Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 27.maijāNr.14

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.1515

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Romualds Ražuks

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst.1725-1730), Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe, Dzintra Homka, Gatis Truksnis, Larisa Loskutova, Ilmārs Ančāns

Nepiedalās

deputāti:

Raimonds Munkevics

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Vilmārs Freimanis

Administratīvās nodaļas vadītāja p.i.

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja p.i.

Inga Brača

Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.

Evija Rakiša

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Inese Auniņa

Sēdē uzaicināti:

Gunta Smalkā, Māris Demme, Ligita Maziņa, Aivars Kamarūts, Sandra Brauere, Laima Grobiņa, Aīda Paipare

Piedalās:

 pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Darba kārtība:

1.   

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.811 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” II kārtas realizāciju”

2.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

3.   

Pašvaldības kontroles komisijas nolikums

4.   

Par pastāvīgajām deputātu komitejām

5.   

Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra

1.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.811 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” II kārtas realizāciju” (lēmums Nr.407)

Ziņo:

A.Kamarūts

Izsakās:

I.Ančāns lūdz ierakstīt protokolā, ka R.Ražuks neatbild uz viņa jautājumu, vai R.Ražuks būdams domes priekšsēdētāja vietnieka ekonomikas un attīstības jautājumos amatā, ir risinājis jautājumu ar Valsts kasi par atļauju pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības šī projekta līdzfinansēšanai.

Z.Starks izsakās, ka ir pārāk daudz neskaidrību un jautājumu par šo projektu, bet uzskata, ka šo jautājumu nevar atlikt. Ņemot vērā vairākus argumentus, piemēram, to, ka ir salīdzinoši liels ES līdzfinansējums šim projektam (85%) un arī to, ka ūdens un kanalizācijas sistēmas sakārtošana ir svarīgs jautājums visai pilsētai, aicina atbalstīt šo projektu un vēl diskutēt par to līdz trīspusējā līguma noslēgšanai.

G.Truksnis uzskata, ka projekts ir nepieciešams un ļoti, cer, ka domei izdosies saņemt Finanšu ministrijas pozitīvu lēmumu. Aicina deputātus šo lēmumprojektu atbalstīt un virzīt to tālāk.

I.Ančāns uzskata, ka svarīgākais šobrīd ir saņemt finanšu ministrijas piekrišanu ilgtermiņa saistībām, ko vajadzēja jau atrisināt ātrāk. Aicina deputātus atbalstīt šo projektu.

A.Tampe izsakās, ka atbalstīs šo projektu.

R.Ražuks izsakās, ka ir neapmierinātība gan ar to kā šis projekts ir virzījies, gan ar arī to, ka „Jūrmalas ūdens” līdzfinansējums šajā projektā ir ļoti niecīgs, tādējādi uzskata, ka uzņēmums risina savas problēmas uz Jūrmalas pašvaldības un iedzīvotāju rēķina. Iebilst pret to, ka nav notikušas diskusijas par finansiālajiem jautājumiem saistībā ar šo projektu un lēmumprojekts ir sagatavots pēdējā brīdī. Aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Ančāns, L.Loskutova, E.Krūmiņš, G.Truksnis, V.Maksimovs), „pret” – nav „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.811„Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” II kārtas realizāciju”.

 

G.Truksnis izsakās, ka nav balsojis par to, lai šo lēmumu uzskatītu par pamatu tālākām darbībām- t.i. līgumu parakstīšanai, uzņemoties papildus saistības vai soda sankcijas, vai ko tamlīdzīgu, ja netiek saņemta Finanšu ministrijas piekrišana par ilgtermiņa saistībām. 

 

Deputāti atbalsta G.Trukšņa teikto kā protokola lēmumu.

 

2.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.30)

Ziņo:

I.Kalvāne

E.Rakiša

Izsakās:

L.Loskutova uzskata, ka transporta speciālistam būtu jābūt transporta komitejas pakļautībā.

R.Ražuks atbild, ka iespējams, veicot nākošās reorganizācijas, šis speciālists no ekonomikas un attīstības nodaļas varētu tikt iekļauts pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļā.

L.Loskutova ierosina domes struktūrā precizēt nosaukumu: „pašvaldības kontroles komisijas priekšsēdētājs”.

I.Ančāns neatbalsta, to, ka ir palielināts komisiju skaits un samazināts deputātu skaits no 9 uz 7 finanšu komitejā, uzskatot to par vienu no svarīgākajām komitejām.

G.Truksnis izsakās, ka personīgi nepiekrīt tam, ka ir samazināts deputātu skaits finanšu komitejā un ir izveidotas atsevišķi attīstības jautājumu un vides jautājumu komitejas. Uzskata, ka ir nepareiza pieeja izveidojot Domes valdi, jo nolikumā nav atrunāts ar ko tā nodarbosies.

J.Visockis uzskata, ka Domes valde ir demokrātisks veidojums ar rekomendējošu raksturu, kurā tiks apspriesti visi pašvaldībā risināmie jautājumi.

L.Loskutova izsakās, ka neatbalsta to, ka tiek samazināts deputātu skaits finanšu komitejā un uzskata, ka izveidojot Domes valdi, par reglamentu var lemt tikai dome nevis domes priekšsēdētājs ar savu rīkojumu. Izsakās, ka balsojuma atturēsies, jo nav bijusi iespēja iepazīties ar šī projekta tiesiskumu un izvērtēt vai tas atbilst likumam „Par pašvaldībām”. Nav izprotams arī saistošo noteikumu 21.punkts. Izsaka priekšlikumu svītrot saistošo noteikumu projekta 21.punktu.

G.Truksnis arī iebilst pret saistošo noteikumu 21.punktu, jo uzskata, ka tas neatbilst pašas pašvaldības kontroles komisijas būtībai.

I.Ančāns izsakās, ka nav skaidra pašvaldības kontroles komisijas nepieciešamība, jo domē ir revīzijas un audita nodaļa.

R.Ražuks izsakās, ka ir nepieciešams krasi mainīt pašvaldības struktūru un lēmumu pieņemšanas kārtību. Domes valde tiek izveidota ar tādu domu, ka tas ir koleģiāls veidojums, kurā tiks izsvērti visi jautājumi, kurus izvirza komiteju vadītāji un pašvaldības komisijas kontrolieris, tālāk virzot tos pieņemšanai domē. Izveidojot Pašvaldības kontroles komisiju, tās  priekšsēdētājs tiek nostādīts komiteju priekšsēdētāju līmenī, piešķirot tiesības veikt kontroles un pārbaudes visās domes struktūrvienībās un pašvaldības kapitālsabiedrībās. Aicina deputātus atbalstīt saistošo noteikumu projektu, vispirms balsojot par L.Loskutovas priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par L.Loskutovas priekšlikumu („par” – 10 (M.Vorobjova, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, Z.Starks, L.Loskutova), „pret” – nav „atturas”- 4 (V.Maksimovs, E.Krūmiņš, G.Truksnis, I.Ančāns)), L.Loskutovas priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (M.Vorobjova, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav „atturas”- 5 (V.Maksimovs, E.Krūmiņš, G.Truksnis, I.Ančāns, L.Loskutova)),nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

 

G.Truksnis izsakās, ka balsojumā ir atturējies, uzskata, ka grozījumi nolikumā nav izvērtēti un pieprasa, lai saskaņā ar likuma „Par Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusu” 6.panta otro daļu viņam tiktu izsūtīts paziņojums par Domes valdes sanākšanas laiku un izskatāmajiem jautājumiem.

 

3.          Pašvaldības kontroles komisijas nolikums (nolikums Nr.55)

Ziņo:

I.Kalvāne

E.Rakiša

Izsakās:

L.Loskutova uzskata, ka nolikuma projekta 7.punkts ir pretrunā ar likuma „Pa pašvaldībām” 21.pantu. Tāpat uzskata, ka pretrunas ir arī projekta 5.4., 5.5., 5.6. un 5.8.apakšpunktos, jo komisija ir pakļauta Jūrmalas pilsētas domei nevis Domes valdei.

G.Truksnis uzskata, pirmkārt, ka šī pašvaldības kontroles komisija nav nepieciešama. Otrkārt, šo komisiju saskaņā ar likumu ir jāapstiprina Jūrmalas pilsētas domei. Tāpat ņemot vērā arī citas neatbilstības šajā nolikuma projektā, to neatbalstīs.

L.Loskutova arī uzskata, ka šī komisija nav nepieciešama, jo domē ir izveidota un strādā revīzijas un audita nodaļa.

E.Krūmiņš izsakās, ka neapšauba revīzijas un audita nodaļas profesionalitāti, lai izveidotu atsevišķu komisiju, kas dos nodaļai vadošus norādījumus.

Dz.Homka, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, izsaka priekšlikumu, ka šo komisijas sastāvu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome un uzskata, ka šāda komisija veicinātu pastiprinātu uzraudzību un kontroli.

R.Ražuks izsakās, ka šādas komisijas izveidošana nepieciešama, lai, pēc iespējas ātrāk izskaustu un cīnītos ar nelikumīgām rīcībām pašvaldībā.

Aicina deputātus vispirms balsot par šādiem priekšlikumiem:

1. Nolikuma projekta 7.punktu izteikt šādā redakcijā: „Komisijas skaitlisko, personālsastāvu un struktūru nosaka Jūrmalas pilsētas dome”.

2. Precizēt 5.4., 5.5., 5.6. un 5.8.apakšpunktus „Domes valde” vietā ierakstot „Jūrmalas pilsētas dome”.

3. Papildināt nolikuma projektu ar A.Ābelīša rakstiski iesniegtajiem priekšlikumiem:

- Komisijas tiesības: „Dot atzinumus un piedalīties domes iekšējo normatīvu aktu izstrādē”;

- „Kontroles komisijas amatpersonas un darbinieki bez priekšsēdētāja atļaujas nav tiesīgi izpaust informāciju, kas viņiem kļuvusi zināma pildot amata pienākumus”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumiem („par” –11 (M.Vorobjova, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, Z.Starks, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav „atturas”- 3 (V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns)), priekšlikumi tika atbalstīti.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 9 (M.Vorobjova, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – 1 (I.Ančāns) „atturas”- 4 (V.Maksimovs, E.Krūmiņš, G.Truksnis, L.Loskutova)), nolēma pieņemt pašvaldības kontroles komisijas nolikumu.

 

Iziet V.Maksimovs

 

4.          Par pastāvīgajām deputātu komitejām (lēmums Nr.408)

Ziņo:

I.Kalvāne

E.Rakiša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (M.Vorobjova, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – 1 (I.Ančāns) „atturas”- 3 (E.Krūmiņš, G.Truksnis, L.Loskutova), V.Maksimovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par pastāvīgajām deputātu komitejām.

 

 Ienāk V.Maksimovs

 

5.          Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra (lēmums Nr.409)

Ziņo:

I.Kalvāne

E.Rakiša

Izsakās:

G.Truksnis ierosina šāda veida lēmumprojektos norādīt tikai personu ieņemamo amatu nosaukumus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (M.Vorobjova, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav „atturas”- 5 (V.Maksimovs, E.Krūmiņš, G.Truksnis, I.Ančāns, L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra.

 

R.Ražuks iepazīstina deputātus ar pašvaldības kontroles komisijas priekšsēdētāja kandidatūru M.Vorobjovu.

 

M.Vorobjova izklāsta deputātiem savu pašvaldības kontroles komisijas programmu.

 

Sēde slēgta plkst. 17.45

 

Priekšsēdētājs

R.Ražuks

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 31.maijā


Lejupielāde: DOC un PDF