jāizskata finanšu komitejā.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sagatavoto lēmumprojektu ar papildinājumiem („par” –11 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis,. R.Ražuks, M.Dzenītis, L.Loskutova V.Maksimovs, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- 1 (E.Krūmiņš), I.Ančāns nebalso, M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.714„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu”, papildinot ar punktu: „Svītrot lēmuma 13.punktu” un lēmuma 25.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „25. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājai Ivetai Blauai”.

 

Pārtraukums 11.45-12.30

 

11. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 19 (lēmums Nr.448)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –8 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, L.Loskutova V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- 3 (Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis), M.Dzenītis, Dz.Homka un M.Vorobjova nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 19.

 

12. Par atzinumu papildu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Zemgales ielā 78 (lēmums Nr.449)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –11 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, L.Loskutova V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis, Dz.Homka un M.Vorobjova nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu papildu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Zemgales ielā 78.

 

13. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tērbatas ielā 16 (lēmums Nr.450)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –11 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, L.Loskutova V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis, Dz.Homka un M.Vorobjova nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tērbatas ielā 16.

 

14. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vāveru ielā 3 (lēmums Nr.451)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –11 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, L.Loskutova V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis, Dz.Homka un M.Vorobjova nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vāveru ielā 3.

 

15. Par adreses piešķiršanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 25 (lēmums Nr.452)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –11 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, L.Loskutova V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis, Dz.Homka un M.Vorobjova nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 25.

 

16. Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Druvu ielā 20 (lēmums Nr.453)

17. Par adreses piešķiršanu vasarnīcai Jūrmalā, Kantora ielā 1 (lēmums Nr.454)

18. Par adreses piešķiršanu baznīcai Jūrmalā, Katedrāles laukums (lēmums Nr.455)

19. Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 16 (lēmums Nr.456)

20. Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Ventspils šosejā 0001 (lēmums Nr.457)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” –11 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, L.Loskutova V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis, Dz.Homka un M.Vorobjova nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Druvu ielā 20.

2.          Par adreses piešķiršanu vasarnīcai Jūrmalā, Kantora ielā 1.

3.          Par adreses piešķiršanu baznīcai Jūrmalā, Katedrāles laukums.

4.          Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 16.

5.          Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Ventspils šosejā 0001.

 

21. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Rīgas ielā 9 (kadastra apzīmējums 1300 009 6008) (lēmums Nr.458)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –11 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, L.Loskutova V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis, Dz.Homka un M.Vorobjova nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Rīgas ielā 9 (kadastra apzīmējums 1300 009 6008).

 

22. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Slokas ielā 3 (kadastra apzīmējums 1300 010 1502)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

R.Ražuks informē, ka ir saņemts nekustamā īpašuma īpašnieces iesniegums ar lūgumu atlikt jautājuma izskatīšanu sakarā ar iepriekšējā dienā iesniegtajiem paskaidrojumiem, ar kuriem Jūrmalas pilsētas domei būtu nepieciešams iepazīties un ierosina šo jautājumu atlikt līdz nākamajai domes sēdei un V.Zvejniecei sniegt savu viedokli par iesniegtajiem paskaidrojumiem.

Deputāti atbalsta R.Ražuka priekšlikumu.

 

23. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 30A (kadastra apzīmējums 1300 005 1115) (lēmums Nr.459)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –9 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, L.Loskutova I.Ančāns, E.Krūmiņš, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- 2 (G.Truksnis, V.Maksimovs), M.Dzenītis, Dz.Homka un M.Vorobjova nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 30A (kadastra apzīmējums 1300 005 1115).

 

24. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.677 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 19 kadastra Nr.13000011132 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvu aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.460)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –10 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, L.Loskutova I.Ančāns, E.Krūmiņš, Z.Starks, A.Tampe, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis), M.Dzenītis, Dz.Homka un M.Vorobjova nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.677 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 19 kadastra Nr.13000011132 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvu aktu noteiktajai kārtībai”.

 

25. Par pilnvarojumu Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļai (lēmums Nr.461)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –11 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, L.Loskutova V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis, Dz.Homka un M.Vorobjova nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par pilnvarojumu Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļai.

 

26. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.169 „Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijai” (lēmums Nr.462)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –11 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, L.Loskutova V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis, Dz.Homka un M.Vorobjova nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.169 „Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijai”.

 

27. Par zemesgabala ieskaitīšanu kompensācijas zemju fondā

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

G.Truksnis uzskata, ka šīs jautājums nav sagatavots, jo vispirms to vajadzēja izskatīt attīstības jautājumu un finanšu jautājumu komitejās. Atkārtoti lūdz domes priekšsēdētāju saskaņā ar likuma „Par Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusu” 6.panta otro daļu izsūtīt paziņojumus par Domes valdes sanākšanas laiku un izskatāmajiem jautājumiem.

G.Truksnis jautā, vai tiks paziņots par nākamo domes valdes sēdi?

R.Ražuks atbild, ka šis jautājums nav saistībā ar izskatāmo lēmumprojektu.

 

Iziet deputāti Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Gatis Truksnis, Larisa Loskutova un Ilmārs Ančāns.

 

Sēde tiek pārtraukta kvoruma trūkuma dēļ un R.Ražuks izsludina sēdes pārtraukumu līdz 17.06. plkst.18.00.

Pārtraukums 12.55-18.05

 

27. Par zemesgabala ieskaitīšanu kompensācijas zemju fondā (lēmums Nr.463)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –9 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova M.Dzenītis, Dz.Homka), pret” – nav, „atturas”- nav, L.Loskutova V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš un G.Truksnis nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem zemesgabala ieskaitīšanu kompensācijas zemju fondā.

 

28. Par namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47(lēmums Nr.464)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –9 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova M.Dzenītis, Dz.Homka), pret” – nav, „atturas”- nav, L.Loskutova V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš un G.Truksnis nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47.

 

29. Par atļauju stāvēt un braukt pa Jūrmalas pilsētas gājēju ceļiem (saistošie noteikumi Nr.39)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” –9 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova M.Dzenītis, Dz.Homka), pret” – nav, „atturas”- nav, L.Loskutova V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš un G.Truksnis nav atgriezušies), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par atļauju stāvēt un braukt pa Jūrmalas pilsētas gājēju ceļiem.

 

30. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1510 daļas iznomāšanu (lēmums Nr.465)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –9 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova M.Dzenītis, Dz.Homka), pret” – nav, „atturas”- nav, L.Loskutova V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš un G.Truksnis nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1510 daļas iznomāšanu.

 

31. Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Tallinas ielā 7 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.466)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –9 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova M.Dzenītis, Dz.Homka), pret” – nav, „atturas”- nav, L.Loskutova V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš un G.Truksnis nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Tallinas ielā 7 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

 

32. Par zemesgabala Jūrmalā, Pīlādžu ielā 2811 nodošanu atsavināšanai (lēmums Nr.467)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –9 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova M.Dzenītis, Dz.Homka), pret” – nav, „atturas”- nav, L.Loskutova V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš un G.Truksnis nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Pīlādžu ielā 2811 nodošanu atsavināšanai.

 

33. Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 82 daļas nomāšanu (lēmums Nr.468)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –9 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova M.Dzenītis, Dz.Homka), pret” – nav, „atturas”- nav, L.Loskutova V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš un G.Truksnis nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 82 daļas nomāšanu.

 

34. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.A. (lēmums Nr.469)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Z.Starks izsaka priekšlikumu atbalstīt lēmumprojektu, bet nomas līgumā noteikt, ka zemesgabalu Piestātnes ielā 7 un Piestātnes ielā 9 īpašniekiem izbūvēt tādu pašu žogu, kādu ir izbūvējis zemesgabala Piestātnes ielā 5 īpašnieks.

R.Ražuks aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu ar Z.Starka izteikto priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar Z.Starka priekšlikumu („par” –9 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova M.Dzenītis, Dz.Homka), pret” – nav, „atturas”- nav, L.Loskutova V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš un G.Truksnis nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.A. ar Z.Starka izteikto priekšlikumu.

 

35. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.R. (lēmums Nr.470)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

R.Ražuks aicina deputātus atbalstīt arī šo lēmumprojektu ar iepriekš Z.Starka izteikto priekšlikumu nomas līgumā noteikt, ka zemesgabalu Piestātnes ielā 7 un Piestātnes ielā 9 īpašniekiem izbūvēt tādu pašu žogu, kādu ir izbūvējis zemesgabala Piestātnes ielā 5 īpašnieks.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar Z.Starka izteikto priekšlikumu („par” –9 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova M.Dzenītis, Dz.Homka), pret” – nav, „atturas”- nav, L.Loskutova V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš un G.Truksnis nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.R. ar Z.Starka izteikto priekšlikumu.

