Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 716

protokols Nr. 30, 37. punkts

Par detālplānojuma pirmās redakcijas teritorijai
Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumu Nr.92 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, teritorijai pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domē ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 8.oktobra Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/02) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma pirmo redakciju Jūrmalā, teritorijai pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt sabiedrisko apspriešanu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt pašvaldības vietējā laikrakstā un pašvaldības publiskajā mājas lapā www.jurmala.lv paziņojumu par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis