Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2011.gada 31.marta 161.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2010.gada 7.oktobrīNr. 683

protokols Nr. 29, 23. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas
nomāšanu no V.Uzvārds un V.Uzvārds

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 1999.gada 5.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Raiņa ielā 118 (kadastra Nr.1300 020 0901, kopējā platība 26474 m2) nostiprinātas Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds – katrai 93/1000 d.d., Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.4399.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 27.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz būvju nekustamu īpašumu, kas sastāv no skolas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 020 0901 001) ir reģistrētas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000190333. Ēka saistīta ar zemes gabalu.

2010.gada 4.augustā Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds (rīkojas saskaņā ar 1997.gada 18.jūlijā izsniegtu Universālo pilnvaru) iesniegums, lietas Nr. 1.1-39/2885-M par nomas līguma noslēgšanu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un ņemot vērā Vārds Uzvārds iesniegumu, kā arī Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2010.gada 16.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

1. Ar 2010.gada 7.oktobri noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds (personas kods) un Vārds Uzvārds (personas kods) par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 ar kopējo platību 26474 m2 un kadastra Nr.1300 020 0901 (saskaņā ar pievienoto plānu) daļas – katrai 93/1000 domājamo daļu apmērā nomāšanu līdz 2011.gada 30.jūnijam, bet ne ilgāk kā līdz zemesgabala reālai sadalei, namīpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai. Grozīts ar domes 2011.gada 31.marta 161.lēmumu

2. Noteikt nomas maksu 5 apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiek veikti no 2010.gada 1.jūlija. 2010.gadā zemesgabala 26474 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 185318. Papildināts ar domes 2011.gada 31.marta 161.lēmumu

3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu starp V.Uzvārds, V.Uzvārds un Kauguru vidusskolu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis