Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 8.jūlijāNr.19

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.1000

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

no plkst.13.00 domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Romualds Ražuks

(nepiedalās no plkst.1300 līdz sēdes beigām)

Māris Dzenītis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš (nepiedalās no plkst.1120-1135), Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst.1025-1030 un no plkst.1123-1130), Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe, Gatis Truksnis, Larisa Loskutova, Dzintra Homka, Ilmārs Ančāns

Nepiedalās

deputāti:

Raimonds Munkevics

Sēdē piedalās:

Administratīvās nodaļas vadītāja p.i.

Indra Kalvāne

Nodokļu nodaļas vadītāja p.i.

Anita Lindermane

Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Inese Auniņa

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Gunta Smalkā, Māris Demme, Ligita Maziņa, Gunta Jubele, Guna Voitkāne, Indra Brinkmane, Ģirts Brambergs, Laima Grobiņa, Anita Civjane

Piedalās:

 pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

R.Ražuks ierosina papildus sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Jūrmalas pilsētas domes valdes nolikums

·              Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju iecelšanu amatā

·              Sociālās palīdzības komisijas nolikums

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 68

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Puķu ielā 17

Balsošanas rezultātā par jautājuma „Jūrmalas pilsētas domes valdes nolikums” iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 9 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas”- 4 (E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis)), jautājums „Jūrmalas pilsētas domes valdes nolikums”netiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

 

G.Truksnis uzskata, ka šis jautājums noteikti ir jāizskata domes sēdē, bet ne kā ārkārtas jautājums.

Balsošanas rezultātā par jautājuma „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju iecelšanu amatā” iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 9 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas”- 4 (E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis)), jautājums „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju iecelšanu amatā” netiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

 

G.Truksnis uzskata, ka arī šis jautājums ir pietiekoši svarīgs, un to nevar izskatīt kā ārkārtas jautājumu.

 

Balsošanas rezultātā par jautājuma „Sociālās palīdzības komisijas nolikums” iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 9 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas”- 4 (E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis)), jautājums „Sociālās palīdzības komisijas nolikums” netiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

 

Balsošanas rezultātā par jautājuma „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 68” iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), jautājums „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 68” tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

 

Balsošanas rezultātā par jautājuma „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Puķu ielā 17” iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), jautājums „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Puķu ielā 17” tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Darba kārtība:

1.   

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

2.   

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 3.jūnija saistošajos noteikumos Nr.35 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

3.   

Par Jūrmalas pašvaldības 2009.gada publisko pārskatu

4.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” nolikums”

5.   

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

6.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Baldones ielā 1/1a

7.   

Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Olgas ielā 53

8.   

Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 6

9.   

Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Lienes ielā 28

10.  

Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Piekrastes ielā 16A

11.  

Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Vidus prospektā 62

12.  

Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 11

13.  

Par iespēju turpināt būvniecību dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5101 001 Skolas ielā 8, Jūrmalā

14.  

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kanālu ielā 52/54 un adreses noteikšanu

15.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901

16.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Engures ielā 9B un pieguļošajai Engures ielas teritorijai redakcijas pilnveidošanu atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem

17.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2 apstiprināšanu

18.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

19.  

Par detālplānojuma projekta Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas izbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali apstiprināšanu

20.  

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas izbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

21.  

Par sadzīves atkritumu kompostēšanu metāntankos un biogāzes ražošanas rekonstrukciju Mežmalas ielā 43, kadastra Nr.13000180901 (bijušās Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā)

22.  

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Baznīcas ielā 21 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

23.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 daļas nodošanu pašvaldības īpašumā

24.  

Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 24 lit.1 dz.7 nodošanu atsavināšanai

25.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.B.

26.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar O.Z.

27.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.Z.

28.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.G.

29.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar R.B.

30.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.G.

31.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomu

32.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Apsardze Rīga”

33.  

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 1111 nomas līguma noslēgšanu ar D.S.

34.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 40b daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Radio Jūrmala”

35.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 40b daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Bite Latvija”

36.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.20 īres līguma noslēgšanu ar A.Ž.

37.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.20 īres līguma noslēgšanu ar A.G.

38.  

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 1111 nodošanu atsavināšanai

39.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.261 „Par pasākuma „Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju” organizēšanu”

40.  

Par publisko izklaides pasākumu – „Riteņbraukšanas maratons”, „Skriešanas pusmaratons” un „Skrituļslidošanas maratons” rīkošanu

41.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par kārtību, kādā saskaņojuma alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs”

42.  

Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Skolas ielā 5 nomas līgumu ar IU „Anons”

43.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vikingu ielā 80

44.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 68

45.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Puķu ielā 17

1.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.495)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

I.Ančāns ierosina M.Dzenīša vietā izvirzīt deputāta Z.Starka kandidatūru.

Z.Starks uzskata, ka Lielupes ostas pārvaldes valdē jābūt domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos, un tāpēc atsauc savu kandidatūru, ko izvirzīja I.Ančāns.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu kārtībā („par” – 9 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas”- 4 (E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis)),, nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”.

 

2.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 3.jūnija saistošajos noteikumos Nr.35 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (saistošie noteikumi Nr.41)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, I.Ančāns, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav),, nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 3.jūnija saistošajos noteikumos Nr.35 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

 

3.          Par Jūrmalas pašvaldības 2009.gada publisko pārskatu (lēmums Nr.496)

Ziņo:

I.Auniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības 2009.gada publisko pārskatu.

 

Iziet V.Maksimovs

4.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” nolikums” (nolikums Nr.57)

Ziņo:

A.Civjane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav, V.Maksimovs izgājis), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” nolikums”.

 

5.          Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.497)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav, V.Maksimovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu.

 

6.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Baldones ielā 1/1a (lēmums Nr.498)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, I.Ančāns, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- 1 (L.Loskutova), V.Maksimovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Baldones ielā 1/1a.

 

7.          Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Olgas ielā 53 (lēmums Nr.499)

8.          Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 6 (lēmums Nr.500)

9.          Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Lienes ielā 28 (lēmums Nr.501)

10. Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Piekrastes ielā 16A (lēmums Nr.502)

11. Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Vidus prospektā 62 (lēmums Nr.503)

12. Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 11 (lēmums Nr.504)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav, V.Maksimovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Olgas ielā 53.

2.          Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 6.

3.          Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Lienes ielā 28.

4.          Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Piekrastes ielā 16A.

5.          Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Vidus prospektā 62.

6.   Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 11.

 

Ienāk V.Maksimovs.

13. Par iespēju turpināt būvniecību dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5101 001 Skolas ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr.505)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5101 001 Skolas ielā 8, Jūrmalā.

 

14. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kanālu ielā 52/54 un adreses noteikšanu (lēmums Nr.506)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kanālu ielā 52/54 un adreses noteikšanu.

 

15. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

R.Ražuks, tā kā nav viennozīmīga viedokļa par šo jautājumu un ņemot vērā to, ka šobrīd tiek izstrādāta jaunā teritorijas plānojuma redakcija, ierosina šī jautājuma izskatīšanu atlikt līdz jaunā teritorijas plānojuma nodošanai sabiedriskai apspriešanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Ražuka priekšlikumu („par” – 9 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – 1 (E.Krūmiņš), „atturas”- 4 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs), nolēma jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

16. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Engures ielā 9B un pieguļošajai Engures ielas teritorijai redakcijas pilnveidošanu atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem (lēmums Nr.507)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Ektermanis (projekta attīstītāja pārstāvis) lūdz deputātus apstiprināt izstrādātā detālplānojuma redakciju, kas paredz 12 stāvu apbūvi, jo to pieļauj iepriekš pieņemtais teritorijas plānojums.

A.Kagainis (arhitekts) uzskata, ka lēmumprojektam pievienotā vizualizācijas skice ir precīza.

M.Dzenītis izsakās, ka nepiekrīt arhitekta apgalvojumam, ka lēmumprojektam pievienotā vizualizācijas skice ir precīza un uzskata, ka ir loģiski saprotami iedzīvotāju iebildumi pret tik augstu apbūvi šajā zemesgabalā. Uzskata arī, ka nevar aizliegt zemesgabala īpašniekiem attīstīt šo zemesgabalu, bet jāuzdod projekta attīstītājiem pilnveidot detālplānojuma redakciju atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

I.Ančāns uzskata, ka nevar ignorēt sabiedrības viedokli pret šādu apbūvi un atbalsta lēmumprojektu par šī detālplānojuma redakcijas pilnveidošanu.

R.Ražuks uzskata, ka projekta attīstītājiem, uzklausot sabiedrības viedokli, jāatrod kompromisa variants. Aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Engures ielā 9B un pieguļošajai Engures ielas teritorijai redakcijas pilnveidošanu atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem.

 

Iziet E.Krūmiņš un V.Maksimovs

17. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2 apstiprināšanu

18. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

Z.Starks izsaka priekšlikumu pievienotajā vienošanās par detālplānojuma realizācijas kārtību 2.1.4.2.punktā svītrot vārdus „izņemot autostāvvietās pagrabstāvā”.

M.Dzenītis izsakās, viņš kā domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos ir atbildīgs par pilsētas attīstību un vēlētos, lai apbūve pludmalē, kas ir lielākais tūristu piesaistes objekts pilsētā, būtu orientēta vairāk uz sabiedriskiem objektiem. Ņemot vērā to, ka projekta attīstītājs visas domes prasības ir izpildījis, aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmuma un saistošo noteikumu projektu.

I.Ančāns uzskata, ka ir jāsaudzē kāpas un ir kategoriski pret šo projektu.

J.Visockis izsakās, ka balsos pret šo projektu.

G.Truksnis izsakās, ka atbalstīs šo projektu, jo projekta attīstītāji ievērojuši visus nosacījumus. Uzskata, ka nepareizi ir izveidotas atsevišķi attīstības jautājumu un vides jautājumu komitejas, kas sarežģī jautājumu izskatīšanu.

I.Ančāns aicina domes vadību pārrunāt jautājumu par attīstības jautājumu un vides jautājumu komiteju apvienošanu.

R.Ražuks atbalstot Z.Starka priekšlikumu, ierosina vienošanās par detālplānojuma realizācijas kārtību 2.1.4.2.punktā vārdu „izņemot autostāvvietās pagrabstāvā” vietā ierakstīt vārdus „nepieļaujot kāpas norakšanu un reljefa izmaiņas”.

G.Truksnis iebilst pret R.Ražuka priekšlikumu, jo uzskata, ka vienošanās par detālplānojuma realizācijas kārtību nav saistoša sagatavotajam lēmumprojektam.

V.Zvejniece izsaka priekšlikumu precizēt vienošanās tekstu un papildināt lēmumprojektu ar punktu: „Noslēgt vienošanos par detālplānojuma realizācijas kārtību, saskaņā ar pielikumu”.

G.Truksnis iebilst pret šo priekšlikumu, jo uzskata, ka apbūves noteikumi tiek apstiprināti ar saistošajiem noteikumiem.

V.Zvejniece izsaka priekšlikumu saistošo noteikumu projekta pielikuma 10.punktu papildināt ar 10.2.apakšpunktu: „Neparedzēt autostāvvietas ierakšanu kāpās”.

I.Ančāns ierosina jautājuma izskatīšanu atlikt un pieaicinot speciālistus novirzīt to uz apvienoto attīstības jautājumu un vides jautājumu komiteju un izvērtēt šo jautājumu tieši no dabas aizsardzības viedokļa.

J.Visockis ierosina šo jautājumu atlikt un novirzīt izskatīšanai apvienotajā komitejā. 

R.Ražuks aicina deputātus balsot par I.Ančāna priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par I.Ančāna priekšlikumu („par” – 8 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, I.Ančāns, R.Ražuks), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 3 (L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis) V.Maksimovs un E.Krūmiņš izgājuši), nolēma jautājumu novirzīt izskatīšanai apvienotajā vides jautājumu un attīstības jautājumu komitejā.

 

Ienāk V.Maksimovs

 

19. Par detālplānojuma projekta Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas izbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali apstiprināšanu

20. Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas izbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Dzenītis ierosina arī šo jautājumu novirzīt izskatīšanai apvienotajā attīstības jautājumu un vides jautājumu komitejā.

Z.Starks neatbalsta šo priekšlikumu, jo šis jautājums jau ir divas reizes izskatīts gan vides jautājumu, gan attīstības jautājumu komitejās.

I.Ančāns atbalsta M.Dzenīša priekšlikumu, jo uzskata, ka šie jautājumi ir rūpīgi jāizvērtē un jāpieņem pareizs lēmums.

R.Ražuks aicina deputātus balsot par M.Dzenīša priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša priekšlikumu („par” – 8 (M.Vorobjova, M.Dzenītis, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 4 (L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, Z.Starks), E.Krūmiņš izgājis), nolēma jautājumu novirzīt izskatīšanai apvienotajā vides jautājumu un attīstības jautājumu komitejā.

Ienāk E.Krūmiņš

21. Par sadzīves atkritumu kompostēšanu metāntenkos un biogāzes ražošanas rekonstrukciju Mežmalas ielā 43, kadastra Nr.13000180901 (bijušās Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā)

Ziņo:

Ģ.Brambergs

Izsakās:

L.Loskutova jautā, vai pēc attīstības komitejā izteiktā priekšlikuma ir veikta apkārtējo iedzīvotāju aptauja?

Ģ.Brambergs atbild, ka sabiedriskā aptauja praktiski tika veikta jau izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus 2007.-2009.gadam, kur šī teritorija ir paredzēta kanalizācijas un notekūdeņu pārstrādāšanai.

I.Ančāns jautā, vai ir zināma vēl kāda kūrortpilsētā Eiropā, kur notiek ievedamo atkritumu, tai skaitā dūņu pārstrāde?

Ģ.Bramberga atbild, ka Vācijā jau darbojas jau vairāk kā 4000 biogāzes ražotnes, arī pilsētās piemēram, Hamburgā, tāpat arī Stokholmā ir šāda biogāzes ražošana.

L.Loskutova iebilst, ka tehniskajos noteikumos joprojām tiek minēta kūtsmēslu pārstrāde, par ko jau iepriekš tika iebilsts un lūgts tos izņemt no paredzēto izejvielu saraksta. 

Ģ.Brambergs atbild, ka tehniskajos noteikumos ir noteiktas vispārējās prasības par šāda objekta izveidošanu, bet par izejvielām un citiem jautājumiem tiek risināts izsniedzot B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju, kuru var saņemt tikai pēc domes lēmuma pieņemšanas. SIA „Zaļās tehnoloģijas” jau vairākkārt ir informējusi, ka saņemot deputātu iebildumus, no projektā paredzēto pārstrādājamo izejvielu saraksta kūtsmēsli ir izņemti.

J.Visockis iebilst, ka nav izpildīti vairāki iepriekš uzdotie uzdevumi un vērš uzmanību uz to, ka gan juridiskās nodaļas, gan tūrisma ārējo sakaru nodaļas nav sniegušas pozitīvus atzinumus par šo projektu.

G.Truksnis uzskata, ka nav sniegts atzinums par to, vai šis projekts atbilst SIA „AAS „Piejūra” atkritumu apsaimniekošanas plānam.

Ģ.Brambergs atbild, ka tāpēc lēmuma 2.punktā ir noteikts, ka atkritumu piegādi un tālāko pārstrādi veikt saskaņā ar jau šobrīd pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”. Apstiprinot šo projektu starp SIA „AAS „Piejūra” un SIA „Zaļās tehnoloģijas” tiks noslēgts līgums par atkritumu piegādes nosacījumiem.

 

Pārtraukums 12.20-13.00

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītis.

 

21. Par sadzīves atkritumu kompostēšanu metāntenkos un biogāzes ražošanas rekonstrukciju Mežmalas ielā 43, kadastra Nr.13000180901 (bijušās Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā)

Ziņo:

Ģ.Brambergs

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu šobrīd šī jautājuma izskatīšanu atlikt un novirzīt izskatīšanai apvienotajā attīstības jautājumu un vides jautājumu komitejā un transporta un komunālo lietu komitejā.

L.Loskutova izsakās, ka balsojumā par šo lēmumprojektu atturēsies, jo uzskata, ka gan no SIA „Zaļās tehnoloģijas”, gan no domes puses nav izpildīti visi uzdevumi, kas tika uzdoti izskatot šo jautājumu 25.02. domes sēdē. Tāpat uzskata, ka nav veikta apkārtējo iedzīvotāju aptauja un veikti grozījumi tehniskajos noteikumos par kūtsmēslu pārstrādi.

A.Tampe uzskata, ka lietderīgi būtu sagatavot un noslēgt vienošanas starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Zaļās tehnoloģijas”, kurā būtu noteikts:

1) projekta realizācijas termiņš;

2) izejvielas, kuru pārstrādi atbalsta dome;  

3) paredzēt iespēju pārstrādāt arī iedzīvotāju savākto lapu un nopļautā zāliena    pārstrādi un citi aspekti.

Uzskata, ka šāda vienošanās varētu sekmēt pozitīva lēmuma pieņemšanu.

I.Ančāns izsakās, ka līdz nākošai reizei nepieciešams:

1) noskaidrot, kurās Eiropas kūrortpilsētās notiek analoģisks ievedamo atkritumu pārstrādes process;

2) veikt aprēķinus cik daudz nepieciešams atkritumu pārstrādāt, lai iegūtu šo biogāzi un cik daudz nepieciešams ieguldīt līdzekļus šajā projektā, lai saņemtu ES līdzfinansējumu un cik liels tas varētu būt;

3) izvērtēt, vai nebūtu lietderīgāk kritušās lapas un nopļauto zālienu kompostēt, lai pēc tam to izmantotu kā augsnes barībvielas.

G.Truksnis izsakās, ka ir vēl daudz neatbildētu jautājumu, tāpēc šodien šo lēmumprojektu neatbalstīs. Atbalsta A.Tampes priekšlikumu par vienošanās sagatavošanu, kas varētu būt kā pielikums lēmumprojektam.

M.Dzenītis izsakās, ka diemžēl jau gandrīz gadu SIA „Zaļās tehnoloģijas” nesaņem domes atbalstu uzsākt šo projektu, kas radītu jaunas darba vietas pilsētā un ļautu SIA „Jūrmalas ūdens” samazināt izdevumus, kas nepieciešami notekūdeņu dūņu pārstrādei. Iespējams, ka ir nepieciešams noslēgt vienošanos, kuru ierosināja A.Tampe. Uzskata, ka tāda vienošanās jau bija jāsagatavo ātrāk.

Uzklausot deputātu I.Ančāna un A.Tampes priekšlikumus, aicina balsot par jautājuma noņemšanu no izskatīšanas un novirzīt uz nākošo domes sēdi, sagatavojot vienošanos starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Zaļās tehnoloģijas”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma atlikšanu un vienošanās sagatavošanu („par” – 9 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 4 (L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, E.Krūmiņš) R.Ražuks nav atgriezies), nolēma jautājumu noņemt no izskatīšanas un novirzīt uz nākošo domes sēdi sagatavojot vienošanos starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Zaļās tehnoloģijas”.

 

22. Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Baznīcas ielā 21 pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmums Nr.508)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- 1 (I.Ančāns), R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Baznīcas ielā 21 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

 

23. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 daļas nodošanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.509)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis ierosina pārņemt šo nekustamā īpašuma daļu no Vides ministrijas jau kā kūrortteritoriju, kas ir paredzēts jaunajā teritorijas plānojumā.

Z.Starks izsaka priekšlikumu pārņemt visu nekustamo īpašumu ar esošo teritorijas zonējumu.

G.Truksnis izsakās, ka šo jautājumu nevajadzētu sasteigt, jo uzskata, ka jābūt lielākai skaidrībai par attīstību šajā zemesgabalā.

J.Visockis aicina atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar Z.Starka priekšlikumu („par” – 8 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- 5 (E.Krūmiņš, I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs), R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 nodošanu pašvaldības īpašumā.

 

L.Loskutovaizsakās, ka atbalsta sagatavoto lēmumprojektu, bet ne ierosinātās izmaiņas.

 

24. Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 24 lit.1 dz.7 nodošanu atsavināšanai(lēmums Nr.510)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 24 lit.1 dz.7 nodošanu atsavināšanai.

 

25. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.B. (lēmums Nr.511)

26. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar O.Z. (lēmums Nr.512)

27. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.Z. (lēmums Nr.513)

28. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.G. (lēmums Nr.514)

29. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar R.B. (lēmums Nr.515)

30. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.G. (lēmums Nr.516)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.B.

2.          Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar O.Z.

3.          Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.Z.

4.          Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.G.

5.          Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar R.B.

6.          Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.G.

 

31. Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomu (lēmums Nr.517)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomu.

 

32. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Apsardze Rīga” (lēmums Nr.518)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis), R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Apsardze Rīga”.

33. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 1111 nomas līguma noslēgšanu ar D.S. (lēmums Nr.519)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 1111 nomas līguma noslēgšanu ar D.S.

 

34. Par zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 40b daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Radio Jūrmala”

35. Par zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 40b daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Bite Latvija”

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu šī jautājumu izskatīšanu atlikt līdz savstarpējā līguma starp TELE 2 un SIA „Radio Jūrmala” sakārtošanai.

G.Truksnis izsaka priekšlikumu, nosakot iznomājamā zemesgabala platību, precizēt arī torņa nepieciešamo aizsargjoslas platību.

 

36. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.20 īres līguma noslēgšanu ar A.Ž. (lēmums Nr.520)

37. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.20 īres līguma noslēgšanu ar A.G. (lēmums Nr.521)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis), R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:
1. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.20 īres līguma noslēgšanu ar A.Ž.

2. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.20 īres līguma noslēgšanu ar A.G.

 

38. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 1111 nodošanu atsavināšanai(lēmums Nr.522)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”-2 (G.Truksnis, I.Ančāns), R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 1111 nodošanu atsavināšanai.

 

39. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.261 „Par pasākuma „Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju” organizēšanu” (lēmums Nr.523)

Ziņo:

G.Jubele ziņo, ka nepieciešams lēmumprojektā precizēt datumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.261 „Par pasākuma „Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju” organizēšanu” ar precizējumu.

 

40. Par publisko izklaides pasākumu – „Riteņbraukšanas maratons”, „Skriešanas pusmaratons” un „Skrituļslidošanas maratons” rīkošanu (lēmums Nr.524)

Ziņo:

G.Jubele

SIA „Alpha Baltic Sport” (pārstāvis)

Izsakās:

I.Ančāns aicina deputātus atbalstīt šo pasākumu rīkošanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par publisko izklaides pasākumu – „Riteņbraukšanas maratons”, „Skriešanas pusmaratons” un „Skrituļslidošanas maratons” rīkošanu.

 

41. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par kārtību, kādā saskaņojuma alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs” (saistošie noteikumi Nr.42)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par kārtību, kādā saskaņojuma alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs”.

 

42. Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Skolas ielā 5 nomas līgumu ar IU „Anons”(lēmums Nr.525)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, I.Ančāns), „pret” – 1(I.Blaua), „atturas”- 3 (A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks), R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Skolas ielā 5 nomas līgumu ar IU „Anons”.

 

43. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vikingu ielā 80 (lēmums Nr.526)

44. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 68(lēmums Nr.527)

45. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Puķu ielā 17(lēmums Nr.528)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vikingu ielā 80.

2.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 68.

3.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Puķu ielā 17.

 

Sēde slēgta plkst. 14.15

 

Sēdes vadītājs

R.Ražuks

Sēdes vadītājs

M.Dzenītis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 13.jūlijā.


Lejupielāde: DOC un PDF