Oficiālā publikācija tiesību aktu vortālā "Likumi.lv" Stājas spēkā 21.05.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2010.gada 20.maijāNr.29

Protokols Nr.13, 2.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”:

1. 23.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

„23. Domes priekšsēdētājam ir vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos.”

2. Svītrot 24. un 25.punktus.

3. 26.punkta:

3.1. 1.apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā:

„26.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, pilda citus pienākumus likumā un nolikumā paredzētajos gadījumos, kā arī koordinē un pārrauga sekojošu struktūrvienību darbu”.

3.2. Papildināt ar apakšpunktiem sekojošā redakcijā:

„26.1.5. Jūrmalas centrālā bibliotēka;

26.1.6. Jūrmalas pilsētas muzejs;

26.1.7. Jūrmalas kultūras centrs;

26.1.8. Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa;

26.1.9. Sporta nodaļa.

4. 87.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

„87. Domes sēdi vada domes priekšsēdētājs. Viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos”.

5. 9., 13., 19., 21.6., 131., 132., 143., 144., 145.punktos un nolikuma 3.sadaļas nosaukumā vārdu „vietnieki” un vārdus „pirmais vietnieks” aizstāt ar vārdiem „vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos” kontekstam atbilstošā locījumā.

6. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes struktūras shēmu saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Domes struktūra PDF