Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 699

protokols Nr. 30, 17. punkts

Par sadarbības līguma pagarināšanu

Lai veicinātu hokeja attīstību Jūrmalas pilsētā un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 6.oktobra Kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes protokolu Nr.1.1-57.2/07, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Pagarināt sadarbības līgumu starp Jūrmalas pilsētas domi un Hokeja skolu „Edmunda Vasiļjeva hokeja skola” līdz 2021.gadam nodrošinot finansējumu 2 treneru likmju atlīdzības samaksu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis