Oficiālā publikācija tiesību aktu vortālā "Likumi.lv" Stājas spēkā 28.05.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2010.gada 27.maijāNr.30

Protokols Nr.14, 2.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
1.punktu un 24.pantu

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”:

1. 10.1.1.punktā ciparu „9” aizstāt ar ciparu „7”.

2. Izteikt 10.1.2.punktu sekojošā redakcijā:

„10.1.2. Attīstības jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā.”

3. Izteikt 10.1.4.punktu sekojošā redakcijā:

„10.1.4. Izglītības jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā.”

4. Papildināt ar 10.1.7.punktu sekojošā redakcijā:

„10.1.7. Vides jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā.”

5. Papildināt ar 10.1.8.punktu sekojošā redakcijā:

„10.1.8. Kultūras un sporta komiteja 5 locekļu sastāvā.”

6. Izteikt 10.2.2.punktu sekojošā redakcijā:

„10.2.2. ir tiesīgas dot uzdevumus Pašvaldības iestādēm un amatpersonām komitejas darbības nodrošināšanai”.

7. Papildināt 10.2.3.punktu sekojošā redakcijā:

„10.2.3.par attiecīgajām nozarēm atbildīgās komitejas īsteno administrācijā Domes pastāvīgo komiteju kontroli.”

8. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu sekojošā redakcijā:

„11. Domes darbību nodrošina Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks, Domes valde, izpilddirektors, kā arī Pašvaldības administrācijas darbinieki atbilstoši Pašvaldības pārvaldes struktūrai saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

Domes valde sastāv no Domes priekšsēdētāja, Domes priekšsēdētāja vietnieka, Domes komiteju priekšsēdētājiem un kontroles komisijas priekšsēdētāja. Domes valde darbojas saskaņā ar Domes priekšsēdētāja apstiprinātu reglamentu.”

9. Papildināt ar 11 1punktu sekojošā redakcijā:

„11 1 Administrācija ir pašvaldības iestāžu un amatpersonu kopums, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu”.

10. Izteikt 13.punkta otro daļu sekojošā redakcijā:

„Domes valde organizē pašvaldības politikas īstenošanu uzņēmējsabiedrībās, kurās pašvaldība ir kapitāla daļu turētājs un izstrādā priekšlikumus par pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanu”.

11. Svītrot 14.14.punktu.

12. Papildināt ar 17.1.17.punktu sekojošā redakcijā:

„17.1.17. pašvaldības kontroles komisiju”.

13. Papildināt 21.1.punktu aiz vārda „komitejās” ar vārdiem „un Domes valdē”.

14. Izteikt 21.5.punktu sekojošā redakcijā:

„21.5. vada finanšu komitejas un Domes valdes darbu”.

15. Izteikt 21.7.punktu sekojošā redakcijā:

„21.7. ierosina jautājumu izskatīšanu Domē, Domes valdē un Domes pastāvīgajās komitejās”.

16. Svītrot 26.1.punkta visus apakšpunktus.

17. Izteikt 34.punktu sekojošā redakcijā:

„34. Izglītības komiteja sniedz atzinumus domei jautājumos par:

34.1. izglītības un interešu izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

34.2. izglītības iestāžu amatpersonu iecelšanu un atcelšanu no amata;

34.3. izglītības jautājumiem Jūrmalas pilsētā;

34.4. izglītības iestāžu budžeta projektiem;

34.5. pilsētas attīstības priekšlikumiem, kas saistīti ar izglītības un interešu izglītības jautājumiem.”

18. Papildināt ar 341.punktu sekojošā redakcijā:

„341. Kultūras un sporta komiteja sniedz atzinumus domei jautājumos par:

341.1. kultūras, sporta un mākslas iestāžu dibināšanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

341.2. kultūras iestādēm un bibliotēkām saistītos jautājumos;

341.3. kultūras un sporta jautājumiem Jūrmalas pilsētā;

341.4. pilsētas attīstības priekšlikumiem, kas saistīti ar kultūrpolitiku un kultūrvidi;

341.5. pašvaldības kultūras un sporta iestāžu budžeta projektiem;

341.6. sporta un ārpusskolas iestāžu dibināšanu, slēgšanu vai reorganizēšanu.”

19. Izteikt 35.punktu sekojošā redakcijā:

„35. Attīstības jautājumu komiteja sniedz atzinumus Domei jautājumos par:

35.1. Jūrmalas attīstības plānu un Jūrmalas apbūves noteikumiem;

35.2. attīstības priekšlikumiem un pilsētas plānojuma izmaiņām, par satiksmes, ielu un ceļu, sabiedriskā transporta plānošanu,;

35.3. Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas dalījumu, tās robežu grozīšanu, nosaukumu maiņu (t.sk. ielu, skvēru, parku, laukumu nosaukumu maiņu), kā arī kadastrālās vērtības zonējuma robežām, apbūves zonējumu un tā izmaiņām, par ostas teritorijas robežu;

35.4. pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības plāna izstrādāšanu;

35.5. pašvaldības zemesgabalu iznomāšanu ar attīstības priekšlikumiem.”

20. Papildināt ar 351.punktu sekojošā redakcijā:

„351. Vides jautājumu komiteja sniedz atzinumus Domei jautājumos par:

351.1. Jūrmalas attīstības plānu un vides aizsardzības perspektīvo programmu;

351.2. pilsētas atkritumu saimniecību;

351.3. pilsētas apstādījumu, dārzu, parku, mežu, kā arī aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu;

351.4. vides politikas plānu un rīcības programmām un projektiem;

351.5. pilsētas ainavu, apstādījumu, mežu, kāpu, upes krastu, pludmales, aizsargājamo dabas teritoriju, gaisa un ūdeņu piesārņojuma jautājumiem.”

21. Izteikt Jūrmalas pilsētas domes struktūras shēmu saskaņā ar pielikumu.

22. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Pielikums PDF