Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 726

protokols Nr. 30, 47. punkts

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Durbes ielā 1
pārvaldīšanas tiesību nodošanu

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Durbes ielā 1 sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1545 kv.m. Uz zemesgabala atrodas: dzīvojamā māja ar 2 dzīvokļu īpašumiem (kadastra apzīmējums 1300 026 0909 001), dzīvojamā māja ar 2 dzīvokļu īpašumiem (kadastra apzīmējums 1300 026 0909 002) un divas palīgceltnes (kadastra apzīmējums 1300 026 0909 003, 1300 026 0909 004). Dzīvojamās mājās ir 4 dzīvokļu īpašumi. Dzīvojamajā mājā (kadastra apzīmējumu 1300 026 0909 002) dzīvokļa īpašums Nr.5 ar kopējo platību 26,60 kv.m un tam piekrītošās kopīpašuma 266/1469 domājamās daļas ir piekrītošs Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, piekto, sesto daļu, izskatot dzīvojamo māju Jūrmalā, Durbes ielā 1, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 2010.gada 18.janvāra protokolu, 2010.gada 18.janvāra dzīvokļu īpašnieku savstarpējo līgumu par kopīpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, ievērojot to, ka strīdi par īres un apsaimniekošanas maksām, kā arī par nepieciešamajiem ieguldījumiem ēkā un uzkrājumiem, ir izskatāmi vispārējās jurisdikcijas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas Civilprocesa likuma normām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo māju Jūrmalā, Durbes ielā 1 pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības dzīvojamo māju Jūrmalā, Durbes ielā 1 pilnvarotajai personai V.I. (personas kods ***).

2. Pilnvarot Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” organizēt un nodot 1.punktā minēto īpašumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru slēgt dzīvojamo māju Jūrmalā, Durbes ielā 1 kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu ar V.I. par pašvaldības daļas dzīvokļa īpašuma Nr.5 Jūrmalā, Durbes ielā 1 pārvaldīšanu un apsaimniekošanu

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis