Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 31.martāNr. 161

protokols Nr. 7, 35. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 7.oktobra lēmumā Nr.683
„Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no A.D.un B.M.”

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 1999.gada 5.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Raiņa ielā 118 (kadastra Nr.***, kopējā platība 26474 m2) nostiprinātas A.D. un B.M. – katrai 93/1000 domājamām daļām 2462 m2 platībā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.4399.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 27.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz būvju nekustamo īpašumu, kas sastāv no skolas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 020 0901 001) ir reģistrētas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000190333. Ēka saistīta ar zemes gabalu.

2010.gada 9.novembrī ar A.D. tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/809 un ar B.M. zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/810 par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 (kadastra Nr.***, kopējā platība 26474 m2) nomāšanu līdz 2011.gada 30.jūnijam namīpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai.

2011.gada 22.martā Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts A.D. un B.M. pilnvarotās personas I.E. (rīkojas saskaņā ar 1997.gada 18.jūlijā izsniegtu universālo pilnvaru) iesniegums ar lietas Nr.1.1-39/2503-M par 2010.gada 9.novembra zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/809 un Nr.1.1-16.3.1/810 grozījumiem sakarā ar plānoto sintētiskā seguma sporta laukuma izbūvi Jūrmalā, Raiņa ielā 118.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, ņemot vērā I.E. iesniegumu un saskaņā ar 2010.gada 9.novembra zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/809 un Nr.1.1-16.3.1/810 5.1.punktiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra lēmumā Nr.683 „Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no A.D. un B.M.”:

1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.Ar 2010.gada 7.oktobri noslēgt zemes nomas līgumu ar A.D. (personas kods ***) un B.M. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 ar kopējo platību 26474 m2 un kadastra Nr.*** (saskaņā ar pievienoto plānu) daļas – katrai 93/1000 domājamo daļu 2462 m2 apmērā nomāšanu līdz 2021.gada 31.martam, namīpašuma un sintētiskā seguma sporta laukuma uzturēšanai un apsaimniekošanai.”.

2. Papildināt lēmuma 2.punktu ar tekstu šādā redakcijā:

„Ar 2011.gada 1.aprīli noteikt nomas maksu 6 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2011.gadā zemesgabala 26474 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 18 5318. Papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumu.”.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu nedēļu laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2010.gada 9.novembra līgumos Nr.1.1-16.3.1/809 un Nr.1.1-16.3.1/810.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF