Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr.30

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua (nepiedalās no plkst.1230-1236), Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1230-1237), Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1230-1235), Raimonds Munkevics, Dzintra Homka, Romualds Ražuks (nepiedalās no plkst.1230 līdz sēdes beigām), Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1230-1235), Juris Visockis

Nepiedalās deputāti:

Marija Vorobjova

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Pilsētsaimniecības un apsaimniekošanas nodaļas vadītāja

Gunta Smalkā

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja p.i.

Ligita Maziņa

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele , Anna Deičmane, Veronika Ramāne, Laima Grobiņa, Jānis Skuja, Dzintars Krūmiņš, Kaspars Bogomols, Ilze Bērziņa, Indra Brinkmane, Atis Sapronovs, Māris Demme, Irēna Drupa, Anda Zaķe, Vladimirs Antonovs, Agita Bērzupe

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina papildus sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

§ Par civiltiesiskā līguma par projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/VIDM/021 „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta” īstenošanu

§ Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” saskaņā ar ESF projektu „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei”

§ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Burtnieku ielā 21

§ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jūras ielā 6

§ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 84

Balsošanas rezultātā par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 8 (G.Truksnis, Dz.Homka, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns, R.Munkevics, E.Krūmiņš), „pret” – 2 (J.Visockis, I.Blaua), „atturas”- 4 (A.Ābelītis, R.Ražuks, Z.Starks, A.Tampe)), papildus jautājumi sēdes darba kārtībā netika iekļauti.

G.Truksnis paziņo, ka tā kā balsošanas rezultātā papildus jautājumi netika iekļauti sēdes darba kārtībā, tad par šiem jautājumiem tiek sasaukta domes ārkārtas sēde 2010.gada 21.oktobrī plkst.14.00.

R.Ražuks iebilst pret to, jo deputātiem nebija iespēja iepazīties ar papildus jautājumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, R.Ražuks, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- 1 (J.Visockis)), sēdes darba kārtība tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

2.

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija nolikuma Nr.55 „Pašvaldības Kontroles komisijas nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu

3.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 31.maija lēmuma Nr.412 „Par pašvaldības kontroles komisiju” atzīšanu par spēku zaudējušu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumā Nr.326 „Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija nolikumā Nr.20 „Jūrmalas pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas nolikums”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

12.

Par Majoru pamatskolas telpu nomas izmaksām

13.

Par atbalstu jaunas skolas ēkas celtniecībai Piebalgas ielā 2

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.714 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu”

15.

Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte”

16.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA „Alpha Baltic Sport”

17.

Par sadarbības līguma pagarināšanu

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

19.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem”

20.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību”

21.

Par dzīvokļu jautājumiem

22.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

23.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā, Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 10

24.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā, Jūrmalā, Gulbju ielā 4

25.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā, Jūrmalā, Kleistes ielā 16

26.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 76

27.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzirnavu ielā 59

28.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84

29.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 9

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Asaru prospektā 35A un Asaru prospektā 2012

31.

Par zemesgabalu Jūrmalā Vidus prospektā 40, Meža prospektā 43 apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

32.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009. -2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu”

33.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmuma Nr.1181 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Silu ielā 6” atzīšanu par spēku zaudējušu

34.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 16.oktobra lēmuma Nr.876 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 1” atzīšanu par spēku zaudējušu

35.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 2

36.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 14 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

37.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

38.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 4 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

39.

Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.L.

40.

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.L.

41.

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.M.

42.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.R.

43.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Skolas iela 1307” daļas nomas līguma noslēgšanu ar AS „Preses apvienība”

44.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Skolas iela 1307” daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.Č.

45.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Lāču iela 1002” daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.K.

46.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 nodošanu atsavināšanai

47.

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Durbes ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

48.

Par patapinājuma līguma noslēgšanu

49.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 36

50.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mellužu prospektā 76A

51.

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.62)

2. Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija nolikuma Nr.55 „Pašvaldības Kontroles komisijas nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu (nolikums Nr.68)

3. Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 31.maija lēmuma Nr.412 „Par pašvaldības kontroles komisiju” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.688)

Ziņo:

K.Bogomols

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma, saistošo noteikumu un nolikuma projektu („par” – 9 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas”- 4 (R.Ražuks , I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe)), nolēma pieņemt:

1. Saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

2. Nolikumu par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija nolikuma Nr.55 „Pašvaldības Kontroles komisijas nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu.

3. Lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 31.maija lēmuma Nr.412 „Par pašvaldības kontroles komisiju” atzīšanu par spēku zaudējušu.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.69)

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumā Nr.326 „Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu” (lēmums Nr.689)

Ziņo:

I.Kalvāne

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma un lēmuma projektu („par” – 11 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, A.Tampe, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas”- 3 (R.Ražuks , I.Blaua, Z.Starks)), nolēma pieņemt:

1. Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”.

2. Lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumā Nr.326 „Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija nolikumā Nr.20 „Jūrmalas pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikums” (nolikums Nr.70)

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju” (lēmums Nr.690)

Ziņo:

I.Kalvāne ziņo, ka, precizējot amata nosaukumu, nepieciešams lēmuma projektu papildināt ar punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„Valdis Vītoliņš – Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i., komisijas priekšsēdētājs.”

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma un lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, R.Ražuks , I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt:

1. Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija nolikumā Nr.20 „Jūrmalas pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikums”.

2. Lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”, ar papildinājumu.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju” (lēmums Nr.691)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, R.Ražuks , Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju” (lēmums Nr.692)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, R.Ražuks , Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju” (lēmums Nr.693)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas”- 4 (Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua, R.Ražuks)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju”.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.694)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas”- 2 (I.Blaua , R.Ražuks), E.Krūmiņš nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”.

12. Par Majoru pamatskolas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.695)

Ziņo:

I.Bērziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, R.Ražuks , Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Majoru pamatskolas maksas pakalpojumiem.

13. Par atbalstu jaunas skolas ēkas celtniecībai Piebalgas ielā 2

Ziņo:

G.Truksnis, tā kā ziņotājs par šo jautājumu E.Blūms nav ieradies, ierosina šī jautājuma izskatīšanu atlikt uz nākamo domes sēdi.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.714 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu” (lēmums Nr.696)

Ziņo:

M.Dzenītis ziņo, ka ir sagatavots lēmuma projekts ar precizētu priekšlikumu Alternatīvo skolu pārcelt uz pašvaldībai piederošu īpašumu līdz mācību gada beigām t.i. līdz 2011.gada 1.jūlijam.

Ienāk E.Blūms (Alternatīvās skolas direktors)

Izsakās:

I.Ančāns izsakās, ka piedaloties seminārā par skolēnu drošību un uzklausot profesionāļu viedokli par šo jautājumu, kā arī ņemot vērā gan Zinātnes un izglītības ministrijas, gan skolas vadības, gan skolēnu vecāku brīdinājumu par iespējamām konfliktsituācijām un draudiem pārceļot, Alternatīvo skolu uz Lielupes vidusskolas telpām, ir mainījis savu viedokli un uzskata, ka skolas pārcelšanai ir jānotiek pēc šī mācību gada beigām, līdz tam diskutējot un skaidrojot šo jautājumu. Ļoti cer, ka izdosies pārliecināt Alternatīvās skolas audzēkņu vecākus, ka tādā veidā nedrīkst sadalīt sabiedrību, lai panāktu sev pozitīvu rezultātu. Atvainojas pārējo skolu direktoriem par to, ka uz šo brīdi nevar panākt vienlīdzības principu attiecībā uz izglītības sistēmas pilnveidošanu Jūrmalā un apsola, ka darbs pie šī jautājuma tiks turpināts. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu par Alternatīvās skolas pārcelšanu līdz 01.07.2011.

J.Visockis iebilst pret to, ka, pieņemot šo lēmumprojektu un atbalstot tieši Alternatīvās skolas un tās vadības intereses un argumentus, netiek ievērots vienlīdzības princips attiecībā uz citu Jūrmalas skolu skolēniem un to vecākiem un tādējādi arī nepārdomāti tiek izlietoti pašvaldības budžeta līdzekļi.

R.Munkevics izsakās, ka jau pieņemot iepriekšējos grozījumus šajā lēmumā, ar kuriem Alternatīvas skolas pārcelšanas termiņš tika noteikts līdz 25.10.2010. bija nepārdomāti. Uzskata, ka ir nepareizi, neskatoties uz to, ka skolas vadība un vecāki tam nepiekrīt, skolas pārcelšanu organizēt mācību gada vidū. Uzskata ja šobrīd tiktu pārcelta Alternatīvā skola uz Lielupes vidusskolas telpām, iespējams, daudzi tās skolēni pārietu mācīties uz Rīgas skolām un tādējādi izdevumi, kas būtu jāmaksā Rīgas pašvaldībai varētu būt vienlīdzīgi šobrīd esošajiem telpu nomas maksas izdevumiem.

I.Ančāns aicina vēlreiz deputātus ņemt vērā saņemto Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra palīga vēstuli, kura jau paredz konfrontācijas situāciju Alternatīvās skolas pārcelšanas gadījumā un Alternatīvās skolas skolēnu vecāku aktīvos protestus pret skolas pārcelšanu.

R.Ražuks izsakās, ka pieņemot iepriekšējo domes lēmumu par Alternatīvās skolas pārcelšanu, tika izveidota darba grupa ar uzdevumu risināt šo jautājumu. Uzskata, ka šobrīd lēmums nav izpildīts un izveidotā darba grupa nav veikusi savu darbu, proti, nav pieņemts abām pusēm pieņemams lēmums vai risinājums.

Z.Starks izsakās, ka ar sagatavoto lēmumprojektu tiek pagarināts tikai Alternatīvās skolas pārcelšanas termiņš, par ko arī varētu nobalsot. Taču diemžēl tie nav grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanā un neatbilst lēmuma projekta nosaukumam. Tāpēc uzskata, ka būtu, vai nu redakcionāli jāmaina lēmuma projekta nosaukums, vai arī lēmuma projektā precīzi jāformulē turpmākā izglītības sistēmas pilnveidošana attiecībā uz Alternatīvo skolu. Izsakās, ka sagatavoto lēmumprojektu nevar atbalstīt, jo nav skaidrs pats lēmumprojekts.

G.Truksnis izsakās, ka sagatavotajā lēmumprojektā ir skaidrs formulējums -tiek pagarināts Alternatīvās skolas pārcelšanas termiņš. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu ar redakcionālu labojumu par Alternatīvās skolas pārcelšanu līdz 01.07.2011.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas”- 4 (Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua, R.Ražuks)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.714 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu”.

15. Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte” (lēmums Nr.697)

Ziņo:

L.Prikule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, R.Ražuks , Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte”.

16. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA „Alpha Baltic Sport” (lēmums Nr.698)

Ziņo:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, R.Ražuks , Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA „Alpha Baltic Sport”.

17. Par sadarbības līguma pagarināšanu (lēmums Nr.699)

Ziņo:

I.Brinkmane

Izsakās:

A.Ābelītis uzskata, ka E.Vasiļjeva hokeja skolai vajadzētu darboties Jūrmalas sporta skolas ietvaros.

R.Munkevics uzskata, ka ir jāatbalsta sadarbības līguma, kas bija

E.Vasiļjeva iniciatīva, pagarināšanu, un sākotnēji noslēdzot šo līgumu arī Jūrmalas sporta skolas nodoms bija sadarboties ar E.Vasiļjeva hokeja skolu, lai gan līdz šim šāda sadarbība nav izveidojusies.

Z.Starks izsakās, ka šo lēmumprojektu nevarēs atbalstīt, jo uzskata, ka sadarbības līguma pagarināšana neveicinās tādu Jūrmalas sporta skolas attīstību, kāda tā bija iecerēta sākotnēji. Tā kā iespējams, ka vairākums deputātu atbalstīs šo lēmumprojektu, ierosina sadarbības līgumu pagarināt līdz 2016.gadam, jo līdz 2016.gadam E.Vasiļjevam ir izsniegta profesionālās hokeja izglītības licence.

A.Tampe izsakās, ka sagatavoto lēmumprojektu atbalstīt nevar, jo nav skaidrs, kāpēc nav izveidojusies sadarbība starp E.Vasiļjeva hokeja skolu un Jūrmalas sporta skolu. Uzskata, ka pašvaldībai būtu jāfinansē Jūrmalas sporta skolas darbība, nevis jāpiešķir līdzekļi privātas hokeja skolas nodrošināšanai.

I.Blaua izsakās, ka šo lēmumprojektu nevarēs atbalstīt, jo tas nav pietiekami sagatavots un uzskata, ka pašvaldībai būtu jādomā par izglītības kvalitāti un par to, kā nostiprināt savas sporta skolas prestižu.

R.Ražuks aicina vērst uzmanību uz deputātiem iesniegto Jūrmalas sporta skolas hokeja grupas audzēkņu vecāku iesniegumu un viņu ierosināto priekšlikumu par otra hokeja trenera štata vietas izveidošanu Jūrmalas sporta skolā un izsaka priekšlikumu deputātiem ņemt vērā šo viedokli.

G.Truksnis aicina deputātus vispirms balsot par Z.Starka izteikto priekšlikumu.

Balsošanas rezultātā par Z.Starka priekšlikumu („par” – 6 (A.Ābelītis, R.Ražuks, Z.Starks, A.Tampe, J.Visockis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 8 (G.Truksnis, Dz.Homka, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns, R.Munkevics, E.Krūmiņš)), Z.Starka priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas”- 4 (Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua, R.Ražuks)), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbības līguma pagarināšanu.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu ”

(saistošie noteikumi Nr.63)

Ziņo:

I.Brača ziņo, ka deputātiem ir izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, R.Ražuks , Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem.

19. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem” (saistošie noteikumi Nr.64)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, R.Ražuks , Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem”.

20. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību” (saistošie noteikumi Nr.65)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, R.Ražuks , Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību”.

21. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.700)

22. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.701)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, R.Ražuks , Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļu jautājumiem.

2. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

23. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā, Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 10 (lēmums Nr.702)

24. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā, Jūrmalā, Gulbju ielā 4 (lēmums Nr.703)

25. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā, Jūrmalā, Kleistes ielā 16 (lēmums Nr.704)

Ziņo:

A.Sapronovs

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 11 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis , Z.Starks, A.Tampe), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 2 (R.Ražuks, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā, Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 10.

2. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā, Jūrmalā, Gulbju ielā 4

3. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā, Jūrmalā, Kleistes ielā 16.

Pārtraukums 12.00-12.30

26. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 76 (lēmums Nr.705)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks , Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua, I.Ančāns nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 76.

27. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzirnavu ielā 59 (lēmums Nr.706)

28. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84 (lēmums Nr.707)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 9 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks , Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua, I.Ančāns nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzirnavu ielā 59.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84.

Ienāk A.Tampe, I.Blaua un I.Ančāns.

29. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 9 (lēmums Nr.708)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks un Z.Starks nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 9.

Ienāk Z.Starks

30. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Asaru prospektā 35A un Asaru prospektā 2012 (lēmums Nr.709)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Asaru prospektā 35A un Asaru prospektā 2012.

31. Par zemesgabalu Jūrmalā Vidus prospektā 40, Meža prospektā 43 apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.710)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav, (R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu Jūrmalā Vidus prospektā 40, Meža prospektā 43 apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.

32. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009. -2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” (lēmums Nr.711)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009. -2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu”.

33. Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmuma Nr.1181 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Silu ielā 6” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.712)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmuma Nr.1181 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Silu ielā 6” atzīšanu par spēku zaudējušu.

34. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 16.oktobra lēmuma Nr.876 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 1” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.713)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav, (R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 16.oktobra lēmuma Nr.876 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 1” atzīšanu par spēku zaudējušu.

35. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 2 (lēmums Nr.714)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 2.

36. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 14 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.715)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 14 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

37. Par detālplānojuma pirmās redakcijas teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.716)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Tampe, I.Ančāns), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 2 (Z.Starks, I.Blaua), R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

38. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 4 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.717)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 4 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

39. Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.L. (lēmums Nr.718)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.L.

40. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.L. (lēmums Nr.719)

41. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.M. (lēmums Nr.720)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.L.

2. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.M.

42. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.R. (lēmums Nr.721)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- 1 (I.Blaua), R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.R.

43. Par zemesgabala Jūrmalā, „Skolas iela 1307” daļas nomas līguma noslēgšanu ar AS „Preses apvienība” (lēmums Nr.722)

44. Par zemesgabala Jūrmalā, „Skolas iela 1307” daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.Č. (lēmums Nr.723)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemesgabala Jūrmalā, „Skolas iela 1307” daļas nomas līguma noslēgšanu ar AS „Preses apvienība”.

2. Par zemesgabala Jūrmalā, „Skolas iela 1307” daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.Č.

45. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Lāču iela 1002” daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.K. (lēmums Nr.724)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, A.Tampe, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas”- nav, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Lāču iela 1002” daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.K.

46. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 nodošanu atsavināšanai (lēmums Nr.725)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis aicina deputātus izsoles komisijas sastāvam izvirzīt 4 deputātu kandidatūras.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu izvirzīt kandidatūras alfabēta kārtībā.

G.Truksnis precizē R.Munkevica priekšlikumu-izsoles komisijas sastāvā iekļaut deputātus: I.Ančānu, A.Ābelīti, I.Blauu un M.Dzenīti un aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar R.Munkevica izteikto priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar R.Munkevica izteikto priekšlikumu(„par” – 10 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Tampe, J.Visockis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- 2 (I.Blaua, I.Ančāns), A.Ābelītis nebalso, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 nodošanu atsavināšanai, izsoles komisijas sastāvā iekļaujot deputātus: I.Ančānu, A.Ābelīti, I.Blauu un M.Dzenīti.

47. Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Durbes ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

(lēmums Nr.726)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Durbes ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

48. Par patapinājuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.727)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 1 (Z.Starks), R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par patapinājuma līguma noslēgšanu.

49. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 36 (lēmums Nr.728)

50. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mellužu prospektā 76A (lēmums Nr.729)

51. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību (lēmums Nr.730)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 36.

2. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mellužu prospektā 76A.

3. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību.

Sēde slēgta plkst.13.00

Nākamā domes sēde notiks 2010.gada 11.novembrī plkst.10.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 26.oktobrī


Lejupielāde: DOC un PDF