Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 725

protokols Nr. 30, 46. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā,
Slokas ielā 24 nodošanu atsavināšanai

Saskaņā ar 1999.gada 20.augusta Zemes komisijas lēmumu Nr.1401 izveidots zemesgabals Jūrmalā, Slokas ielā 24 ar kadastra numuru 1300 010 2806 un kopējo platību 1130 m2 dzīvojamo ēku (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem būves Nr. 001, 002) uzturēšanai.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 13.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Slokas ielā 24 ar kadastra numuru 1300 010 2806 reģistrētas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Ēkā lit.001 ir 6 dzīvokļi, no kuriem 5 privatizēti, ēkā lit.002 viens dzīvoklis ir privatizēts. Dzīvokļa īpašuma Nr.7 (kadastra Nr.1300 901 0336) Jūrmalā, Slokas ielā 24 īpašumtiesības 2010.gada 12.aprīlī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr. 5699-7. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 ar kopējo platību 47,5 m2 un 4752/25254 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2806 001 un 4752/32234 domājamām daļām no zemes ar kadastra numuru 1300 010 2806 un kopējo platību 1130 m2.

2006.gada 25.aprīlī ir sagatavots sertificēta būvinženiera J.Blumberga slēdziens, kurā konstatēts, ka dzīvokļa īpašums Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 neatbilst apdzīvošanas izmantošanai sakarā ar neatbilstību Latvijas būvnormatīvu prasībām. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” 2010.gada 16.februārī veica dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 apsekošanu un konstatēJa, ka telpas nav aprīkotas ar apkures sistēmu un ir piemērotas tikai sezonālai apdzīvošanai.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Arco Real Estate” aprēķinātā dzīvokļa īpašuma Nr.7, Jūrmalā, Slokas ielā 24 visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2010.gada 10.augustā ir Ls 15000.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas pirmo punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija lēmumu Nr.510 „Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 24 lit.1 Nr.7 nodošanu atsavināšanai”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.7, Jūrmalā, Slokas ielā 24 ar kadastra Nr.1300 901 0336 un kopējo platību 47,5 m2 un kopīpašuma 4752/25254 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2806 001 un 4752/32234 domājamās daļas no zemes ar kadastra Nr. 1300 010 2806 un kopējo platību 1130 m2.

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.7, Jūrmalā, Slokas ielā 24 nosacīto cenu (pirmās izsoles sākuma cenu) Ls 15000 (piecpadsmit tūkstoši latu), tajā skaitā zemesgabala 4752/32234 domājamās daļas cena Ls 11600 (vienpadsmit tūkstoši seši simti latu).

3. Izveidot un apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.7, Jūrmalā, Slokas ielā 24 izsoles komisiju šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs:

- domes izpilddirektora p.i. V.Vītoliņš,

komisijas locekļi:

- domes deputāts I.Ančāns,

- domes deputāts A.Ābelītis,

- domes deputāte I.Blaua,

- domes deputāts M.Dzenītis,

- domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāja Z.Gorenko.

4. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 izsoles sagatavošanas darba grupu šādā sastāvā:

- domes Juridiskās nodaļas vadītāja E.Rakiša,

- domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja V.Zvejniece,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja G.Jubele,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vecākā referente S.Brauere,

- domes Pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas nodaļas referente I.Leiškalne.

5. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 Jūrmalā izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

6. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

7. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Jūrmalas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība ‘’Citadele banka’’, kods PARXLV22.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.725

(protokols Nr.30, 725.punkts)

Izsoles noteikumi

1. Vispārējie noteikumi.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, norēķinus veicot 100% latos, (turpmāk - izsole) tiek pārdots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 ar kadastra Nr.1300 901 0336 un kopējo platību 47,5 m2 un kopīpašuma 4752/25254 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 4752/32234 domājamās daļas no zemes ar kadastra Nr. 1300 010 2806 un kopējo platību 1130 m2.

2. Turpmāk tekstā minēto jēdzienu skaidrojums.

Dome - Jūrmalas pilsētas dome.

Izsoles objekts – dzīvokļa īpašums Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24.

Izsoles rīkotājs – izsoles komisija.

Izsoles sagatavošanas darba grupa – darba grupa.

3. Informācijas publicēšanas kārtība.

Sludinājums par izsoli publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām un laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”. Pie objekta izliekams paziņojums par izsoli.

4. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība.

4.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta trīs dienas pirms izsoles datuma.

4.3. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Jūrmalā Jomas ielā 1/5 231.kabinetā darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz 16.00.

4.4. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāpārskaita Jūrmalas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22:

4.4.1. izsoles reģistrācijas maksa Ls 100,

4.4.2. nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas.

Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

4.5. Par izsoles dalībnieku pēc izsoles reģistrācijas maksas un nodrošinājuma samaksas var kļūt:

4.5.1. fiziska persona vai fizisku personu grupa, ja šīs personas ir Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi;

4.5.2. valsts un pašvaldības, valsts un pašvaldības uzņēmumi (statūtsabiedrības);

4.5.3. Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta statūtsabiedrība (kapitālsabiedrība):

4.5.3.1. kuras pamatkapitālā vairāk kā puse pieder Latvijas Republikas pilsoņiem, citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, Latvijas valstij vai pašvaldībai - katram subjektam atsevišķi vai vairākiem šiem subjektiem kopā;

4.5.3.2. kuras pamatkapitālā vairāk kā puse pieder fiziskajām personām vai juridiskajām personām no valstīm, ar kurām Latvijas Republika ir noslēgusi starptautiskus līgumus par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, ko apstiprinājusi Saeima līdz 1996. gada 31. decembrim. Minētais attiecināms arī uz fiziskajām vai juridiskajām personām no valstīm, ar kurām starptautiskie līgumi noslēgti pēc 1996. gada 31. decembra, ja šajos līgumos paredzētas Latvijas Republikā reģistrēto fizisko un juridisko personu tiesības iegādāties zemi attiecīgā valstī;

4.5.3.3. kuras pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder vairākiem 4.5.3.1. un 4.5.3.2. apakšpunktā minētajiem subjektiem kopā;

4.5.3.4. kura ir publiska akciju sabiedrība, ja tās akcijas tiek kotētas fondu biržā;

4.5.4. līdz 1940. gada 21. jūlijam Latvijā reģistrētās reliģiskās organizācijas;

4.5.5. valsts un pašvaldību augstskolas.

4.6. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti:

4.6.1. fiziskai personai:

4.6.1.1. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.6.1.2. personai, kura veic individuālo darbu, Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par līdzekļu iegūšanas likumību;

4.6.1.3. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.6.1.4. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.6.2. fizisku personu grupai:

4.6.2.1. notariāli apstiprināts grupas dibināšanas līgums, kurā norādīts katra dalībnieka vārds un uzvārds, katra dalībnieka ieguldījuma daļa, fizisko personu grupas pārstāvis (pilnvarotā persona) izsolē un viņa pilnvaras;

4.6.2.2. katra dalībnieka pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.6.2.3. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.6.2.4. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.6.3. juridiskai personai:

4.6.3.1. pārstāvja (pilnvarotas personas) pilnvara un reģistrācijas apliecības notariāli apstiprināts noraksts;

4.6.3.2. spēkā esoši statūti, dibināšanas līgums (jāiesniedz notariāli apstiprinātas kopijas);

4.6.3.3. attiecīgās institūcijas lēmums par izsolāmā objekta iegādi;

4.6.3.4. valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk par sešas nedēļām no izsoles dienas;

4.6.3.5. kompetentas institūcijas izdots dokuments par to, ka izsoles dalībnieks ir samaksājis likumos paredzētos nodokļus un nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus;

4.6.3.6. ārvalstu personai – to apkalpojošās bankas izziņa;

4.6.3.7. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.6.3.8. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.7. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību (izsoles noteikumu 1. pielikums).

4.8. Tiek sastādīts to personu saraksts, kuras ir izpildījušas izsoles priekšnoteikumus, norādot šādas ziņas:

4.8.1. izsoles dalībnieka kārtas numurs;

4.8.2. izsoles dalībnieka vārds, uzvārds (juridiskai personai - pilns nosaukums, pilnvarotās personas vārds, uzvārds);

4.8.3. izsoles dalībnieka deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese;

4.8.4. atzīme par reģistrācijas maksas un nodrošinājuma samaksu.

4.9. Izsoles komisija un darba grupa nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.

4.10. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts:

4.10.1. ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;

4.10.2. ja nav iesniegti 4.6. punktā minētie dokumenti.

5. Izsole notiek, ja izsoles norisē piedalās vairāk kā puse no izsoles komisijas un darba grupas sastāva.

6. Piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, par nosolīto objektu jāiemaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas. Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto objektu.

7. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, izsoles komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt objektu, nosolot vienu soli. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties objektu, nosolot vienu soli, uzskatāms par izsoles uzvarētāju.

8. Izsoles norise, ja ir reģistrējies vairāk kā viens pretendents.

8.1. Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ir ieradies vismaz viens no vairākiem reģistrētiem izsoles dalībniekiem. Izsoles dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesniegumu. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

8.2. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, izsole tiek atlikta uz piecpadsmit minūtēm. Ja šajā laikā vairāk neviens izsoles dalībnieks neierodas, izsole notiek saskaņā ar noteikumu 7. punktā noteikto kārtību.

8.3. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus.

Izsoles komisija un darba grupa pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta.

8.4. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī solītāja pārstāvja vārdu un uzvārdu. Tiek atzīmēta katra dalībnieka piedāvātā cena saraksta kārtībā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.

Atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.

Izsoles beigās tiek sagatavots izsoles protokols (izsoles noteikumu 2. pielikums).

8.5. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsoles objektu, paziņo tā sākumcenu, kā arī soli – Ls 1500, par kādu cena tiks paaugstināta. Izsoles gaitā izsoles vadītājs ar izsoles dalībnieku piekrišanu ir tiesīgs palielināt izsoles soļa apmēru, bet tas nedrīkst būt lielāks par 10% no nosacītās cenas.

8.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš pieņēmis vairāksolījumu un šis āmura piesitiens noslēdz pārdošanu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā.

8.7. Dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai un darba grupai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles komisijai un darba grupai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā objekta. Pēc izsoles vadītāja lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un nodrošinājums. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo objektu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tiek tūlīt atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo objektu par viņa nosolīto cenu.

8.8. Ja izsolē ir izsoles dalībnieki, kuru nosolītā summa ir vienāda, tad tiek izdarīts attiecīgs ieraksts izsoles protokolā un par objekta izsoles uzvarētāju tiek atzīts izsoles dalībnieks, kurš agrāk iesniedzis visus dokumentus un reģistrējies izsoles dalībnieku sarakstā.

8.9. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis visaugstāko cenu un kurš ir atzīts par objekta nosolītāju, paraksta protokolu un saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu atbilstoši paraugam (izsoles noteikumu 3. pielikums).

9. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāiemaksā saskaņā ar noteikumu 6. punktu (maksājums veicams izsoles komisijas norādītajā kontā).

Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto objektu.

10. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktajā laikā darba grupai nav iesniedzis dokumentus par to, ka noteikumu 6. punktā minētais norēķins ir nokārtots, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāti.

Ja objekta nosolītājs noteikumu 6. punktā noteiktajā laikā nav samaksājis noteikto cenu, pēdējam pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā paziņot darba grupai par izsolāmā objekta pirkšanu par paša nosolīto cenu.

11. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši augstāko cenu par izsolāmo objektu, nodrošinājums tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles, pamatojoties uz viņu iesniegumu.

Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāts tikai nodrošinājums. Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

12. Darba grupa sagatavo un iesniedz, pievienojot izsoles protokolu, domes lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu tāmi. Dome apstiprina izsoles rezultātus un izdevumu tāmi divu nedēļu laikā pēc noteikumu 9. punktā paredzētā maksājuma nokārtošanas.

13. Objekta nosolītājam divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta objekta pirkuma līgums.

14. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

14.1. nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem;

14.2. neviens no izsoles dalībniekiem nepārsola objekta sākotnējo cenu;

14.3. izsoles dalībnieks – objekta nosolītājs – nav noslēdzis objekta pirkuma līgumu atbilstoši 13. punktam.

15. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:

15.1. informācija par objekta pārdošanu nav bijusi publicēta šajos noteikumos norādītajos laikrakstos vai ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus;

15.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

15.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

15.4. objektu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;

15.5. izsoles dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst laikrakstos publicētajai informācijai;

15.6. nav ievēroti šo noteikumu 4.6. punktā minētie noteikumi.

16. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem dome un nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no paziņojuma dienas. Pēc izsoles, kas atzīta par nenotikušu, tās dalībniekiem divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesnieguma, bet pēc izsoles, kas atzīta par spēkā neesošu, tās dalībniekiem divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums un reģistrācijas maksa, pamatojoties uz viņu iesniegumu.Izsoles noteikumu 1.pielikums

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Reģistrācijas apliecība Nr._________

Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, juridiskas personas pilns nosaukums

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs_

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

nomaksājis (-usi) reģistrācijas nodevu Ls 100 (viens simts latu) un nodrošinājumu - Ls ______ (______________lati) un ieguvis (-usi) tiesības piedalīties izsolē, kura notiks ____.gada ______________ plkst._____ Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, mazajā zālē, un kurā tiks izsolīts dzīvokļa īpašums Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24.

Izsolāmā objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena)

Ls ____ (_____________ latu).

Apliecība izdota ____.gada _______________

Reģistratora vārds, uzvārds ____________________________

z.v. parakstsIzsoles noteikumu 2.pielikums

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Izsoles protokols

Izsoles laiks un vieta: ____.gada ___________________

plkst._____ Jūrmalā, Jomas ielā 1/5.

Izsolām objekta nosaukums un adrese -

Dzīvokļa īpašums Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24.

Izsolāmā objekta pārdošanas sākumcena - Ls ______ (_________________latu)

Izsoles gaita: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Izsolē piedāvātā augstākā cena (summa ar cipariem un vārdiem)

_______________________________________________________________________

(izsoles dalībnieka, kurš par objektu nosolījis augstāko cenu - vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums)______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

reģistrācijas kartītes nr._____

Iemaksāts nodrošinājums Ls ______ (___________________latu) apmērā.

Objekta pircējam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāpārskaita norādītajā kontā (summa ar cipariem un vārdiem)_____________________________________

Pircējs apņemas nomaksāt visu summu viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumi pircējam ir zināms.

Izsoles komisijas priekšsēdētājs ________________

Z.v.

Komisijas locekļi:

Nosolītā objekta pircēja vārds, uzvārds, juridiskas personas nosaukums

________________________________________________________________

Z.v.

Pircēja vai pilnvarotās personas parakstsIzsoles noteikumu 3.pielikums

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Izziņa

norēķinam par izsolē iegūto objektu

Izsoles dalībnieka, izsolāmā objekta nosolītāja, vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums _________________________________________________________________

________________________________________________________ adrese un tālruņa numurs ______________________________________________________________________

izsolē, kas notika ____.gada __________ Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, ieguva īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 par summu (summa cipariem un vārdiem)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Iemaksāts nodrošinājums Ls _______ (______________ latu) apmērā.

Līdz ____.gada __.___________

jāpārskaita (summa ar cipariem un vārdiem)__________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Izsoles komisijas priekšsēdētājs _______________

Z.v.

Protokolists _______________