Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 707

protokols Nr. 30, 28. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84

Pamatojoties uz bezpeļņas organizācijas Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA” (Nodokļu maksātāja kods 40003482021) 2010.gada 8.septembra iesniegumu ar lūgumu atļaut nojaukt šķūni (būves kadastra apzīmējums 1300 007 7813 011) Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2010.gada 5.oktobra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: Būves tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.6050, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2010.gada 5.oktobra protokolu Nr.10, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam bezpeļņas organizācijai Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA” (Nodokļu maksātāja kods 40003482021) atļaut nojaukt šķūni (būves kadastra apzīmējums 1300 007 7813 011) Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis