Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 688

protokols Nr. 30, 3. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 31.maija lēmuma Nr.412
„Par pašvaldības kontroles komisiju” atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 31.maija lēmumu Nr.412 „Par pašvaldības kontroles komisiju”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis