Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 706

protokols Nr. 30, 27. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Dzirnavu ielā 59

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības (Nodokļu maksātāja kods 90000056357) 2010.gada 30.augusta iesniegumu ar lūgumu atļaut nojaukt šķūņus (būvju kadastra apzīmējumi 1300 021 8611 002 un 1300 021 8611 003)Jūrmalā, Dzirnavu ielā 59, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2010.gada 9.septembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: Būves tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.100000248906, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties VKPAI atzinumu Nr.09/2544 un uz Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2010.gada 9.septembra protokolu Nr.9, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (Nodokļu maksātāja kods 90000056357) atļaut nojaukt šķūņus (būvju kadastra apzīmējumi 1300 021 8611 002 un 1300 021 8611 003) Jūrmalā, Dzirnavu ielā 59.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis