Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 705

protokols Nr. 30, 26. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Bulduru prospektā 76

Pamatojoties uz I.P. (personas kods ***) un G.G. (personas kods ***) 2010.gada 6.augusta iesniegumu ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamās ēkas (būvju kadastra apzīmējumi 1300 004 4101 001 un 1300 004 4101 002) Jūrmalā, Bulduru prospektā 76, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2010.gada 9.septembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: Būves tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.837, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas izziņa Nr.9/G-624, līgums par nekustamā īpašuma lietošanas kārtību, dzīvojamo ēku un kultūrvēsturiskās vides novērtējums.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.09/2544 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2010.gada 9.septembra protokolu Nr.9, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam I.P. (personas kods ***) un G.G. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamās ēkas (būvju kadastra apzīmējumi 1300 004 4101 001 un 1300 004 4101 002) Jūrmalā, Bulduru prospektā 76.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis