Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 708

protokols Nr. 30, 29. punkts

Par zemes lietošanas mērķa maiņu
nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un
kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 9

Izskatot V.I.L. 2010.gada 13.septembra iesniegumu Nr.1.2-1/2660 ar lūgumu mainīt nekustāmā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 9, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu zemesgabals Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 9 atrodas „Jauktā atpūtas un dzīvojamā teritorijā Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā”, kur primārais zemes izmantošanas veids ir atpūta un ar to saistīts pakalpojumu objekts, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

Kadastra reģistrā ir reģistrēts nekustāmā īpašuma lietošanas mērķis – 0801 – komercdarbības objektu apbūve.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktu Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteiktā zemes un būvju pašreizējā izmantošana vai zemes plānotā (atļautā) izmantošana, ko kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienībai, zemes vienības daļai atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves izmantošanai.

Saskaņā ar 2001.gada 18.decembra būves tehniskā inventarizācijas lietu uz zemesgabala Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 9 atrodas 10 stāvu dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1701 001, būves lietošanas veids – triju un vairāku dzīvokļu mājas. Ēkas ekspluatācijas uzsākšanas gads - 1971.

1998.gada 9.februārī ar Nr.29 Jūrmalas pilsētas galvenais arhitekts ir saskaņojis ēkas pārbūves projektu Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 9. 1998.gada 11.maijā ir saskaņotas izmaiņas 1998.gada 9.februārī saskaņotajam projektam Nr.29.

Akts (kods 10026660130000) par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināts Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā 2010.gada 27.augustā.

Zemesgabalam noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis neatbilst normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai būves likumīgai izmantošanai.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem un Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 8.oktobra Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Nekustamam īpašumam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 9 kadastra Nr.1300 010 1701 ar kopējo platību 6682kv.m. mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām – 0703 – sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis