Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 8.jūlijāNr.496

protokols Nr.19, 3. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada publisko pārskatu

Atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļai, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktam, 72.pantam un 69.panta 1.daļas 7.punktam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada publisko pārskatu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai nodaļai līdz 2010.gada 1.septembrim Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada publisko pārskatu nosūtīt Latvijas Republikas Finanšu ministrijai, Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijai un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

  4. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam R.Ražukam kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Pielikums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats (DOC)