 

36. Par pludmales nogabala no Jaunķemeru ceļa ass Brīzes ielas virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.471)

37. Par pludmales nogabala no Kapteiņa Zolta ielas ass Vaivaru virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.472)

38. Par pludmales nogabala no Vēju ielas ass Atbalss ielas virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.473)

39. Par pludmales nogabala no Krūmu ielas ass līdz Dārzu ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.474)

40. Par pludmales nogabala no Baznīcas ielas ass līdz Slokas ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.475)

41. Par pludmales nogabala no Ceriņu ielas ass līdz Slokas ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.476)

42. Par pludmales nogabala no Emelīnas ielas ass līdz Pūpolu ielas asij iznomāšanu(lēmums Nr.477)

43. Par pludmales nogabala no Ērgļu ielas ass Dubultu virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.478)

44. Par pludmales nogabala no Kaiju ielas ass līdz Ērgļu ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.479)

45. Par pludmales nogabala no Kaiju ielas ass Vanagu ielas virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.480)

46. Par pludmales nogabala no Āraišu ielas ass līdz Bērzaunes ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.481)

47. Par pludmales nogabala no Piestātnes ielas ass līdz Madonas ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.482)

48. Par pludmales nogabala no 1.līnijas ass līdz 2.līnijas asij iznomāšanu (lēmums Nr.483)

49. Par pludmales nogabala no 9.līnijas ass līdz 10.līnijas asij iznomāšanu (lēmums Nr.484)

50. Par pludmales nogabala no 11.līnijas ass līdz 12.līnijas asij iznomāšanu (lēmums Nr.485)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Deputāti izsaka priekšlikumu noslēgt ar uzņēmējiem pludmales nogabala līgumus tikai tad, ja ir nomaksāti visi parādi.

R.Ražuks aicina balsot par sagatavotajiem lēmumprojektiem, ņemot vērā deputātu priekšlikumu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” –9 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova M.Dzenītis, Dz.Homka), pret” – nav, „atturas”- nav, L.Loskutova V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš un G.Truksnis nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.           Par pludmales nogabala no Jaunķemeru ceļa ass Brīzes ielas virzienā iznomāšanu.

2.          Par pludmales nogabala no Kapteiņa Zolta ielas ass Vaivaru virzienā iznomāšanu.

3.          Par pludmales nogabala no Vēju ielas ass Atbalss ielas virzienā iznomāšanu.

4.          Par pludmales nogabala no Krūmu ielas ass līdz Dārzu ielas asij iznomāšanu.

5.          Par pludmales nogabala no Baznīcas ielas ass līdz Slokas ielas asij iznomāšanu.

6.          Par pludmales nogabala no Ceriņu ielas ass līdz Slokas ielas asij iznomāšanu.

7.          Par pludmales nogabala no Emelīnas ielas ass līdz Pūpolu ielas asij iznomāšanu.

8.          Par pludmales nogabala no Ērgļu ielas ass Dubultu virzienā iznomāšanu.

9.          Par pludmales nogabala no Kaiju ielas ass līdz Ērgļu ielas asij iznomāšanu.

10. Par pludmales nogabala no Kaiju ielas ass Vanagu ielas virzienā iznomāšanu.

11. Par pludmales nogabala no Āraišu ielas ass līdz Bērzaunes ielas asij iznomāšanu.

12. Par pludmales nogabala no Piestātnes ielas ass līdz Madonas ielas asij iznomāšanu.

13. Par pludmales nogabala no 1.līnijas ass līdz 2.līnijas asij iznomāšanu.

14. Par pludmales nogabala no 9.līnijas ass līdz 10.līnijas asij iznomāšanu.

15. Par pludmales nogabala no 11.līnijas ass līdz 12.līnijas asij iznomāšanu.

 

51. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Valtera prospektā 12 (lēmums Nr.486)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –9 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova M.Dzenītis, Dz.Homka), pret” – nav, „atturas”- nav, L.Loskutova V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš un G.Truksnis nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Valtera prospektā 12.

 

Sēde slēgta plkst. 18.35

 

Priekšsēdētājs

R.Ražuks

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 19.jūnijā.


Lejupielāde: DOC un PDF