Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 713

protokols Nr. 30, 34. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 16.oktobra lēmuma Nr.876
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Dāvja ielā 1” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 16.oktobra lēmumu Nr.876 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 1” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domē 2010.gada 18.augustā ir reģistrēts detālplānojuma izstrādes ierosinātājas I.B. iesniegums ar lūgumu izvērtēt detālplānojuma izstrādes nepieciešamību meža zemes transformācijai un savrupmājas būvniecībai.

Ņemot vērā to, ka Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” neparedz detālplānojuma izstrādes nepieciešamību meža zemes teritorijā, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 8.oktobra Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/02) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu 2008.gada 16.oktobra lēmumu Nr.876 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 1”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis